Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Drogista
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při příjmu, při reklamacích zákazníka, vůči dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit uvedené kritérium.
3

Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Propočítat hodnoty celého dodacího listu, zkontrolovat součet na soupisce dodacích listů a řešit případné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Přecenit zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu denní tržby Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést odvod tržby, popsat a vysvětlit princip vedení evidence trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení a ústní ověření
b Manipulovat s cizí měnou v pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení evidence o pohybu zásob v prodejně Ústní ověření
b Připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob vedení komunikace s dodavateli Ústní ověření
d Zpracovat plán předpokládaného prodeje zboží jako podklad pro objednávku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci, např. záruční list, paragon aj. Praktické předvedení a ústní ověření
b Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadaných kritérií a postupů zjistit fyzický stav zásob Praktické předvedení a ústní ověření
b Porovnat skutečný stav zásob s účetním stavem zásob a vyčíslit inventarizační rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyřešit vzniklé inventarizační rozdíly v souladu s platnými předpisy, popsat způsob jejich vypořádání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit formu předvádění a poskytnutí informací k zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování; Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uskutečnit dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Reagovat na dotazy fiktivního zákazníka, týkající se způsobu použití konkrétního zboží (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příjem objednávky na zboží od zákazníka Ústní ověření
b Předvést vyskladnění zboží zákazníkovi podle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vedení evidence objednávek Ústní ověření
g Popsat postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu Ústní ověření
h Předvést balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží, včetně dárkového způsobu, nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit způsob platby v pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příjem hotovosti a cenin, ověření platnosti měny nebo platnosti ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s platební kartou zákazníka (identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem aj.) při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat evidenci dokladů o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Ústní ověření
e Uvést způsoby řešení vzniklých nedostatků při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit zboží pro aranžování Praktické předvedení
b Připravit a upravit prostor pro aranžování Praktické předvedení a ústní ověření
c Aranžovat zboží v prodejně a výkladní skříni Praktické předvedení a ústní ověření
d Manipulovat s aranžérským nářadím a pomůckami Praktické předvedení
e Zhotovit cenovky, popisky a grafické informace ke zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zboží kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrovat doklady vázané na přejímku zboží (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
e Popsat manipulaci se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
f Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
g Pracovat s doklady spojenými s pohybem zboží v provozovně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
e Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést umístění značení EET na pokladním dokladu a vysvětlit pojmy - tržba evidovaná v běžném režimu a tržba evidovaná ve zjednodušeném režimu. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava zboží k prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvážit, změřit a označit zboží cenovkou Praktické předvedení
b Zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem a vhodným technickým postupem nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení
c Vysvětlit účel kritických bodů, např. systému HACCP Ústní ověření
d Připravit zboží k nabídce a prodeji Praktické předvedení a ústní ověření
e Vystavit nabízené zboží s uplatněním estetických, hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů podle charakteru zboží do připraveného prodejního prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
b Popsat a předvést řešení možné situace při reklamaci zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
d Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
e Popsat a předvést komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
g Komunikovat se zákazníky v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení a ústní ověření
h Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
i Profesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě v elektronické nebo tištěné podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat tři hlavní kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
c Prokázat znalost BOZP a PO, kontroly a opatření kritických bodů - HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborného poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o krásu a vzhled

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o pleť a tělo (péče o pleť, tělo, nohy, ruce a rty, opalovací prostředky, depilace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti přírodní kosmetiky a preparátů na přírodní bázi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti vůní – parfémů a toaletních vod, deodorantů, antiperspirantů Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o vlasy (vlasová kosmetika, barvy na vlasy, styling) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborného poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti zdravé výživy (včetně speciální výživy a doplňků stravy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení, popř. původ léčivých čajů a produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti léčivých bylin s ohledem na jejich využití v drogistických produktech Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti hygieny (tělová a ostatní hygiena včetně zdravotnických prostředků) Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v sortimentu péče o zuby a ústní hygienu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o dítě (suchá kojenecká a dětská výživa / mléka a kaše, dětská výživa a přesnídávky, pleny, ošetřující péče o děti, doplňkový sortiment – dudlíky, kojenecké lahve, gelová kousátka používaná při mírnění bolesti při prořezávání zoubků, bryndáčky aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborného poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o domácnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o domácnost (prací a čisticí prostředky, svíčky, lepidla, košťata, kartáče a doplňkový sortiment) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o drobná domácí zvířata (krmivo a doplňkový sortiment) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v sortimentu drogistické galanterie Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést chemické látky obsažené v zboží drogistického a příbuzného sortimentu a vysvětlit význam označování varovných grafických symbolů na obalech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Většina kompetencí se ověřuje v reálném provozu pod dohledem autorizované osoby v souladu s dodržením předpisů BOZP a PO. Pouze ty kompetence, případně kritéria určité kompetence (např. znalosti bylin užívaných v kosmetických přípravcích podle herbáře), jejichž ověření by v reálném provozu nebylo možné nebo by kladlo značné nároky na reálný provoz, lze uskutečnit ve cvičných prostorách případně v zázemí reálného provozu, kde se provádí i písemná část zkoušky, která se týká zejména ověření odborných znalostí drogistického a příbuzného sortimentu. Při manipulaci s peněžní hotovostí, ceninami a platebními kartami je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci v pokladně.

Zkouška je logicky rozčleněna do následujících částí:

1. Práce se zbožím: zejména jeho objednávání, odběr, přejímka, manipulace s dodaným zbožím v příručním skladu a jeho doplňování do regálů prodejny včetně úpravy jeho prezentace, cenového označování a instalace marketingových upoutávek.

