Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický technik mistr
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve standardizovaných technologických a organizačních procesech v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat parametry standardizovaného polygrafického výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit, co je základem pro systematické řízení standardizovaného výrobního procesu a jaký má tento základ význam Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit, co je důležité pro systematické řízení standardizovaného výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit pravidla pro podchycení organizační struktury standardizovaného procesu grafické výroby a jeho charakterizaci, kalibraci, kontrolu a správu Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Identifikovat všechny příslušné kontrolní prvky, parametry, správné metody měření a požadované hodnoty včetně povolených odchylek a vysvětlit jejich využívání Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vyjmenovat polygrafické normy, směrodatné pro integrované řízení standardizovaného výrobního procesu, popsat jejich zaměření Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Vysvětlit používání kvalitativních parametrů polygrafických norem ve standardizovaném systému řízení výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
h Vyjmenovat závazné podklady, které stanovují kvalitu provozních parametrů tiskových strojů a povolené hodnoty základních parametrů a uvést jejich vliv na standardizované řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
i Vyjmenovat normy / směrnice pro dokončovací knihařské zpracování a vysvětlit aplikaci jejich parametrů na standardizované řízení polygrafické výroby v praxi Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Vysvětlit způsob evidence pro zadání a průběh procesu grafické výroby, jeho kalibraci, kontrolu a správu Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost koordinace všech pracovišť při realizaci standardizovaného systému řízení procesu výroby ofsetovým* tiskem podle aktuálních polygrafických norem:
ČSN ISO 9000 organizace
ČSN ISO 15930-3(X) tisková data
ČSN ISO 12646 displeje
ČSN ISO 12647-1 předtisková příprava
ČSN ISO 12647-2 tisk ofsetem
ČSN ISO 12647-7 digitální kontrolní nátisk a tisk
ISO 3664 osvětlení ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready
Uvést rozdíl fungování tohoto systému podle norem:
ČSN ISO 12647-6 pro flexotisk a
ISO 12647-4 pro hlubotisk
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost odborného názvosloví, používaného v rámci standardizovaného systému řízení výrobního procesu a v polygrafických normách ČSN ISO Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit účel ČSN ISO 12637-1 pro standardizovaný systém řízení výrobního procesu a na příkladu uvést důvod jejího zavádění Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Použít správnou polygrafickou terminologii a v textu nahradit nesprávné pojmy z oblasti polygrafie Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv parametrů kvality potiskovaných materiálů, tiskových barev, tiskových dat, kontrolního nátisku, měřicích přístrojů, kontrolních prvků, displejů, osvětlení a dalších součástí technologického procesu na určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích polygrafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Optimalizovat na vzorové zakázce využití kapacity předtiskové přípravy Praktické předvedení
c Optimalizovat na vzorové zakázce využití kapacity tisku Praktické předvedení
d Optimalizovat na vzorové zakázce využití kapacity dokončovacího zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vzorek interně vytvořených tiskových dat podle parametrům ČSN ISO 15930-3(X), návodu PDF/X-1a(X) a kontrolních prvků pro osvit tiskových desek Praktické předvedení
b Vysvětlit souvislosti a posloupnost vlivu kvalitativních změn daných parametrů na kvalitu vytvářené tiskoviny Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit technologické vlivy na kvalitu ve výrobě dosahovaných parametrů tiskových dat, kontrolního nátisku a tisku na operativní řešení organizačních či provozních problémů Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Navrhnout na zadaném modelovém příkladu způsoby řešení k odstranění provozního problému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit návrh operativního plánu dílčí zakázky a vysvětlit, co je pro sestavování operativních plánů v standardizovaném řízení výrobního procesu zásadní a proč Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Kontrola dodržování standardizovaných technologických postupů a kvality v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na praktickém příkladu předvést a vysvětlit, proč je pro řízení standardizovaného výrobního procesu důležité průběžné sledování kvality materiálů a polygrafických výrobků a jak jsou realizována opatření vedoucí k dosažení žádoucí kvality tisku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Posoudit vybraný vzorek tisku, určit, zda vyhovuje standardům, vysvětlit důvody případných nedostatků s ohledem na kvalitu použitých materiálů, navrhnout způsob nápravy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Uvést základní bezpečnostní předpis pro činnosti v polygrafické výrobě Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava tiskových barev a dalších materiálů, přípravků a pomůcek v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést systematickou přípravu tiskových barev a dalších materiálů, přípravků a pomůcek ve standardizované polygrafické výrobě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Vedení provozní dokumentace polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na praktickém příkladu uvést a vysvětlit, na co je při vedení provozní dokumentace polygrafické výroby ve standardizovaném systému řízení výrobního procesu nutné dbát a proč Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Uvést příklad, proč je pro zavedení provozní dokumentace do manažerského informačního systému podmínkou přesně vypracovaný technologický postup Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odměňování pracovníků na základě plnění technologických parametrů a navrhnout postih pracovníků v případě nedodržení technologických parametrů zakázky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Kontrola plnění operativních plánů polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na praktickém příkladu předvést a vysvětlit, co slouží ke kontrole plnění operativních plánů polygrafické výroby ve standardizovaně řízeném výrobním procesu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Začleňování integrovaného systému řízení jakosti do standardizovaného řízení výrobního procesu a technologických postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na praktickém příkladu předvést a vysvětlit způsob začlenění standardizovaného systému řízení jakosti do standardizovaného systému řízení výrobního procesu a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit vliv začlenění standardizovaného systému řízení jakosti na tvorbu technologických postupů a souvislost tvorby těchto postupů s řízením výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit souvislost úrovně technického zabezpečení standardizovaného systému řízení jakosti s kvalitou tvorby technologických postupů a systémem řízení výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit začleňování standardizovaného systému řízení jakosti do systému řízení výrobního procesu a technologie a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit, co je nutné provést, aby všichni pracovníci výrobního procesu byli připraveni k provozování standardizovaného systému řízení procesu v závislosti na organizační struktuře firmy, na aktuálních podmínkách jejího hardwarového a softwarového vybavení a na zaměření firemní činnosti a vysvětlit jejich význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=5237).

Uchazeč nesmí pouze trpět poruchami vidění (barvocitu), protože součástí jeho práce je i vizuální posuzování a porovnávání tisků.

 

Stanovené kompetence je v rámci systémového řízení výrobního procesu tisku ofsetem nutno prověřovat vždy podle předpisů aktuálních norem

ČSN ISO 9000 Organizace práce

ČSN ISO 15930-3(X) Formát PDF – přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12646 Displeje a kontrolní nátisk na displeji

ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy a předtisková příprava

ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

a podle aktuálních směrnic a pravidel systému PSO jako:

Směrnice PDF/X-readyPoužívání souborů ve formátech PDF/X v předtiskové přípravě

 

Pro další tiskové technologie je nutno kompetence prověřovat podle výše uvedených předpisů, ale, namísto podle ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem, alternativně podle příslušných aktuálních dílčích částí ISO 12647

ČSN ISO 12647-3 pro novinový tisk ofsetem

ISO 12647-4 pro hlubotisk

ČSN ISO 12647-6 pro flexotisk

ISO 12647-8 pro digitální tisk

tak, aby zůstal zachován smysl standardizace daných výrobních procesů podle principů výchozí a základní verze standardizace procesu tisku ofsetem (PSO).

 

Prověřování kompetencí pro dokončovací knihařské zpracování je aktuálně nutno provádět podle Směrnice pro dokončující knihařské zpracování Svazu polygrafických podnikatelů z roku 2012. K pozdějšímu prověřování těchto kompetencí je nutné používat vždy aktuální verze této směrnice do té doby, než bude nahrazena příslušnými aktuálními normami ISO, a potom je prověřovat pouze podle těchto aktuálních norem ISO.

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonávat kontrolu kvality polygrafických výrobků, mezioperační kontrolu technologických stupňů výrobního procesu a vstupní kontrolu kvality materiálů a podkladů pro polygrafickou výrobu ve smyslu PSO a poskytovat tak systematickým způsobem jednoznačné a jasné podklady pro optimalizaci technologických procesů a systémové řízení polygrafické výroby.

 

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a praktické části.

 

Nejdříve probíhá písemná část zkoušky. Při písemné zkoušce uchazeč vypracovává stručné odpovědi k jednotlivým otázkám zadaným podle kritérií hodnocení jednotlivých kompetencí.

Autorizovaná osoba organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

Doba trvání písemné zkoušky je maximálně 4 hodiny.

V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby a pomůcky stanovené autorizovanou osobou.

Po ukončení písemné zkoušky probíhá ústní zkouška a praktická zkouška. Při ústní zkoušce se zejména ověřují ta kritéria hodnocení, kde v písemné části zkoušky uchazeč neodpověděl jednoznačně nebo úplně nebo u kterých je žádoucí podrobnější vysvětlení.

 

Hodnocení splnění jednotlivých kritérií

Hodnocení splnění jednotlivých kritérií se provádí až po absolvování písemné zkoušky a ústního ověření daného kritéria nebo po absolvování praktického předvedení a ústního ověření daného kritéria. V případě, že uchazeč v písemné části zkoušky v určitém kritériu hodnocení neodpověděl jednoznačně, nebo kritérium hodnocení splnil jen částečně, a v ústní části zkoušky svoji písemnou odpověď správně doplnil nebo upravil, považuje se toto kritérium za splněné.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka, OSVČ

Tiskárna Protisk, s. r. o., pan Martin Štěch, jednatel

Ing. Juraj Bórik, důchodce

Ing. Pavel Vacínek, konzultant