Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve standardizovaných technologických a organizačních procesech v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat parametry potřebné pro standardizaci polygrafického výrobního procesu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat základy systematického řízení standardizovaného výrobního procesu a vysvětlit jejich význam Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat pravidla procesu standardizace grafické výroby (ofsetu) Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat všechny základní polygrafické normy pro standardizované řízení kvality výrobního procesu ofsetu, identifikovat všechny kontrolní prvky, měřené parametry, jejich požadované hodnoty a povolené odchylky pro tisk Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit používání kvalitativních parametrů polygrafických norem ve standardizovaném systému řízení výroby Písemné a ústní ověření
f Uvést závazný podklad stanovující kvalitu provozních parametrů tiskových strojů a povolené hodnoty základních parametrů a uvést jejich vliv na standardizované řízení výrobního procesu Písemné a ústní ověření
g Uvést aktuální normu/směrnici pro dokončovací knihařské zpracování a vysvětlit aplikaci jejích parametrů na standardizované řízení polygrafické výroby v praxi Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit způsob evidence pro zadání a průběh procesu polygrafické výroby, jeho kalibraci, kontrolu a správu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce uvést příklad koordinace všech pracovišť při realizaci standardizovaného systému řízení procesu výroby ofsetovým tiskem podle aktuálních polygrafických norem Praktické předvedení
b Vysvětlit odborné názvosloví používané v rámci standardizovaného systému řízení výrobního procesu a v polygrafických normách ČSN ISO Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit účel normy ČSN ISO 12637-1 pro standardizovaný systém řízení výrobního procesu a na příkladu uvést důvod jejího zavádění Písemné a ústní ověření
d Použít správnou polygrafickou terminologii a v zadaném textu nahradit nesprávné pojmy z oblasti polygrafie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv parametrů kvality potiskovaných materiálů, tiskových barev, tiskových dat, kontrolního nátisku, měřicích přístrojů, kontrolních prvků, displejů, osvětlení a dalších součástí technologického procesu na určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích polygrafické výroby Písemné a ústní ověření
b Na zadané zakázce optimalizovat využití výrobních kapacit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vzorek interně vytvořených tiskových dat podle parametrů normy ČSN ISO 15930-3(X), návodu PDF/X-1a(X) a kontrolních prvků pro osvit tiskových desek Praktické předvedení
b Vysvětlit souvislosti a posloupnost vlivu kvalitativních změn daných parametrů na kvalitu vytvářené tiskoviny Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit technologické vlivy na kvalitu ve výrobě dosahovaných parametrů tiskových dat, kontrolního nátisku a tisku na operativní řešení organizačních či provozních problémů Písemné a ústní ověření
d Dle zadané zakázky navrhnout způsoby řešení k odstranění provozního problému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit návrh operativního plánu dílčí zakázky Praktické předvedení
b Vysvětlit, co je důležité pro sestavování operativních plánů v standardizovaném řízení výrobního procesu a proč Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování standardizovaných technologických postupů a kvality v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce předvést a vysvětlit, proč je pro řízení standardizovaného výrobního procesu důležité průběžné sledování kvality materiálů a polygrafických výrobků a jak jsou prováděna opatření vedoucí k dosažení žádoucí kvality tisku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit vybraný vzorek tisku, určit, zda vyhovuje standardům, vysvětlit důvody případných nedostatků s ohledem na kvalitu použitých materiálů, navrhnout způsob nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní bezpečnostní předpis pro činnosti v polygrafické výrobě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava tiskových barev a dalších materiálů, přípravků a pomůcek v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést systematickou přípravu tiskových barev a dalších materiálů, přípravků a pomůcek ve standardizované polygrafické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Vedení provozní dokumentace polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce předvést a vysvětlit, na co je třeba dbát při vedení provozní dokumentace polygrafické výroby ve standardizovaném systému řízení výrobního procesu a proč Praktické předvedení a ústní ověření
b Na aktuální technologii zadané zakázky uvést příklad, proč je přesně vypracovaný technologický postup podmínkou pro zavedení provozní dokumentace do manažerského informačního systému Praktické předvedení
c Na aktuální technologii zadané zakázky uvést příklad zpětné vazby, která ovlivní zavedenou provozní dokumentaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout odměňování pracovníků na základě plnění technologických parametrů zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Kontrola plnění operativních plánů polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce předvést a vysvětlit, co slouží ke kontrole plnění operativních plánů polygrafické výroby ve standardizovaném systému řízení výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Začleňování integrovaného systému řízení jakosti do standardizovaného řízení výrobního procesu a technologických postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce předvést a vysvětlit způsob začlenění standardizovaného systému řízení jakosti do standardizovaného systému řízení výrobního procesu a technologie a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit vliv začlenění standardizovaného systému řízení jakosti na tvorbu technologických postupů a souvislost tvorby těchto postupů s řízením výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit souvislost úrovně technického zabezpečení standardizovaného systému řízení jakosti s kvalitou tvorby technologických postupů a systémem řízení výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné a ústní ověření
d Navrhnout úkony vedoucí k tomu, aby všichni pracovníci výrobního procesu byli připraveni k provozování standardizovaného systému řízení výrobního procesu v závislosti na organizační struktuře firmy, na aktuálních podmínkách jejího hardwarového a softwarového vybavení a na zaměření firemní činnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-mist#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč nesmí trpět poruchami vidění (barvocitu), protože součástí jeho práce je i vizuální posuzování a porovnávání tisků.

