Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu drůbeže v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a charakterizovat základní plemena slepic, kachen, hus a krůt, vyjmenovat a charakterizovat hybridy chované v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat současný vývoj početního stavu slepic, kachen, hus a krůt a jejich parametry užitkovosti Ústní ověření
c Charakterizovat další druhy drůbeže (japonské křepelky, perličky, běžce) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace platné legislativy v chovu drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu drůbeže, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Popsat vybraná ustanovení vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, vydané ministerstvem zemědělství a specifikovat požadavky na ochranu drůbeže Ústní ověření
c Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu drůbeže v souladu s nařízením vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení zákona č. 302/2017 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v chovech drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat a předvést vedení podkladů pro ústřední evidenci drůbeže (registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vybraná ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, v platném znění, a specifikovat povinnosti chovatele ve vztahu k označování drůbeže (zejména běžců) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky pro chov nosnic v obohacených klecových technologiích, ve voliérách, volně v halách a ve výbězích Písemné ověření
b Posoudit chovné prostředí a technologii chovu nosnic v daném chovu a navrhnout opatření ke zlepšení podmínek chovu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky pro výkrm kuřat Písemné ověření
d Popsat požadavky pro chov hus Písemné ověření
e Popsat požadavky pro chov kachen Písemné ověření
f Popsat požadavky pro chov krůt Písemné ověření
g Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
h Vysvětlit zásady pro vyskladňování drůbeže, popsat a předvést správnou manipulaci s ní Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat mechanické čištění haly po vyskladnění drůbeže Ústní ověření
j Popsat postupy při dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit drůbež, popsat systém deratizace, dezinsekce a jejich evidenci Ústní ověření
k Provést údržbu a případně drobné opravy zařízení v určeném chovu drůbeže Praktické předvedení
l Popsat a předvést způsob učení snášení kuřic do snáškových hnízd ve volných chovech Praktické předvedení a ústní ověření
m Vysvětlit význam intenzity a barvy světla na chování drůbeže Ústní ověření
n Popsat způsoby svícení v hale, hodiny tmy, stmívání světla Ústní ověření
o Popsat způsoby větrání a vytápění, zkontrolovat funkčnost náhradního zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomii trávicí soustavy a fyziologii trávení drůbeže Ústní ověření
b Vyjmenovat používané krmné směsi pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže Písemné ověření
c Stanovit orientační spotřebu krmiva a vody pro zadanou kategorii na kus a den Praktické předvedení
d Popsat vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže Ústní ověření
e Předvést způsob správného nakrmení drůbeže ve volných chovech Praktické předvedení
f Zajistit napájení pro drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
g Zkontrolovat dostupnost krmení pro drůbež a posoudit vhodnost použité technologie v hale Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování užitkových vlastností drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat jednotlivé části těla určeného kusu drůbeže a uvést hlavní masné partie Ústní ověření
b Posoudit a popsat exteriér předložených kusů drůbeže s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat užitkové vlastnosti drůbeže (produkce vajec, produkce masa, peří) a uvést způsoby jejich hodnocení Písemné ověření
d Nakreslit snáškovou křivku a vysvětlit její praktický význam Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže a posoudit jeho růst na základě srovnání se standardní růstovou křivkou v technologickém postupu pro daného hybrida Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pro jednotlivé druhy drůbeže vhodné poměry samic k samcům při přirozené plemenitbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést fixaci drůbeže při inseminaci a přípravu pomůcek (kanyly, pipety) Praktické předvedení
c Uvést délku inkubace vajec jednotlivých druhů drůbeže Ústní ověření
d Charakterizovat požadavky na násadová vejce, popsat ošetřování násadových vajec Ústní ověření
e Vysvětlit principy líhnutí, popsat typy líhní a jejich obsluhu Ústní ověření
f Vysvětlit význam a způsoby sexování drůbeže Ústní ověření
g Popsat nejčastější příčiny odumření zárodku během inkubace Ústní ověření
h Předvést zacházení s mláďaty při vybírání z líhní, třídění, vakcinaci, balení a přepravě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit teplotu a vlhkost v hale pro daný druh a kategorii drůbeže a navrhnout příslušná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav drůbeže, rozpoznat příznaky onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat příznaky základních nemocí drůbeže a navrhnout způsoby prevence Ústní ověření
d Provést senzorickou kontrolu a popsat kvalitu krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit preventivní opatření proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
f Navrhnout vakcinační program a aplikaci vakcín Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sběr, ošetření a třídění vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy sběru vajec a u konkrétní technologie sběr demonstrovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Demonstrovat a popsat správné třídění, balení a skladování vajec Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit u vzorku vajec čistotu a neporušenost skořápky, velikost a tvar Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy třídění a označování konzumních vajec, vysvětlit význam jednotlivých údajů Ústní ověření
e Posoudit vhodnost předložených násadových vajec pro inkubaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti a popsat jejich náležitosti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví závodu Písemné a ústní ověření
c Sestavit modelový týdenní plán práce pro pracovníky chovu drůbeže včetně jejich mzdového ohodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout možnosti vzdělávání pracovníků v modelovém chovu drůbeže, vyhledat vzdělávací a informační akce zajišťované ministerstvem zemědělství a profesními svazy Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v chovu drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik#zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření schopnosti uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském podniku zaměřeném na chov drůbeže. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny.

Je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou brány z konkrétního závodu nebo vytvořeny pro modelový (vzorový) závod. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v chovu drůbeže budou ověřovány v konkrétním chovu.

Kompetence Charakteristika chovu drůbeže v ČR je ověřována na souboru minimálně 15 fotografií současných plemen a hybridů jednotlivých druhů drůbeže.

Kompetence Aplikace platné legislativy v chovu drůbeže je ověřována na počítači s připojením na internet.

Kompetence Posuzování užitkových vlastností drůbeže je ověřována s využitím technologického postupu daného hybrida.

Kompetence Zajišťování péče o zdraví drůbeže u kritéria a) bude uchazeč posuzovat vhodnost podmínek prostředí pro chovanou kategorii a druh drůbeže. Ověřování proběhne v objektu pro chov hrabavé (kur domácí nebo krůty) nebo vodní drůbeže (kachny nebo husy).

U kompetence Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu v kritériích c), d) bude uchazeč sestavovat týdenní plán práce, navrhovat mzdové ohodnocení (včetně jeho motivační složky) a dále navrhovat možnosti vzdělávání modelových podřízených pracovníků v chovu zvířat analogickém tomu, ve kterém probíhá zkouška. Uchazeč si u zkoušky připraví týdenní plán práce a zmíněné návrhy a následně k nim proběhne diskuze mezi uchazečem a zkoušejícím.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chovu drůbeže nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti chovu hospodářských zvířat.

  2. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chovu drůbeže nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti chovu hospodářských zvířat.

  3. Vysokoškolské bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chovu drůbeže nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti chovu hospodářských zvířat.

  4. Profesní kvalifikace 41-112-M Zootechnik/zootechnička pro chov drůbeže a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chovu drůbeže.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Zemědělský subjekt s chovem drůbeže: haly včetně technologického zařízení pro drůbež pro krmení, napájení, svícení, ventilaci, vytápění, zařízení pro třídění a balení vajec, líheň

  • Zkušební místnost vybavená počítačem s připojením na internet

  • Materiál a technika na údržbu a opravy zařízení, materiál a pomůcky na fixaci a inseminaci slepic (kanyly, pipety), na vakcinaci, na měření vajec, na přepravu slepic, vlhkoměr, teploměr

  • Fotografie plemen a hybridů drůbeže, registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže, technologický postup hybrida

  • Váhy, rukavice, respirátor

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut) Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AGRONEA, a. s., Polička

Společnost mladých agrárníků

Svaz zemědělských družstev Svitavy

Regionální agrární komora Pardubického kraje