Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor Body and Mind
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech somatologie a kineziologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy svalové tkáně a vysvětlit fyziologii svalové činnosti Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit základy anatomie svalů a kineziologie Písemné a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit stavbu kardiovaskulárního a respiračního systému Písemné a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit fyziologii kardiovaskulárního a respiračního systému při zátěži včetně reakce organismu na zátěž (vztah mezi tepovou frekvencí, tlakem a zátěží) Písemné a ústní ověření
f Popsat rozdíly fyziologické odezvy ve vztahu k věku a biologickému stáří jedince Písemné a ústní ověření
g Popsat rozdíly ve fyziologii cvičenců ve vztahu k věku a dozrávání organismu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání s cvičenci a základní orientace v psychologii, pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora základních pohybových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat a vysvětlit základní pojmy spojené s komunikací, psychologií, pedagogikou a didaktikou a jejich vztah ke sportovním aktivitám Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit rozdíly v komunikaci s cvičenci různých věkových skupin s cílem sestavení a vedení cvičební jednotky Ústní ověření
c Vysvětlit možný vliv sportu a pohybových aktivit na psychiku člověka Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit didaktické rozdíly ve výchově dětí, mládeže a dospělých Ústní ověření
e Popsat základní (pedagogické) rozdíly v přístupu k dětem a dospělým Ústní ověření
f Předvést modelový rozhovor pro zahájení a vedení tréninkové jednotky Praktické předvedení
g Vysvětlit, jaké odborné, osobní a charakterové vlastnosti má mít instruktor základních pohybových aktivit Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora základních pohybových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Ústní ověření
b Vysvětlit rozdělení zásad prevence úrazů do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví cvičenců na skupinových a individuálních lekcích Ústní ověření
d Předvést způsoby záchrany a dopomoci při pohybových aktivitách určené skupiny cvičenců Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojem pedagogický dohled nad nezletilými cvičenci v průběhu sportovních aktivit Ústní ověření
f Prokázat znalost legislativních základů práce instruktora základních pohybových aktivit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Ústní ověření
d Uvést základní hygienické návyky a základní hygienické normy při pohybových aktivitách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní diagnostika držení těla a diagnostika pohybových stereotypů pro potřeby instruktora základních pohybových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Monitorovat srdeční frekvenci cvičence základními diagnostickými nástroji, zhodnotit ji a na základě odečtené hodnoty upravit cvičební jednotku Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat zóny tepové frekvence a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
c Vysvětlit pojem tělesná kondice, uvést a vysvětlit metody diagnostiky úrovně kondice Ústní ověření
d Popsat správné držení těla a uvést nejčastější odchylky od normy Ústní ověření
e Uvést a předvést korekce špatných pohybových stereotypů Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést a charakterizovat základní metody diagnostiky držení těla a zhodnotit úroveň držení těla pomocí základních svalových funkčních testů Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést a charakterizovat základní metody diagnostiky pomocí motorických testů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení cvičební jednotky u specifických cílových skupin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní strukturu cvičební jednotky, vyjmenovat její části a popsat jejich význam Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat obecné zásady pro stavbu cvičební jednotky u předškolních dětí Ústní ověření
c Uvést a charakterizovat obecné zásady pro stavbu cvičební jednotky u dětí mladšího školního věku Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat obecné zásady pro stavbu cvičební jednotky u dětí staršího školního věku Ústní ověření
e Uvést a charakterizovat obecné zásady pro stavbu cvičební jednotky u adolescenčních jedinců Ústní ověření
f Uvést a charakterizovat obecné zásady pro stavbu cvičební jednotky u dospělých cvičenců Ústní ověření
g Uvést a charakterizovat obecné zásady pro stavbu cvičební jednotky u věkové kategorie senioři Ústní ověření
h Vybrat vhodný pohybový obsah do cvičební jednotky pro určenou skupinu cvičenců Ústní ověření
i Sestavit modelový příklad přípravy na cvičební jednotku pro specifickou cílovou skupinu (metodický dopis) Praktické předvedení a ústní ověření
j Kriticky zhodnotit vlastní přípravu na cvičební jednotku (metodický dopis) a navrhnout korekci případných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a organizace cvičební jednotky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést cvičební jednotku pomoci dostatečné, srozumitelné verbální i nonverbální komunikace vzhledem ke specifikům cílové skupiny Praktické předvedení
b Zhodnotit případné chyby v technice provedení pohybu u cvičenců a vhodným způsobem je opravit Praktické předvedení
c Vybrat vhodnou formu organizace cvičenců vzhledem k obsahové náplni cvičební jednotky a úrovni cvičenců Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout cvičence v průběhu cvičební jednotky, vytvořit pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
e Popsat názvoslovně správně základní cvičební polohy a pohyby Ústní ověření
f Popsat rozdíly ve vedení a organizaci cvičební jednotky v různém prostředí Ústní ověření
g Předvést úvodní část cvičební jednotky pro určenou cílovou skupinu cvičenců Praktické předvedení
h Předvést průpravnou část cvičební jednotky pro určenou cílovou skupinu cvičenců Praktické předvedení
i Předvést hlavní část cvičební jednotky pro určenou cílovou skupinu cvičenců Praktické předvedení
j Předvést závěrečnou část cvičební jednotky pro určenou cílovou skupinu cvičenců Praktické předvedení
k Popsat a předvést využití náčiní a nářadí během cvičební jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) až f) a k) a jedno z kritérií g) až j).
4

Sestavení cvičebního plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rozhovor s cvičencem s cílem zjištění jeho plánů a cílů za účelem sestavení cvičebního plánu Praktické předvedení
b Stanovit základní a postupné cíle a plánované výsledky cvičebního plánu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a charakterizovat vstupní diagnostiku cvičence Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit cvičební plán Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat postup při průběžné aktualizaci cílů cvičebního plánu na základě dosažených průběžných cílů, vlivu dalších faktorů (nemoc, problémy s tréninkem a další) a představ cvičence Ústní ověření
f Popsat funkci a potřebu zařazení regenerace jako součást cvičebního plánu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních prostředcích rozvoje pohybových schopností a jejich variabilitě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pohybová schopnost, uvést a stručně popsat její jednotlivé druhy a jejich fyziologické základy Ústní ověření
b Charakterizovat silové schopnosti, provést jejich členění a popsat metody jejich rozvoje Ústní ověření
c Charakterizovat rychlostní schopnosti, provést jejich členění a popsat metody jejich rozvoje Ústní ověření
d Charakterizovat vytrvalostní schopnosti, provést jejich členění a popsat metody jejich rozvoje Ústní ověření
e Charakterizovat koordinační pohybové schopnosti, provést jejich členění a popsat metody jejich rozvoje Ústní ověření
f Charakterizovat flexibilitu, provést její členění a popsat metody jejího rozvoje Ústní ověření
g Charakterizovat základní metodotvorné činitele při stimulaci vybrané pohybové schopnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technických složkách sportovního výkonu při různých pohybových činnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit rozdíl mezi základními pohybovými schopnostmi a pohybovými dovednostmi Ústní ověření
b Vysvětlit význam správné techniky pohybu pro získávání a rozvoj pohybových dovedností a kondice Ústní ověření
c Rozlišit správnou techniku provedení cviku od chybné a vyvodit doporučení pro nápravu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodnou metodu nácviku pohybových dovedností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-body-and-mind#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč předloží zdravotní osvědčení od sportovního lékaře.

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese:

 • vhodný cvičební oděv
 • obuv
 • písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku (metodický dopis)

 

Autorizovaná osoba si připraví soubor otázek pro ústní i písemné ověření teoretických znalostí uchazeče.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

 

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

V případě, že písemné ověřování bude realizováno formou testu, je nutno dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavku hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

1) Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě stanovených testů.

2) Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězené alespoň 70 % otázek.

 

Kompetence Orientace v základech somatologie a kineziologie, kritérium c)

 • Uchazeč musí popsat a vysvětlit:
  • obecné fyziologické a mechanické zákonitosti pohybu
  • základy biomechaniky a zapojení svalů při pohybu
  • na třech konkrétních pohybech, které zadá autorizovaná osoba během zkoušky, musí popsat a vysvětlit konkrétní zapojení svalových skupin

 

Kompetenci Jednání s cvičenci a základní orientace v psychologii, pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora základních pohybových aktivit ověřit během modelového rozhovoru tak, že uchazeč správně vysvětlí cvičenci strukturu a cíle cvičební jednotky včetně její organizace. Cvičence představuje jeden ze zkoušejících, který sám specifikuje, jakého cvičence představuje. Modelový rozhovor bude veden jako při zahájení cvičební jednotky s jedním cvičencem.

 

Kompetence Základní diagnostika držení těla a diagnostika pohybových stereotypů pro potřeby instruktora základních pohybových aktivit, kritérium f)

 • Uchazeč musí prokázat znalost využití výsledků diagnostických měření:
  • poměr aktivní a pasivní hmoty (např. In Body, Tanita apod.)
  • znalost významu měřené složky tělních tekutin
  • bazální metabolismus

 

Kompetence Sestavení cvičební jednotky u specifických cílových skupin, kritérium i)

 • Uchazeč písemně zpracuje přípravu na cvičební jednotku (metodický dopis) pro (volitelně jednu z variant) jednotlivce, skupinu nebo tým. V přípravě musí být jasně specifikovány všechny níže uvedené body. Výběr, pro koho bude cvičební jednotka určena je na rozhodnutí uchazeče.
 • Práce bude obsahovat:
  • jméno uchazeče
  • zdůvodnění výběru cvičební jednotky pro jednotlivce/skupinu/tým
  • specifikace cvičence/cvičenců podle věku a pohlaví
  • cíl cvičební jednotky
  • specifických parametrů – zaměření na rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a obratnostních schopností a flexibility, případně na kombinaci schopností (např. v rámci kruhového nebo metabolického tréninku)
  • popis cvičební jednotky
  • pomůcky potřebné pro realizaci cvičební jednotky
  • délku cvičební jednotky
  • popis organizace cvičební jednotky
  • rozdělení cvičební jednotky na jednotlivé části
 • Minimální požadovaný rozsah práce je 15 stran formátu A4.
 • Uchazeč práci odevzdá autorizované osobě minimálně 1 měsíc před dnem konání zkoušky.
 • Připravený program bude uchazečem prezentován v rozsahu 15-20 minut. V případě, že uchazeč využije hudební doprovod, musí se při přihlášení ke zkoušce domluvit s autorizovanou osobou na požadovaném vybavení.

 

Kompetence Sestavení cvičební jednotky u specifických cílových skupin, kritérium h)

 • Nevztahuje se k zadané písemné přípravě (metodickému dopisu). Zkoušející při ověření tohoto kritéria vybere jinou specifickou skupinu cvičenců, než uchazeč popisuje ve své přípravě (metodickém dopisu).

 

Kompetence Vedení a organizace cvičební jednotky, kritéria g-j)

 • Zkoušející zadá jednu část cvičební jednotky, kterou uchazeč předvede podle podkladů v metodickém dopisu v rozsahu 15-20 minut.
 • Zkouška bude provedena v daném rozsahu s tím, že některé cviky budou představeny pouze informativně v menším rozsahu tak, aby bylo jasné, že jsou součástí cvičební jednotky.
 • Uchazeč bude mít k dispozici figuranty v minimálním počtu 4, které zajistí zkoušející.

 

Kompetence Sestavení cvičebního plánu, kritérium a)

 • Uchazeč musí předvést:
  • zjištění potřeb, motivace a cílů cvičence
  • jak budou probíhat cvičební jednotky jednotlivce, skupiny nebo týmu
  • jaký diagnostický postup zvolí pro zjištění základních informací; zjištění základních informací (kolik času, kolik financí, …)

 

Kompetence Sestavení cvičebního plánu, kritérium d)

 • Uchazeč představí stavbu cvičebního plánu na dobu 3 měsíců, jehož součástí je cvičební jednotka, kterou v rámci metodického dopisu připravil. Cvičební plán tedy bude pro stejnou cílovou skupinu cvičenců (jednotlivce nebo skupiny) jako je cvičební jednotka.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obec sokolská

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Resortni sportovni centrum Dukla Praha