2. Finanční operace: práce v pokladně, vyúčtování tržeb, příprava odvodu tržby do banky

3. Jednání se zákazníky: prodejní dovednosti všeobecně, avšak s důrazem na odborné poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu. Podstatnou součástí zkoušky je písemné ověření a praktické předvedení znalostí drogistického sortimentu, jehož rozsah je charakteristický pro moderní drogistický prodej, a dále sortimentu, kterým drogistické prodejny v současné době doplňují svůj nabízený sortiment.

 

Modelovou situací v kompetenci "Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou" v bodě c) je myšlena situace, že i v případě, že zkouška probíhá v běžném provozu s reálnými zákazníky, je toto kritérium prověřováno v rozhovoru mezi zkoušejícím jako fiktivním zákazníkem a zkoušeným, a to z důvodu nastavení srovnatelných podmínek obtížnosti tohoto poradenského rozhovoru.

V kompetenci "Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce“, kritérium f) se má na mysli předvést práci s paletovacím vozíkem, polohovacím žebříkem či objednávkovým přístrojem.

 

Komunikace se zákazníkem v anglickém či německém jazyce na základní úrovni bude ověřena ústně autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby. Ústní ověření v rozsahu běžné komunikace se zahraničním zákazníkem v oblasti prodeje a poradenství by mělo trvat max. 10 minut.

 

Uchazeč společně s přihláškou sdělí cizí jazyk, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost.

 

V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této PK uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí prokazovat schopnost ústně komunikovat se zákazníkem v cizím jazyce na základní úrovni.

 

Součástí zkoušky je dále:

- Písemný test v délce 120 minut, rozložený na jednotlivé části podle zkoušených odborných kompetencí, který zpracuje autorizovaná osoba

- Praktický propočet ceny zboží v délce 15 minut

- Praktické předvedení komunikace s dodavateli v případě objednávky, přejímky zboží, reklamace

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

V případě ověřování jazykové kompetence, pokud autorizovaná osoba v příslušném cizím jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), popřípadě podle seznamu standardizovaných jazykových zkoušek je zkoušce přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje, její názor je však doporučujícího charakteru.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač drogistického zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se specializací na drogistický sortiment nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování se zaměřením na drogistický sortiment. Jazykové znalosti prokáže předložením maturitního vysvědčení s úspěšně složenou zkouškou z anglického nebo německého jazyka nebo předložením certifikátu o vykonání jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka na minimální úrovni stupně znalosti B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), popřípadě podle seznamu standardizovaných jazykových zkoušek – odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-1.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu a alespoň 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se specializací na drogistický sortiment nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování se zaměřením na drogistický sortiment. Jazykové znalosti prokáže předložením maturitního vysvědčení s úspěšně složenou zkouškou z anglického nebo německého jazyka nebo předložením certifikátu o vykonání jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka na minimální úrovni stupně znalosti B1, podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), popřípadě podle seznamu standardizovaných jazykových zkoušek – odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-1 .
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management, ekonomii, obchod a služby a alespoň 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se specializací na drogistický sortiment nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování se zaměřením na drogistický sortiment. Jazykové znalosti prokáže předložením maturitního vysvědčení s úspěšně složenou zkouškou z anglického nebo německého jazyka nebo předložením certifikátu o vykonání jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka na minimální úrovni stupně znalosti B1, podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), popřípadě podle seznamu standardizovaných jazykových zkoušek – odkaz: : http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-1

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Materiálně-technické vybavení musí být minimálně v tomto rozsahu:

 • prodejní prostory s prodejními regály s drogistickým zbožím a zbožím příbuzného sortimentu v minimálním počtu 20 ks různého zboží v daném sortimentu. Tento rozsah výběru zboží zaručí ověření všech kompetencí podle tohoto standardu, především předvedení modelového poradenského prodeje, nabídku substitučního produktu ze zboží z různých produktových řad různých značek, kvality a ceny.
 • funkční pokladní systém - pokladní box s pokladnou a platebním terminálem a s dostatečnou hotovostí - platnou měnou, ceninami (dárkové poukazy, šeky), platebními a kreditními kartami, prostředky pro ověření platnosti měny, trezor a bezpečnostní schránka/taška pro odnos tržby
 • skladový prostor se skladovými regály se zbožím drogistického a příbuzného sortimentu v takovém rozsahu, že zaručí ověření všech kompetencí podle tohoto standardu, tj. minimálně 10 různých druhů zboží různých značek v daném sortimentu, minimálně po 3 ks/jeden druh.
 • přístroje a mechanizační technika (polohovací žebřík, paletový vozík, objednávkové, inventarizační strojky, kleště pro tisk lepicích cenových etiket apod.)
 • vhodné pracovní oblečení
 • PC s příslušným softwarovým vybavením včetně MS Office a s tiskárnou
 • tiskopisy - výčetky hotovosti pokladny a trezoru, reklamační list, objednávkový formulář, dodací list, inventarizační seznam aj.
 • cenovky a marketingové prostředky (woblery, regalstoppery, podložky pod cenovky aj.)
 • potřeby pro standardní a dárkové balení zboží - balicí papír, stužky, lepicí páska, nůžky
 • součástí zkušebních prostor musí být i prostory pro přípravu a pro písemnou část zkoušky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro konání zkoušky z hlediska BOZP a PO odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemného testu jednoho uchazeče je 120 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

dm drogerie markt, s. r. o.

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (Svaz českých a moravských spotřebních družstev)

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, Husova 9, České Budějovice