Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu drůbeže v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a charakterizovat základní plemena slepic, kachen, hus a krůt, vyjmenovat a charakterizovat hybridy chované v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat současný vývoj početního stavu slepic, kachen, hus a krůt a jejich parametry užitkovosti Ústní ověření
c Charakterizovat další druhy drůbeže (japonské křepelky, perličky, běžce) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace platné legislativy v chovu drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu drůbeže, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Popsat vybraná ustanovení vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, vydané ministerstvem zemědělství a specifikovat požadavky na ochranu drůbeže Ústní ověření
c Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu drůbeže v souladu s nařízením vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení zákona č. 302/2017 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v chovech drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat a předvést vedení podkladů pro ústřední evidenci drůbeže (registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vybraná ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, v platném znění, a specifikovat povinnosti chovatele ve vztahu k označování drůbeže (zejména běžců) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky pro chov nosnic v obohacených klecových technologiích, ve voliérách, volně v halách a ve výbězích Písemné ověření
b Posoudit chovné prostředí a technologii chovu nosnic v daném chovu a navrhnout opatření ke zlepšení podmínek chovu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky pro výkrm kuřat Písemné ověření
d Popsat požadavky pro chov hus Písemné ověření
e Popsat požadavky pro chov kachen Písemné ověření
f Popsat požadavky pro chov krůt Písemné ověření
g Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
h Vysvětlit zásady pro vyskladňování drůbeže, popsat a předvést správnou manipulaci s ní Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat mechanické čištění haly po vyskladnění drůbeže Ústní ověření
j Popsat postupy při dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit drůbež, popsat systém deratizace, dezinsekce a jejich evidenci Ústní ověření
k Provést údržbu a případně drobné opravy zařízení v určeném chovu drůbeže Praktické předvedení
l Popsat a předvést způsob učení snášení kuřic do snáškových hnízd ve volných chovech Praktické předvedení a ústní ověření
m Vysvětlit význam intenzity a barvy světla na chování drůbeže Ústní ověření
n Popsat způsoby svícení v hale, hodiny tmy, stmívání světla Ústní ověření
o Popsat způsoby větrání a vytápění, zkontrolovat funkčnost náhradního zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomii trávicí soustavy a fyziologii trávení drůbeže Ústní ověření
b Vyjmenovat používané krmné směsi pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže Písemné ověření
c Stanovit orientační spotřebu krmiva a vody pro zadanou kategorii na kus a den Praktické předvedení
d Popsat vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže Ústní ověření
e Předvést způsob správného nakrmení drůbeže ve volných chovech Praktické předvedení
f Zajistit napájení pro drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
g Zkontrolovat dostupnost krmení pro drůbež a posoudit vhodnost použité technologie v hale Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování užitkových vlastností drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat jednotlivé části těla určeného kusu drůbeže a uvést hlavní masné partie Ústní ověření
b Posoudit a popsat exteriér předložených kusů drůbeže s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat užitkové vlastnosti drůbeže (produkce vajec, produkce masa, peří) a uvést způsoby jejich hodnocení Písemné ověření
d Nakreslit snáškovou křivku a vysvětlit její praktický význam Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže a posoudit jeho růst na základě srovnání se standardní růstovou křivkou v technologickém postupu pro daného hybrida Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pro jednotlivé druhy drůbeže vhodné poměry samic k samcům při přirozené plemenitbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést fixaci drůbeže při inseminaci a přípravu pomůcek (kanyly, pipety) Praktické předvedení
c Uvést délku inkubace vajec jednotlivých druhů drůbeže Ústní ověření
d Charakterizovat požadavky na násadová vejce, popsat ošetřování násadových vajec Ústní ověření
e Vysvětlit principy líhnutí, popsat typy líhní a jejich obsluhu Ústní ověření
f Vysvětlit význam a způsoby sexování drůbeže Ústní ověření
g Popsat nejčastější příčiny odumření zárodku během inkubace Ústní ověření
h Předvést zacházení s mláďaty při vybírání z líhní, třídění, vakcinaci, balení a přepravě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit teplotu a vlhkost v hale pro daný druh a kategorii drůbeže a navrhnout příslušná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav drůbeže, rozpoznat příznaky onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat příznaky základních nemocí drůbeže a navrhnout způsoby prevence Ústní ověření
d Provést senzorickou kontrolu a popsat kvalitu krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit preventivní opatření proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
f Navrhnout vakcinační program a aplikaci vakcín Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sběr, ošetření a třídění vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy sběru vajec a u konkrétní technologie sběr demonstrovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Demonstrovat a popsat správné třídění, balení a skladování vajec Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit u vzorku vajec čistotu a neporušenost skořápky, velikost a tvar Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy třídění a označování konzumních vajec, vysvětlit význam jednotlivých údajů Ústní ověření
e Posoudit vhodnost předložených násadových vajec pro inkubaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti a popsat jejich náležitosti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví závodu Písemné a ústní ověření
c Sestavit modelový týdenní plán práce pro pracovníky chovu drůbeže včetně jejich mzdového ohodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout možnosti vzdělávání pracovníků v modelovém chovu drůbeže, vyhledat vzdělávací a informační akce zajišťované ministerstvem zemědělství a profesními svazy Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v chovu drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik#zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření schopnosti uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském podniku zaměřeném na chov drůbeže. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny.

Je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou brány z konkrétního závodu nebo vytvořeny pro modelový (vzorový) závod. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v chovu drůbeže budou ověřovány v konkrétním chovu.

Kompetence Charakteristika chovu drůbeže v ČR je ověřována na souboru minimálně 15 fotografií současných plemen a hybridů jednotlivých druhů drůbeže.

Kompetence Aplikace platné legislativy v chovu drůbeže je ověřována na počítači s připojením na internet.

Kompetence Posuzování užitkových vlastností drůbeže je ověřována s využitím technologického postupu daného hybrida.

Kompetence Zajišťování péče o zdraví drůbeže u kritéria a) bude uchazeč posuzovat vhodnost podmínek prostředí pro chovanou kategorii a druh drůbeže. Ověřování proběhne v objektu pro chov hrabavé (kur domácí nebo krůty) nebo vodní drůbeže (kachny nebo husy).

U kompetence Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu v kritériích c), d) bude uchazeč sestavovat týdenní plán práce, navrhovat mzdové ohodnocení (včetně jeho motivační složky) a dále navrhovat možnosti vzdělávání modelových podřízených pracovníků v chovu zvířat analogickém tomu, ve kterém probíhá zkouška. Uchazeč si u zkoušky připraví týdenní plán práce a zmíněné návrhy a následně k nim proběhne diskuze mezi uchazečem a zkoušejícím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AGRONEA, a. s., Polička

Společnost mladých agrárníků

Svaz zemědělských družstev Svitavy

Regionální agrární komora Pardubického kraje