Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace hiporehabilitace v souladu s legislativou v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy zooterapie včetně působení koní Písemné ověření
b Uvést vývoj hiporehabilitace u nás a ve světě v souladu s platnou legislativou Písemné ověření
c Charakterizovat jednotlivé obory hiporehabilitace včetně kompetencí členů realizačních týmů Písemné ověření
d Popsat podmínky pro realizaci provozu hiporehabilitace a management střediska hiporehabilitace Písemné ověření
e Vyjmenovat potřebnou dokumentaci střediska hiporehabilitace Písemné ověření
f Vysvětlit zásady bezpečnosti v rámci provozu hiporehabilitace, vyjmenovat příslušné předpisy BOZP, požární předpisy, vnitřní provozní směrnice Písemné ověření
g Orientovat se v právních náležitostech provozu hiporehabilitace včetně pojištění Písemné ověření
h Charakterizovat etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné ověření
b Vyjmenovat dokumentaci příslušející ke koni, popsat vedení evidence včetně organizace zodpovědné za evidenci Písemné ověření
c Popsat identifikaci a označování koní v souladu s platnou legislativou, průkaz koně Písemné ověření
d Zaevidovat příslušné záznamy do registru koní v hospodářství, do prvotní chovatelské evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní s ohledem na využití v hiporehabilitaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat plemena koní využívaná v hiporehabilitaci, specifikovat jejich zvláštnosti a využití Ústní ověření
b Popsat anatomii koně s důrazem na pohybový aparát, fyziologii koně Ústní ověření
c Popsat vliv pohlaví a pohlavních projevů na využití koní v hiporehabilitaci Ústní ověření
d Popsat exteriér koně včetně postojů Ústní ověření
e Popsat vliv exteriérových vad včetně vadných postojů na celkové zatížení pohybového aparátu s ohledem na zapojení koní do hiporehabilitace Ústní ověření
f Popsat koně z pohledu biomechaniky - práce hřbetu koně jako balanční plochy Ústní ověření
g Provést kineziologický rozbor kroku koně a jeho vliv na jezdce, ovlivnění kroku koně způsobem vedení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování pohody koní využívaných v hiporehabilitaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat filosofii využití koní z hlediska etologie a etického pohledu v souladu s řádem České hiporehabilitační společnosti (ČHS) na ochranu koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat formy chování koní a atypické formy jejich chování Písemné a ústní ověření
c Popsat smyslové vlastnosti koní, způsoby sociální komunikace mezi koňmi a využití těchto poznatků ve vztahu k člověku a během výcviku koně Písemné a ústní ověření
d Popsat charakter koně, posoudit jeho temperament, popsat jeho využití při práci s klientem Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat principy a způsoby motivace využívané při výchově a výcviku koní pro hiporehabilitaci Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit pojem stres a jeho vliv na organismus koně, vyjmenovat indikátory krátkodobého a dlouhodobého stresu u koní Písemné a ústní ověření
g Popsat welfare koně a možnosti jeho zajištění pro koně využívané v hiporehabilitaci Písemné a ústní ověření
h Posoudit pohodu a momentální stav koně na daném pracovišti Praktické předvedení
i Vyjmenovat řády ochrany koní při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o zdraví a zajišťování výživy koní využívaných pro hiporehabilitaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřeby nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní druhy krmiv, posoudit kvalitu 5 předložených vzorků krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat denní krmný režim pro koně zařazené do hiporehabilitace a živinové potřeby koní pro hipoterapii (HT), aktivity s využitím koní (AVK), psychoterapii s pomocí koní (PPK) s ohledem na využívané plemeno koně Písemné a ústní ověření
d Popsat techniku krmení koní a zajištění jejich napájení Písemné a ústní ověření
e Posoudit zdravotní stav koně včetně denní kontroly zdravotního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní nemoci a vady koní, rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Praktické předvedení a ústní ověření
g Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
h Poskytnout první pomoc při drobném i větším zranění koně Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat zásady péče o kopyta a péči předvést Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat a předvést metody fyzické rehabilitace koně a principy psychické rehabilitace koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výcvik a příprava koně využívaného v hiporehabilitaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výcvik a specifika speciálního výcviku koně pro účely hiporehabilitace Písemné a ústní ověření
b Připravit metodiku přípravy mladého koně pro hiporehabilitaci Praktické předvedení
c Připravit metodiku přípravy staršího koně pro hiporehabilitaci - redrezura Praktické předvedení
d Popsat kondiční průpravu koně zařazeného do hiporehabilitace Písemné a ústní ověření
e Předvést práci s koněm ze země při dodržení zásad přirozené komunikace s koněm Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést lonžování koně, popsat lonžovací pomůcky, pomůcky pro hiporehabilitaci a předvést jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést vedení koně při terapiích - vedení koně u hlavy a vedení na dvou lonžích Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést práci s koněm u speciální rampy při nasedání a sesedání postižené osoby Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit využití zápřeže a těžkého tahu při práci s koněm v hiporehabilitaci Ústní ověření
j Popsat specifika přípravy koně pro parajezdectví - paradrezuru a paravoltiž Ústní ověření
k Předvést práci s koněm při paravoltiži Praktické předvedení a ústní ověření
l Ošetřit koně před a po práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika hledisek výběru koně pro jednotlivé typy postižení klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady práce s osobami se specifickými potřebami - s tělesným postižením, se smyslovými vadami, s mentální retardací, s psychicky nemocnými a osobami s poruchou učení a chování Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat terapeutické přístupy a jejich praktickou aplikaci Ústní ověření
c Popsat základní diagnozy klientů využívajících hiporehabilitaci Písemné a ústní ověření
d Popsat základní indikace a kontraindikace provádění HT, AVK, PPK a prajezdectví z hlediska výběru koně, jeho přípravy a vedení pro jednotlivá postižení/onemocnění klienta Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat první pomoc při provádění HT, AVK, PPK, parajezdectví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava koně pro transport, nakládání, přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu cvičitele koní pro hiporehabilitaci.

 

Zkouška je rozdělena na následující části:

Písemné ověření formou písemného testu

Praktické předvedení a ústní ověření

 

Součástí zkoušky je písemný test, kterým budou ověřena všechna kriteria, u nichž je uveden způsob ověření "Písemné ověření". Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováním souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek. Celkový počet otázek musí být 30. Zadání testu včetně odpovědi uchazeče je součástí záznamů o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

  1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.
  2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.
  3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Popsat postup výcviku koně, sestavit výcvikový plán s ohledem na tělesnou stavbu a psychiku koně a s důrazem na využití v hiporehabilitaci.

Předvést práci s koněm v boxe, postrojování, čištění.

Předvést koně na ruce.

Předvést vedení koně během terapie alespoň dvěma způsoby, a to u hlavy na uzdečce nabo parelliho ohlávce s vodítkem nebo na dvou lonžích.

Předvést práci s koněm u rampy během nasedání a sesedání klienta.

Předvést základní drezurní cviky dle níže uvedené sestavy na drezurním obdélníku o rozměru 20 m x 40 m pod sedlem.

Předvést lonžování koně pro paravoltiž.

Vést jezdeckou hodinu pro AVK a PPK.

 

Drezurní sestava:

A - vjezd středním krokem

X - stát, pozdrav, středním krokem vchod

C - na pravou ruku

M - pracovní klus lehký 1x kolem

MXK - změnit směr – kroky a rámec prodloužit

K - pracovní klus lehký

A - velký kruh 1x kolem (20 m)

A - pracovní cval – velký kruh 1x kolem (20 m)

A - přímo

FM - pracovní cval – skoky a rámec prodloužit

MC - pracovní cval

C - pracovní klus lehký

HXF - změnit směr - kroky a rámec prodloužit

F - pracovní klus lehký

K - střední krok

EXBXE - kruhy změnit (osmička)

E - přímo

KH - pracovní cval – skoky a rámec prodloužit

HC - pracovní cval

C - pracovní klus lehký

MXK - změnit směr - kroky a rámec prodloužit

K - pracovní klus

HK - střední krok, nechat vytáhnout otěž

K - střední krok a otěže zkrátit

A - ze středu

X - stát, pozdrav, odjezd volným krokem na dlouhé otěži

 

Při plnění úkolů formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů s ohledem na postižené pacienty a dodržování BOZP při práci se zvířaty. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi pro hiporehabilitaci podloženou dostatečně odbornými vědomostmi a znalostmi a s důrazem na postižení klienta. Pro zkoušku doporučujeme použít zkušeného koně, využívaného v hiporehabilitaci. Uchazeč může použít i vlastního koně, se kterým pracuje.

 

Vysvětlení použitých zkratek:

HT = hipoterapie

AVK= aktivity s využitím koní

PPK = psychoterapie pomocí koní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Česká hiporehabilitační společnost

Mendelova univerzita v Brně

Tělovýchovná jednota Orion Praha