Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik měření v elektroenergetice
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platných bezpečnostních předpisech a normách Písemné ověření
b Orientovat se v poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Orientovat se v platných požárních poplachových předpisech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření impedance smyčky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat mechanický stav a neporušenost izolace měřicích šňůr a krytu přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit impedanci sítě, fázový vodič – ochranný vodič Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit vnitřní impedanci sítě, fázový vodič – nulový vodič Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit impedanci smyčky v zásuvkách Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit impedanci smyčky v rozvaděčích Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit naměřené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření odporu uzemnění transformátorových stanic, rozvodných skříní a opěrných bodů NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat mechanický stav a neporušenost izolace měřicích šňůr a krytu přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkalibrovat odpor přívodů Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit odpor uzemnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit naměřené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření izolačního odporu kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat mechanický stav a neporušenost izolace měřicích šňůr a krytu přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Odpojit měřený objekt od napětí a zajistit Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit izolační odpor Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit naměřené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhledávání a trasování kabelů NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat a trasovat kabely – zvolit detekci pasivní frekvence Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a trasovat kabely – zvolit detekci aktivní frekvence Praktické předvedení a ústní ověření
c Trasovat s využitím indukčních kleští Praktické předvedení a ústní ověření
d Trasovat pomocí stetoskopů Praktické předvedení a ústní ověření
e Využít pro trasování a vyhledávání poruchy vyhledávací sondy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o práci na zařízení do předepsané provozní dokumentace Praktické předvedení
b Vypracovat protokol o měření, interpretovat výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný měřicí přístroj pro změření základních elektrických a neelektrických veličin a parametrů a určené veličiny a parametry změřit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-mereni-v-elektroe).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice a. s.

EON Distribuce a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou