Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Tiskař textilií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce a barev na digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít výrobní podklady pro tisk zakázky (plošné textilie) na digitálním tiskovém stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit potiskovaný textilní materiál, inkousty a pomůcky (šicí stroj pro sešívání dílců, vozík s materiálem, ojka na velkonábal, velkonábal s textilním materiálem, nůžky, nůž, sponkovačka, papírové návinky, odsávací zařízení na inkoust, injekční stříkačky plastové, ubrousky na otírání tiskových hlav, nádoby a nálevky na inkoust, lupa) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup tiskařské práce na základě znalosti parametrů tisku, jejich významu a dopadu na kvalitu tisku, rozlišení, počet průchodů, frekvenci tiskových hlav, nastavení čištění hlav, rychlost tisku textilie Praktické předvedení a ústní ověření
d Převzít a aplikovat datové soubory do řídicí jednotky digitálního tiskového stroje s využitím znalostí základních barevných modelů (včetně vlivu na podání barev), běžně užívaných grafických programů, běžně užívaných grafických formátů (včetně znalosti dopadů jejich užití na výstup digitálního tisku, optimální rozlišení s ohledem na povahu desenu a potiskovaného textilního materiálu, principů rastrové a vektorové grafiky) a vhodnosti jejich použití s ohledem na povahu desénu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní části a funkce inkoustového systému stroje, popsat základní rozdělení a parametry tiskových hlav z hlediska principu (piezzo, thermo, wax), vysvětlit význam kalibrace tiskových hlav Ústní ověření
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v provozu pro digitální tisk plošných textilií Praktické předvedení
g Prokázat znalosti o textilních materiálech (druhy, vlastnosti) a textiliích (druhy, konstrukce, parametry, vady) Písemné ověření
h Prokázat znalosti o účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a prostředků nanesených na textilní substrát za účelem jeho lepšího zpracování a dodání vlastností umožňujících digitální tisk na plošných textiliích) Písemné ověření
i Prokázat znalosti o účelu a principu digitálního tisku, rozdílu proti klasickým tiskovým technologiím, základních druzích inkoustů pro digitální tisk textilií a jejich použití s ohledem na druh potiskovaného textilního materiálu Písemné ověření
j Prokázat znalosti o strojích a základních technologických operacích následujících po digitálním tisku pro jednotlivé textilní materiály Písemné ověření
k Prokázat znalosti o zásadách péče o přidělený stroj v provozu pro digitální tisk plošných textilií Písemné ověření
l Určit druhy textilních materiálů (vláken) a textilií (tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
m Rozpoznat vady textilií (tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů pro digitální tisk plošných textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro digitální potisk plošných textilií, zadat parametry podle výrobního příkazu do řídicí jednotky digitálního tiskového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit stroj k tisku a seřídit tiskové i netiskové funkční celky digitálního tiskového stroje, popsat základní funkční části digitálního tiskového stroje z pohledu mechanického, popsat základní části a funkce inkoustového systému stroje, popsat vedení potiskovaného textilního materiálu jednotlivými funkčními celky digitálního tiskového stroje a předvést jejich nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zavést textilii do stroje a provést příslušné pracovní a technologické úkony (navést textilii strojem, projet běhoun, zahřát a zchladit stroj nebo jeho část), předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí - různé spínače, ventily, ovládací panely Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry, požadovaný výpad textilního zboží a množství barev v zásobnících, doplňovat barvy v zásobnících Praktické předvedení a ústní ověření
e Kontrolovat kvalitu tisku během tiskového procesu, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně kvality tisku na plošné textilii Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyměnit textilní zboží na předloze (manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami, sešít konce předchozího se začátkem následujícího pásu plošné textilie pro navedení do stroje) Praktické předvedení
g Vyměnit textilní zboží na výpadu (oddělit zboží po navedení strojem, manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami) Praktické předvedení
h Provést mezioperační kontrolu kvality průběhu tisku textilie podle předpisu, výsledky zaevidovat, rozpoznat a popsat základní chyby tisku, stanovit jejich pravděpodobnou příčinu a navrhnout postup k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
i Zaznamenat produkci potištěné plošné textilie za směnu Praktické předvedení
j Vyčistit a vymýt tiskové hlavy a tiskovou deku digitálního tiskového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
k Provést čištění a běžnou údržbu digitálního tiskového stroje Praktické předvedení
l Použít měřicí přístroje (metry, váhy), vysvětlit pravidla pro metrologii Praktické předvedení a ústní ověření
m Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v provozu pro digitální tisk plošných textilií (ochrana zraku, ochrana proti nadýchání škodlivých výparů, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů pro fixaci tisku po digitálním tisku plošných textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předehřát a zahřát stroj pro fixaci tisku po digitálním tisku plošných textilií Praktické předvedení a ústní ověření
b Zavést textilii do stroje a provést příslušné pracovní a technologické úkony (navést plošnou textilii strojem, projet běhoun), předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí - různé spínače, ventily, ovládací panely Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry a požadovaný výpad textilního zboží, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně propaření plošné textilie po digitálním tisku Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyměnit textilní zboží na předloze (manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami, spojit konce běhounu se začátkem pásu plošné textilie pro navedení do stroje) Praktické předvedení
e Vyměnit textilní zboží na výpadu (oddělit zboží po navedení strojem, manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami) Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v provozu pro digitální tisk plošných textilií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-textilii#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadáno potisknout textilii na digitálním tiskovém stroji.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu, při kterém s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů, strojů a o kvalitu vyrobeného textilního produktu. V zájmu zamezení finančních ztrát je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné kompetence vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem autorizované osoby v přítomnosti řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu, nebo úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj., jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu textilní výroby. Vzhledem k charakteru výroby (zušlechťování textilií) a k provozním podmínkám, v nichž bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou kompetenci.

 

Odborná kompetence Volba postupu tiskařské práce a barev na digitálních tiskacích strojích: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až e) bude uchazeč provádět buď pod dohledem autorizované osoby, nebo tyto operace bude provádět na vzorcích a ve formulářích připravených pro vykonání zkoušky.

Odborná kompetence Obsluha strojů pro digitální tisk plošných textilií: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až h), j), až l) bude uchazeč provádět pod dohledem autorizované osoby, při plnění kritéria hodnocení i) bude uchazeč zaznamenávat údaje do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

Odborná kompetence Obsluha strojů pro fixaci tisku po digitálním tisku plošných textilií: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až e) bude uchazeč provádět pod dohledem autorizované osoby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotovovaného textilního výrobku.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam konkrétního strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu 1 měsíce před zkouškou.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Znalost běžných druhů textilních materiálů (vláken) a textilií a rozpoznání vad v textilních materiálech (vláknech) a textiliích bude prokázána vedle písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích.

Uchazeč určí minimálně 6 vzorků , tj. 3 vzorky textilních vláken a 3 vzorky textilií (tkaninu nebo pleteninu nebo netkanou textilii). Dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 6 vzorcích: na 3 vzorcích vláken a 3 vzorcích textilií (v tkanině nebo pletenině nebo netkané textilii).

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu s přihlédnutím k technologiím využívaným ve firmě, v níž se zkouška koná. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

CNM textil, a. s. Oskava

LaLINEA s. r. o., Dvůr Králové nad Labem

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu