Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Zahradník , Prodavač
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v nabízeném zahradnickém a doplňkovém sortimentu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní skupiny rostlin podle morfologické stavby, způsobu pěstování a uplatnění v zahradnické praxi (letničky, dvouletky, trvalky, skalničky, cibuloviny a hlíznaté rostliny, pokojové květiny, okrasné i ovocné dřeviny) Ústní ověření
b Determinovat podle aktuální nabídky v zahradním centru vždy nejméně po pěti druzích rostlin z uvedených pěstitelských kategorií Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozdělit hnojiva podle skupenství, vyjmenovat základní makroprvky a jejich význam ve výživě rostlin Ústní ověření
d Uvést rozdělení pesticidů podle použití proti jednotlivým skupinám patogenů Ústní ověření
e Vyjmenovat a charakterizovat základní sortiment zahradnického nářadí a strojů určených pro práci na zahradě Ústní ověření
f Vyjmenovat a charakterizovat běžný sortiment doplňkového zboží v oblasti floristiky, nádob k pěstování rostlin a pomůcek pro ruční práce v zahradnictví Ústní ověření
g Charakterizovat běžně nabízené substráty pro pěstování rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování optimálního prostředí pro rostliny nabízené k prodeji a jejich ošetřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření skupiny interiérových rostlin, včetně volby jejich optimálního umístění v prodejně z hlediska vegetačních faktorů, nezbytné výměny či doplnění zboží Praktické předvedení
b Provést ošetření vybrané skupiny venkovních rostlin včetně stručné charakteristiky jejich hlavních rodů a druhů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poskytování kvalifikované poradenské činnosti zákazníkům zahradního centra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést sortiment živých rostlin podle zájmu zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Nabídnout zákazníkovi zahradnický doplňkový sortiment a nové druhy zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Poskytnout kvalifikované informace o zakoupeném zboží včetně doporučení k dalšímu pěstování či použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží s ohledem na jeho charakter Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit fyzický stav zásob Praktické předvedení
b Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava a aranžování zboží v zahradním centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit zboží pro aranžování prostoru v zahradním centru Praktické předvedení
b Připravit prostor pro aranžování Praktické předvedení
c Aranžovat zboží v zahradním centru Praktické předvedení
d Zvolit vhodnou kompozici rostlinného materiálu a zahradnického doplňkového sortimentu Praktické předvedení
e Doplnit cenovky, popisky a aktuální informace k nabízenému zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka a skladování zboží a manipulace se zásobami v zahradním centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zboží (kvalitativně, kvantitativně) Praktické předvedení
b Popsat způsoby skladování různých skupin zboží v zahradním centru Ústní ověření
c Zkontrolovat stav živých rostlin při přejímce zejména s důrazem na zjevné poškození rostlin nebo na napadení škůdci Praktické předvedení
d Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zboží Praktické předvedení
e Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí Praktické předvedení
f Pracovat s přístroji a jiným zařízením (závlaha, stínování apod.) zahradního centra Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování prodeje zahradnického zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zboží k nabídce a prodeji; u živých rostlin provést kontrolu stavu a ošetření Praktické předvedení
b Balit zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží, včetně dárkového způsobu nebo podle přání zákazníka; u živých rostlin se zřetelem na klimatické podmínky daného ročního období Praktické předvedení
c Zpracovat základní informace o zakoupeném zboží, včetně doporučení k dalšímu pěstování nebo použití zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka, včetně postupu při reklamaci zboží zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
e Stornovat platbu v pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést umístění značení EET na pokladním dokladu a vysvětlit pojmy – tržba evidovaná v běžném režimu a tržba evidovaná ve zjednodušeném režimu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. (odkaz na NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/prodavac)

Zkouška bude probíhat na vybraném sortimentu zahradnického zboží blíže specifikovaném v oddíle Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Vzhledem k tomu, že u kompetencí jde často o navazující činnosti, je třeba při ověřování kritérií hodnocení tuto návaznost dodržet. Ověřování musí proběhnout v reálném provozu zahradního centra s důrazem na dodržováním pravidel týkajících se BOZP a PO.

 

Při ověřování Kompetence "Orientace v nabízeném zahradnickém a doplňkovém sortimentu zboží" je nezbytné, aby měl uchazeč možnost seznámit se s nabídkou zboží v tom zahradním centru, kde bude vykonávat zkoušku. Při ověřování kritéria hodnocení b) se využije aktuální sortiment rostlin, který je k dispozici v zahradním centru. U cibulovin a hlíznatých rostlin lze využít i cibule a hlízy; u skupin rostlin, které nejsou k dispozici, fotografie. Při ověřování kritéria hodnocení g) se jedná o nabídku substrátů podle skupin rostlin (vřesovištní, růže, jehličnany, citrusy, balkonové rostliny, zelenina), nikoli o znalost obchodních názvů. Uchazeč musí charakterizovat předpokládané vlastnosti substrátů (pH, přibližný poměr živin, orientačně složení z jednotlivých komponentů), a to vzhledem k nárokům jednotlivých skupin rostlin a doporučit jejich využití.

Pro ověřování kritéria hodnocení a) u Kompetence "Zajišťování optimálního prostředí pro rostliny nabízené k prodeji a jejich ošetřování" provede uchazeč identifikaci skupiny rostlin pro interiérové využití a následně je ošetří, např. zálivkou, přihnojením, odstraněním suchých popř. odkvetlých či mechanicky poškozených částí rostlin. V případě zjištění škůdců či chorob odstraní rostliny z nabídky, stejně jako v případě zjištění uhynulých rostlin. Obdobné platí pro kritérium hodnocení b).

 

Při ověřování Kompetencí "Poskytování kvalifikované poradenské činnosti zákazníkům" a "Orientace v nabízeném zahradnickém a doplňkovém sortimentu zboží" se doplňkovým sortimentem myslí např. keramika, svíčky, přízdoby k různým příležitostem, floristické pomůcky, umělé květiny, nádoby pro pěstování i dekorační, papírové a textilní doplňky, proutěné doplňky, dekorační kameny, drátěné doplňky aj. podle aktuálního sortimentu v příslušném zahradním centru.

 

Při ověřování Kompetence "Úprava a aranžování zboží v zahradním centru" se předpokládá volný prostor 4 x 4 m s možností umístění polic, stojanů k výškovému rozčlenění expozice. Pro expozici mohou být využity interérové i venkovní rostliny - květiny i dřeviny.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač nebo zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management, ekonomii, obchod a služby nebo zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží.

 5. Profesní kvalifikace 66-040-H Prodejce v zahradním centru a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Inventář a vybavení zahradního centra

 • Prodejní prostory, ve kterých je umístěn pokladní box s pokladnou a platebním terminálem

Sortiment zahradnického zboží umístěný v prodejních prostorách:

 • Květiny - pokojové okrasné květem i listem, venkovní (letničky, dvouletky, trvalky), skalničky, cibuloviny a hlíznaté rostliny minimálně 100 kusů
 • Zelenina - sadba - minimálně 5 druhů po deseti kusech
 • Osivo - maloobchodní balení minimálně 30 druhů květin a 30 druhů zelenin
 • Dřeviny - okrasné stromy a keře (jehličnany, listnaté opadavé a stálezelené), ovocné stromy a keře minimálně 30 kusů
 • Substráty pro pěstování rostlin 5 druhů pro 5 kusech
 • Nádoby pro pěstování rostlin - sortiment o celkovém počtu 200 kusů
 • Hnojiva - sortiment v různých baleních 50 ks
 • Pesticidy - minimálně 10 druhů po 10 kusech
 • Sekačky trávy, vertikutátor, pily, křovinořezy, plotostřihy, ruční zahradnické nářadí
 • Nářadí a pomůcky pro aranžování rostlin
 • Doklady potřebné pro oběh zboží
 • Fotografie sortimentu rostlin

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace..

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnictví Korner

Zahradnictví Novák

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizce