Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika zeleniny a jejích nároků na klimatické a půdní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pěstitelské skupiny zeleniny Písemné ověření
b Zařadit jednotlivé druhy zeleniny do pěstitelských skupin Písemné ověření
c Rozpoznat skupiny osiv zeleniny Praktické předvedení
d Rozpoznat sadbu zeleniny Praktické předvedení
e Charakterizovat význam vegetačních činitelů (světlo, teplo, voda) pro pěstování a produkci zeleniny Ústní ověření
f Charakterizovat půdní podmínky pro pěstování zeleniny Ústní ověření
g Charakterizovat základní principy produkce integrovaného systému pěstování zeleniny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv základních živin (N, P , K, Ca, Mg) pro růst a vývoj zeleniny Ústní ověření
b Zjistit a interpretovat z agrochemického rozboru půdy pro dané stanoviště zásobu živin Praktické předvedení
c Navrhnout dávky významných živin a úpravu pH podle plánovaného výnosu a AZP (Agrochemické zkoušení půd) Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat a charakterizovat podle obrazové dokumentace, případně v porostu zeleniny příznaky nedostatku nebo nadbytku základních živin Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést příklady nejpoužívanějších organických a minerálních hnojiv u zadané zeleniny a vysvětlit jejich použití Ústní ověření
f Uvést způsoby doplnění organické hmoty do půdy Ústní ověření
g Vyhledat v příslušné metodice základní dávky živin u zadané zeleniny a uvést postup správné výživy Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit termín ochranná pásma při aplikaci hnojiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování polní zeleniny včetně závlahy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout správný technologický postup pěstování zadané polní zeleniny do dané lokality Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pojem agrotechnický termín a uvést konkrétní agrotechnické termíny při pěstování zadané polní zeleniny Ústní ověření
c Vyjmenovat různé způsoby závlahy, vysvětlit jejich význam pro pěstování polní zeleniny a uvést vhodný typ závlahy pro vybraný druh polní zeleniny Písemné ověření
d Popsat mechanizační prostředky používané pro pěstování daného druhu polní zeleniny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Předpěstování zeleninové sadby, pěstování zeleniny ve sklenících a foliových krytech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady a technologie pěstování polní zeleniny ve sklenících a fóliových krytech Písemné ověření
b Popsat různé varianty předpěstované sadby používané v zelinářství Písemné ověření
c Zdůvodnit důležitost přísné hygieny při předpěstování sadby zeleniny Ústní ověření
d Vyjmenovat druhy zeleniny vhodné pro pěstování ve sklenících a fóliových krytech Ústní ověření
e Popsat technologie rychlení zadaného druhu polní zeleniny Písemné ověření
f Posoudit stav porostu zadaného druhu zeleniny v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů zeleniny a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit plevele v porostu polní zeleniny Praktické předvedení
b Vyjmenovat významné choroby a škůdce pro zadaný druh zeleniny Ústní ověření
c Uvést rozdíl mezi škodlivými biotickými a abiotickými činiteli u zeleniny a charakterizovat je Písemné ověření
d Stanovit systém ochrany proti určenému škodlivému organizmu u zadané zeleniny s využitím příslušné metodiky a Rostlinolékařského portálu pomocí PC Praktické předvedení
e Vyjmenovat principy integrované ochrany rostlin u zeleniny Ústní ověření
f Vyhledat zadaný přípravek v Registru přípravků na ochranu rostlin, určit jeho ochrannou lhůtu a vysvětlit tento termín, zjistit škodlivost pro včely, zvěř a ptáky a posoudit možnost přednostního použití biologické ochrany Praktické předvedení
g Vysvětlit termín ochranná pásma při aplikaci chemických přípravků Ústní ověření
h Vysvětlit termín maximální limit reziduí (MLR) v zelenině s ohledem na bezpečnost potravin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně, posklizňová úprava a skladování polní zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav porostu a odhadnout předpokládaný termín sklizně u zadané polní zeleniny Praktické předvedení
b Popsat technologii sklizně zadané polní zeleniny Ústní ověření
c Popsat posklizňovou a tržní úpravu polní zeleniny Ústní ověření
d Uvést podmínky a možnosti skladování dané polní zeleniny Ústní ověření
e Posoudit kvalitu sklizené polní zeleniny a uvést možnosti ovlivnění kvality polní zeleniny v průběhu pěstování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o aplikaci přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení
b Provést záznam o aplikaci hnojiv a pomocných látek do předložené evidence Praktické předvedení
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce pěstování zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé nákladové položky při pěstování polní zeleniny a objasnit možnosti jejich ovlivnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit průměrný hektarový výnos u zadané polní zeleniny, vyhodnotit ekonomickou efektivnost jejího pěstování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné ověření
c Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
e Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
f Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
h Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom).

Vlastní zkouška je zaměřená především na ověření profesních znalostí a dovedností a také na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování zeleniny v zemědělském závodě. Podklady pro ověření kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu (hnojení, ochrana rostlin) budou ověřovány na konkrétních porostech plodin.

 

Kompetence Charakteristika zeleniny a jejích nároků na klimatické a půdní podmínky (všechna kritéria) a kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj zeleniny (všechna kritéria) jsou formulované obecným způsobem, slouží k ověření přehledu uchazeče z problematiky vegetačních činitelů, půdních podmínek a základů výživy zeleniny a není zde cílem ověřovat jeho znalosti u konkrétních druhů zelenin.

 

U kompetence Charakteristika zeleniny a jejích nároků na klimatické a půdní podmínky, v kritériu b) zkoušející vybere z uvedeného přehledu zeleniny 10 druhů zeleniny, které uchazeč zařadí do pěstitelských skupin. U kritéria c) uchazeč rozpozná osivo 4 skupin zeleniny (ze 6 vzorků osiv) a u kritéria d) rozpozná 4 druhy sadby zeleniny ze 6 předložených.

 

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj zeleniny bude k prověření kritéria b) k dispozici vzorový rozbor půdy, u kritéria c) rozpozná na 4 vzorcích příznaky nedostatku nebo přebytku živin u zeleniny z 8 vzorků obrazové dokumentace nebo u přírodních materiálů a u kritéria f) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z uvedeného seznamu a uchazeč bude mít k dispozici Rámcovou metodiku výživy rostlin a hnojení.

 

U kompetence Diagnostika škodlivých činitelů zeleniny a ošetření proti nim budou k prověření kritéria a) rozpozná 10 plevelů v porostu zeleniny a k prověření kritéria d) bude k dispozici: Metodická příručka integrované ochrany rostlin, Registr přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok. Pro ověření kritéria b) a d) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z níže uvedeného seznamu.

 

U kompetence Návrh technologického postupu pěstování polní zeleniny včetně závlahy u kritérií b), c) a d) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z uvedeného seznamu.

 

U kompetence Organizace sklizně, posklizňová úprava a skladování polní zeleniny u kritéria a) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z uvedeného seznamu.

U kompetence Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě bude k prověření kritéria a) k dispozici formulář pro evidenci ochrany rostlin a u kritéria b) bude k dispozici formulář pro evidenci hnojiv.

 

Uchazeč bude při ověřování kompetencí Diagnostika škodlivých činitelů zeleniny a ošetření proti nim (kritéria d) a f) a Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě (kritéria a, b, c) používat počítač s přístupem na web. 

Zkoušku je třeba konat v průběhu vegetačního období.

 

Druhy zeleniny – pěstitelské skupiny

Kořenová zelenina:

 • Mrkev obecná

 • Petržel zahradní

 • Celer bulvový

 • Ředkev setá

 • Ředkvička

Listová zelenina:

 • Salát hlávkový

 • Špenát zelný

Plodová zelenina.

 • Rajče

 • Paprika

 • Okurka setá

Košťáloviny:

 • Zelí hlávkové

 • Kapusta hlávková

 • Brokolice

 • Květák

 • Kedluben

Cibulová zelenina:

 • Cibule kuchyňská

 • Česnek kuchyňský

 • Pór zahradní

Lusková zelenina:

 • Hrách setý zahradní

 • Fazol obecný

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zelinářská unie Čech a Moravy

Česká zahradnická akademie Mělník

Odbytové družstvo Litozel