Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a v práci s pedagogickými dokumenty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam RVP pro střední odborné vzdělávání a popsat vztah ke vzdělávacímu programu na úrovni školy Ústní ověření
b Vysvětlit úlohu ŠVP, uvést možnosti a význam zapojení zaměstnavatelů do tvorby ŠVP a příklady kapitol, do jejichž tvorby se mohou zaměstnavatelé zapojit Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat očekávané kompetence absolventa podle konkrétního ŠVP, vysvětlit jejich vazbu na pracovní činnosti vykonávané u zaměstnavatele Ústní ověření
d Popsat formy a organizaci výuky odborného výcviku a odborné praxe na SŠ Ústní ověření
e Rozpracovat obsah učiva k získávání odborných kompetencí vzhledem ke specifickým podmínkám firmy do tematických plánů včetně časového harmonogramu Praktické předvedení
f Ve vazbě na kritérium 1e) zpracovat přípravu na období praktické přípravy na provozním pracovišti Praktické předvedení
g Charakterizovat postup při evidenci nepřítomnosti žáka, řešení jednorázové a opakované nepřítomnosti žáka, provést záznam v evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat postup a nezbytné úkony řešení úrazu žáka na pracovišti, provést záznam o úrazu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání základních pedagogických dovedností při práci se žáky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit 3 libovolné základní didaktické zásady využívané při praktickém vyučování a na příkladu zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Na modelové situaci aplikovat vhodné výukové metody a vysvětlit organizační formy praktického vyučování Praktické předvedení a ústní ověření
c Na příkladu ukázat způsoby hodnocení praktického vyučování (ověřování výsledků vzdělávání a odborných kompetencí dle ŠVP, metody a kritéria hodnocení, kontrolní práce) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat průběh pracovního dne Ústní ověření
e Vysvětlit výchovnou složku výchovně vzdělávacího procesu při přípravě žáků ve firmě, simulovat příklady působení instruktora na žáky (formou modelových situací) Praktické předvedení a ústní ověření
f Zadat praktický úkol, sledovat žáka při jeho provádění, převzít práci a poskytnout žákovi odpovídající zpětnou vazbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odborná příprava žáků na pracovišti poskytovatele praktického vyučování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a způsob seznámení žáků s pracovním prostředím zaměstnavatele, organizační strukturou a firemní kulturou Ústní ověření
b Plánovat přípravu žáků u zaměstnavatele - popsat, jak a s kým je plánována konkrétní výuka žáků Písemné ověření
c Uvést, jakými způsoby je vyhodnocována kvalita přípravy žáků u zaměstnavatele Písemné ověření
d Vysvětlit klady a úskalí realizace výuky v pracovním prostředí firmy, přínosy pro zaměstnavatele a žáky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace psychologických aspektů v kontaktu se žáky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat odpovídající přístupy k práci a metody práce se žáky podle věkových a speciálních vzdělávacích potřeb Ústní ověření
b Řešit modelové náročné a neobvyklé výchovné situace a navrhnout vůči nim opatření (chování a postoje žáků, konfliktní situace, sociálně patologické projevy žáků …) Praktické předvedení
c Ukázat způsoby práce se žáky v dané profesi, motivace, efektivní vedení a komunikace v situaci navozené zkoušejícím Praktické předvedení
d Charakterizovat požadavky na osobnost instruktora praktického vyučování a jeho roli v odborném vzdělávání žáků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v právních předpisech platných v českém vzdělávacím systému a aplikace znalostí související legislativy vztahující se k profesi, na kterou se žák připravuje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní školské a další právní předpisy, upravující práci se žáky (školský zákon, vyhlášky o ukončování studia, o středním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákoník práce) Písemné ověření (test)
b Uvést povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze smluvního vztahu o zajištění praktického vyučování žáků Písemné ověření (test)
c Charakterizovat kompetence instruktora a spoluúčast při výběru pracoviště, při definování zařazení a ovlivňování režimu žáka na pracovišti a opatření při nedodržování smluvních pravidel Písemné ověření
d Uvést zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny a jejich dodržování Písemné ověření (test)
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vstupní kvalifikace uchazeče: minimálně střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti, ve které bude působit jako instruktor praktického vyučování. Tuto oblast uchazeč specifikuje při podání přihlášky ke zkoušce autorizované osobě (např. oblast strojírenství, gastronomie, obchod) z důvodu zaměření modelových situací autorizovanou osobou na oblast působení uchazeče.

 

Získání této profesní kvalifikace neopravňuje k výkonu profese učitele.

 

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti, školicím středisku a na pracovišti žáků.

 

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba uchazeči zpracování písemné práce - tematického plánu pro odborný výcvik a přípravu na vyučovací jednotku. Tematický plán připravený na jeden měsíc bude vycházet z konkrétního ŠVP. Na základě plánovaných činností uvede uchazeč i metody výuky pro osvojování očekávaných výsledků, zpracuje ukázku přípravy na cyklus vyučování na pracovišti. Zpracovanou písemnou práci v rozsahu minimálně 3 stran uchazeč předloží a prezentuje u zkoušky v rámci ověřování kritérií e) a f) kompetence Orientace v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a v práci s pedagogickými dokumenty. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny.

Autorizovaná osoba dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Kritéria se prověřují formou otázek a řešení modelových situací s uvedením příkladů z praxe či vyplněním příslušné dokumentace. Modelové situace zpracuje autorizovaná osoba. Modelové či navození reálné situace připraví v souladu s koncepcí zkoušky tak, aby došlo k ověření všech předepsaných kriterií.

Pro písemné ověřování formou testu musí autorizovaná osoba dodržet následující pravidla: musí mít připraven soubor minimálně 100 otázek zpracovaných podle kritérií hodnocení.

Test sestaví autorizovaná osoba náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla pro přípravu testu:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, to znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria (oblast legislativy a bezpečnosti práce) ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

  • Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

  • Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

  • Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 75 % otázek.

 

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

  • Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

  • Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která je třeba u zkoušky splnit).

 

Vzor testů a losovaných otázek, spolu s jejich hodnoticími kritérii, předloží autorizovaná osoba při žádosti o autorizaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

SP ČR

Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4