Zkratka PSO (ProzessStandardOffset) znamená "standardizaci ofsetových tiskových procesů" (zkráceně „standardizaci ofsetu“). Je to systém nasazení příslušných polygrafických ISO norem do praxe.

 

Uchazeči bude u zkoušky autorizovanou osobou zadána zakázka pro prověření kvality:

a) tiskových dat

b) kontrolního nátisku

c) vytištěného archu

a dále na přizpůsobení technologického procesu výroby zjištěným výsledkům.

 

Stanovené kompetence je v rámci systémového řízení kvality tisku ofsetem nutno prověřovat podle aktuálně platných norem:

 • ČSN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Organizace a dokumenty

 • ČSN ISO 15930-3(X) Přejímka a zpracování tiskových dat

 • ČSN ISO 12646 Displeje pro barevný kontrolní nátisk

 • ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti

 • ČSN ISO 12647-1 Výroba tiskové formy

 • ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem

 • ČSN ISO 12647-7 Digitální kontrolní nátisk

a podle aktuálních směrnic a pravidel systému PSO jako:

 • Směrnice PDF/X-ready Používání souborů ve formátech PDF/X v předtiskové přípravě.

 

Pro další tiskové technologie je nutné kompetence prověřovat podle výše uvedených předpisů, ale, namísto podle ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem, alternativně podle příslušných aktuálních dílčích částí ISO 12647:

 • ČSN ISO 12647-3 Ofsetový novinový tisk

 • ISO 12647-4 Hlubotisk

 • ČSN ISO 12647-6 Flexotisk

 • ISO 12647-8 Digitální tisk

tak, aby zůstal zachován smysl standardizace daných výrobních procesů podle principů výchozí a základní verze standardizace procesu tisku ofsetem (PSO).

 

Prověřování kompetencí pro dokončovací zpracování je aktuálně nutné provádět podle Směrnice pro dokončující knihařské zpracování Svazu polygrafických podnikatelů z roku 2012. K pozdějšímu prověřování těchto kompetencí je nutné používat vždy aktuální verze této směrnice do té doby, než bude nahrazena příslušnými aktuálními normami ISO, a potom je prověřovat pouze podle těchto aktuálních norem ISO.

 

V rámci ověření kompetence "Orientace ve standardizovaných technologických a organizačních procesech v polygrafické výrobě", kritérium ad c), je nutné charakterizovat pravidla procesu standardizace grafické výroby (ofsetu), a to:

 • definovat části procesu ofsetového tisku

 • popsat optimalizaci procesu výroby, její obsah a podmínky

 • definovat kalibraci technologických postupů a pomůcky k jejímu provádění

 • vyjmenovat všechny etapy správného procesu tisku.

V rámci ověření kompetence "Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v polygrafické výrobě", kritérium ad a), je nutné na zadané zakázce uvést příklad koordinace všech pracovišť při realizaci standardizovaného systému řízení procesu výroby ofsetovým tiskem podle aktuálně platných norem:

 • ČSN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Organizace a dokumenty

 • ČSN ISO 15930-3(X) Přejímka a zpracování tiskových dat

 • ČSN ISO 12646 Displeje pro barevný kontrolní nátisk

 • ČSN ISO 12647-1 Výroba tiskové formy

 • ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem

 • ČSN ISO 12647-7 Digitální kontrolní nátisk

 • ISO 3664 Osvětlení ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready

a uvést rozdíl fungování tohoto systému podle norem:

 • ČSN ISO 12647-6 Flexotisk

 • ISO 12647-4 Hlubotisk.

 

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a praktické části.

Nejdříve probíhá písemná část zkoušky. Při písemné zkoušce uchazeč vypracovává stručné odpovědi k jednotlivým otázkám zadaným podle kritérií hodnocení jednotlivých kompetencí.

V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby a pomůcky stanovené autorizovanou osobou.

Po ukončení písemné zkoušky probíhá ústní zkouška a praktická zkouška. Při ústní zkoušce se zejména ověřují ta kritéria hodnocení, kde v písemné části zkoušky uchazeč neodpověděl jednoznačně nebo úplně nebo u kterých je žádoucí podrobnější vysvětlení. V rámci praktické zkoušky jsou na konkrétní zakázce ověřována kritéria určená k praktickému ověření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka, OSVČ

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, Hronov

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1

Střední škola grafická, Brno