Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava vodácké akce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit program vodácké akce pro skupinu 20-40 lidí na úsecích řek obtížnosti do Wildwasser III (WW III) včetně, v délce 3-4 dny Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Bezpečnostní instruktáž plánované vodácké akce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit sebe a další instruktory připravované vodácké akce Praktické předvedení a ústní ověření
b Prezentovat přípravu vodácké akce, zejména popsat trasy a nebezpečí na trase plánované vodácké akce a seznámit účastníky s programem splutí Praktické předvedení a ústní ověření
c Seznámit účastníky s podmínkami pro účast na akci včetně požadavků na zdravotní stav a zkušenosti účastníků Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadované vybavení účastníka ochrannými prostředky, jejich způsob použití a provést jejich kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést instruktáž pádlování pro klienty jedoucí na C2 nebo R2, tj. předvést držení pádla, seznámit s typem plavidla, s nastupováním a sezením v plavidle, předvést přímé a řídicí záběry a techniku, ale i taktiku nájezdů a výjezdů od břehu a ke břehu na tekoucí vodě Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést zásady chování na tekoucí vodě a pravidla pro chování při převržení plavidla, tj. popsat a předvést způsoby podjetí nízkých lávek nebo padlých stromů, chování posádky lodě/raftu při najetí na překážku, způsoby bezpečného chování lodí na řece a jejich vhodnou organizaci, uvést zásady bezpečného chování osob a lodí v krizových situacích, zvláště pak chování při nedobrovolném plavání řekou s přírodními či umělými překážkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat a předvést organizaci plavidel na tekoucí vodě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků vodácké akce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat specifika přírodních i umělých útvarů na řekách a jejich značení Písemné ověření
b Vysvětlit základní platnou legislativu ČR vztahující se k vodní turistice Písemné ověření
c Charakterizovat pravidla pro jízdu a vedení skupiny lodí Písemné ověření
d Uvést a charakterizovat klasifikaci obtížnosti vodních toků a kritéria pro stanovení jejich obtížnosti Písemné ověření
e Charakterizovat ochranné a záchranné vybavení pro vodáky a uvést jejich funkci a pravidla pro výběr s ohledem na charakter vodního toku Písemné ověření
f Charakterizovat jednotlivé stupně povodňové aktivity Písemné ověření
g Charakterizovat jednotlivé typy lodí dle materiálu a příčného profilu dna lodě s ohledem na stabilitu, rychlost a obratnost a uvést výhody a nevýhody jednotlivých typů lodí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Záchrana osob a materiálu při vodní turistice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Proplavat bez lodě minimálně 150m úsek obtížnosti WW II-III pasivně Praktické předvedení
b Proplavat bez lodě minimálně 150m úsek obtížnosti WW II-III aktivně Praktické předvedení
c Přeplavat řeku širokou minimálně 8 m v úseku obtížnosti WW II-III kolmo z jedné strany na druhou s minimálním unesením těla proudem a s jištěním Praktické předvedení
d Provést hod házecím pytlíkem na cíl vzdálený 15 m se smotaným házecím pytlíkem Praktické předvedení
e Provést hod házecím pytlíkem na cíl vzdálený 10 m s rozmotaným házecím pytlíkem Praktické předvedení
f Provést přetažení figuranta z druhého břehu v úseku řeky obtížnosti WW II-III pomocí házecího pytlíku Praktické předvedení
g Provést záchranu figuranta simulujícího plavající osobu v řece obtížnosti WW II-III do 50 m házecím pytlíkem bez přípravy Praktické předvedení
h Předvést převrácení lodi (kajak nebo kanoe), její opuštění a následnou sebezáchranu i záchranu lodě i pádla na co nejkratším úseku řeky obtížnosti WW II-III Praktické předvedení
i Provést pomocí lodě K1 nebo C1 a lodě C2 nebo R2 na 150m úseku obtížnosti WW II-III záchranu figuranta, který je na druhém břehu a čeká uprostřed tohoto úseku Praktické předvedení
j Provést záchranu plavající lodě typu K1 nebo C1 nebo R2 na úseku obtížnosti WW II-III tak, že ji na lodi typu K1 nebo C1 dopraví ke břehu Praktické předvedení
k Předvést první pomoc a ošetření podchlazené osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Záchrana ve skupině při vodní turistice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro záchranu pomocí upoutaného zachránce Ústní ověření
b Popsat postup při řešení upoutaného zachránce Ústní ověření
c Popsat výběr vhodného místa pro záchranu Ústní ověření
d Popsat způsoby zajištění zachránců na břehu Ústní ověření
e Popsat zajištění maximální bezpečnosti upoutaného zachránce Ústní ověření
f Předvést skupinovou záchranu osoby způsobem upoutaného zachránce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání a vedení plavidel pro potřeby instruktorů vodní turistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést instruktáž pádlování a sezení na raftu pro klienta Praktické předvedení
b Projet na raftu peřeje definovanou stopou s nezkušenou posádkou Praktické předvedení
c Projet na C1 nebo K1 peřeje definovanou stopou Praktické předvedení
d Projet na C2 nebo R2 peřeje definovanou stopou Praktické předvedení
e Předvést obrácení převráceného raftu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/p/zachranar-na-volne-vode/102140.html.

Vstupní požadavky na uchazeče:

 • zdravotní způsobilost, tj. netrpí žádnou vážnou duševní nebo jinou vážnou nemocí (např. úporné bolesti hlavy, závratě, cévní mozková příhoda, bušení srdce, bolesti na prsou, poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, srdeční vady, jiné nemoci srdce a cév, embólie, trombóza či jiné nervové nemoci, duševní nemoci, epilepsie, záchvatovité stavy, nemoci pohybového aparátu). Zdravotní způsobilost se dokládá čestným prohlášením uchazeče.
 • minimálně zdravotnický kurz zaměřený na poskytování první pomoci v minimální délce trvání 40 hodin, např. „Zdravotník zotavovacích akcí“;
 • formou čestného prohlášení bude doložen seznam splutých různých úseků vodních toků v délce minimálně 150 km za poslední 2 roky s obtížností minimálně WW III.

 

Tento standard je určen pro instruktory vodní turistiky na tocích úrovně obtížnosti do Wildwasser III (WW III).

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce může vzít svou vlastní loď (K1 nebo C1) a své vlastní ochranné a záchranné prostředky (vesta, helma, pádlo, nůž, neopren, boty, ...). Pokud si uchazeč nezajistí vlastní loď, musí jí zajistit autorizovaná osoba.

 

Kompetence Příprava vodácké akce, kritérium a)

 • Uchazeč písemně zpracuje program vodácké akce pro skupinu volitelně 20 - 40 lidí na vodních tocích úrovně obtížnosti do WW III včetně, v délce 3 - 4 dny.
 • Práce bude obsahovat:

- jméno uchazeče

- vytvoření nabídky akce pro využití v katalogu nabídek a pro internetové stránky včetně specifikace požadavků na klienty podle typu zájezdu

- podrobné informace pro účastníky akce (program akce, podmínky účasti, nutné vybavení)

- podrobné informace pro vedoucího akce (seznam vybavení účastníků akce i organizátora akce, detailní informace o splouvaných úsecích, podrobný plán cesty a itinerář, náhradní program v případě nepříznivých podmínek, bezpečnostní pravidla, přeprava klientů na akci i během akce, vhodný výběr lodí)

- kalkulace nákladů a výše účastnického poplatku

 • Minimální požadovaný rozsah práce je 7 stran formátu A4, z toho minimálně 4 normostrany textu.
 • Uchazeč práci odevzdá autorizované osobě v elektronické podobě minimálně 1 měsíc před dnem konání zkoušky. Práce bude zadána uchazeči minimálně 2 měsíce před zkouškou, aby měl minimálně 1 měsíc na vypracování. Maximální doba zpracování není stanovena.
 • Připravený program bude uchazečem při zkoušce obhajován v rozsahu 15-20 minut

 

Kompetence Bezpečnostní instruktáž plánované vodácké akce, kritérium b)

 • Vztahuje se k připravované vodácké akci z kompetence Příprava vodácké akce

 

Kompetence Bezpečnostní instruktáž plánované vodácké akce, kritérium e)

 • Záběry rozumíme: záběr vpřed, kontra, přitahování, široké záběry, náklony

 

Kompetence Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků vodácké akce, kritérium a)

 • Bude zahrnovat otázky zaměřené zejména na:

- specifika a terminologii přírodních i umělých útvarů na řekách a jejich značení v kilometrážích

- názvosloví jednotlivých částí jezu s vývarem

- specifické znaky nebezpečného jezu

 

Kompetence Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků vodácké akce, kritérium b)

 • Bude zahrnovat otázky zaměřené zejména na právní předpisy zabývající se pravidly pro bezpečné splouvání řek a poskytnutí první pomoci, např.:

- platná vyhláška o pravidlech plavebního provozu, která definuje právní odpovědnost vůdce malého plavidla, zákazy splouvání, používání alkoholu a návykových látek

- metodické pokyny MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vodní turistice

- živnostenský zákon

- turistické značení dle norem (ČSN 01 8025)

 

Kompetence Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků vodácké akce se ověří písemným testem. Minimální počet otázek 20.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 70 % otázek.

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, pravidla pro využití figuranta(ů), pokud to ověření vyžaduje:

 • figuranta(y) zajistí autorizovaná osoba
 • figurant plní přesně příkazy uchazeče, ale aktivně nepomáhá

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium b)

 • Uchazeč na úseku 150 m obtížnosti WW II-III 4x naplave do vratného proudu napříč řekou.
 • Za úspěšné splnění se považuje naplavání minimálně do 3 vratných proudů.

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium d)

 • Hod provést se smotaným házecím pytlíkem s lanem o délce min. 20 metrů, max. 25 metrů na břehu do čtverce vzdáleného 15 m a délce stran 1 m.
 • Uchazeč má maximálně 2 pokusy.

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium e)

 • Hod provést s rozmotaným házecím pytlíkem s lanem o délce min. 20 metrů, max. 25 metrů na břehu do čtverce vzdáleného 10 m a délce stran 1 m.
 • Uchazeč má maximálně 2 pokusy.

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium g)

 • Uchazeč stojí na břehu s házecím pytlíkem položeným na zemi u nohou na úrovni figuranta. Na povel figurant skočí do vody a uchazeč se ho ve vymezeném úseku snaží házecím pytlíkem zachránit.

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium i)

 • Uchazeč provede nájezd k figurantovi a následně ho bezpečně dopraví na konec úseku ke břehu. Toto provede jak na lodi typu K1 nebo C1, tak i na C2 nebo R2. Typ lodi pro zkoušku si vybere uchazeč.

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium j)

 • Typ lodi pro zkoušku si vybere uchazeč.

 

Kompetence Záchrana a sebezáchrana osob a materiálu pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium k)

 • Je možné plnit v rámci jiného kritéria (komplexního úkolu).

Kompetence Záchrana ve skupině pro potřeby instruktorů vodní turistiky, pravidla pro využití figuranta(ů), pokud to ověření vyžaduje:

 • figuranta(y) zajistí autorizovaná osoba
 • figurant plní přesně příkazy uchazeče, ale aktivně nepomáhá

 

Kompetence Záchrana ve skupině pro potřeby instruktorů vodní turistiky, kritérium a) bude prakticky předvedeno v terénu WW II-III:

 • Figurant simuluje plavající osobu ve vodě. Uchazeč, který bude upoután pomocí házecího pytlíku, ho bude zachraňovat.
 • Úsek vodního toku pro provedení určuje komise, místo v rámci úseku určuje uchazeč.

 

Kompetence Ovládání a vedení plavidel, pravidla pro využití figuranta(ů), pokud to ověření vyžaduje:

 • figuranta(y) zajistí autorizovaná osoba
 • figurant plní přesně příkazy uchazeče, ale aktivně nepomáhá

 

Kompetence Ovládání a vedení plavidel

 • Uchazeč si sám vybere, zda kompetenci předvede na lodi K1 nebo C1, a na dvoumístné lodi C2 nebo R2.
 • Na C2 nebo R2 bude druhého do posádky tvořit figurant. V případě použití lodě C2 nebo R2 je uchazeč kormidelníkem a musí jasnými povely instruovat druhého člena posádky (figuranta) a to jak pro ovládání lodě, tak pro záchranu.

 

Kompetence Ovládání a vedení plavidel, kritéria b) a d)

 • Bude provedena s pádlující posádkou tvořenou na raftu minimálně čtyřmi figuranty, resp. na R2 nebo C2 jedním figurantem, která plní příkazy uchazeče, ale nepomáhá s řízením lodě. Posádka na raftu bude používat POUZE přímé záběry.
 • Provede na 150ti m úseku obtížnosti WW II-III nájezd do minimálně 4 předem definovaných vratných proudů na různých stranách řeky a provede minimálně 1 přejezd proudu a jeden traverz.
 • Za úspěšné splnění se považuje najetí do minimálně 3 vratných proudů, 1 přejezd a jeden traverz.

 

Kompetence Ovládání a vedení plavidel, kritérium c)

 • Provede na 150ti m úseku obtížnosti WW II-III s K1 nebo C1 nájezd do minimálně 4 předem definovaných vratných proudů na různých stranách řeky a provede minimálně 1 přejezd proudu a jeden eskymácký obrat.
 • Za úspěšné splnění se považuje projetí minimálně 3 vratných proudů, 1 přejezd a jeden eskymácký obrat.

 

Kompetence Ovládání a vedení plavidel, kritérium e)

 • Doplavat na klidné vodě minimálně 10 m k raftu, následně raft bez posádky obrátit dnem vzhůru, poté obrátit raft zpět (lze využít flip-line), vylézt do něho a vytáhnout dva figuranty do raftu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodácká škola záchrany, s. r. o.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.