Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v nábytkářské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálu a polotovarů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technickém zadání výroby, číst parametry materiálů a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastříhat materiál podle zadání na požadovaný rozměr Praktické předvedení
c Slepit jednoduché dílce z polyuretanové (PUR) pěny podle zadání Praktické předvedení
d Připravit požadované množství kluzáků nebo jiných komponentů podle zadání Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné práce v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplnit sypek výplní podle zadání Praktické předvedení
b Povléknout polštář Praktické předvedení
c Napnout gumoelastické popruhy na opěrák Praktické předvedení
d Namontovat nožičky na čalounický výrobek Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s materiálem a polotovary pro čalounickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání doplnit do dílny čalounický materiál - rouno, potahový materiál, PUR pěny Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle zadání dopravit do dílny polotovary - neočalouněné kostry, části koster, předpřipravené výplně, ušité potahy Praktické předvedení
c Podle zadání doplnit do dílny spojovací a ostatní materiál - kluzáky, nožky, sponky, zarážecí matice Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby balení výrobků, komponentů, kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Ústní ověření
b Popsat zásady manipulace a skladování nábytkových dílců a výrobků v čalounické výrobě Ústní ověření
c Provést kontrolu výrobků, zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na jejich zabalení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat, zkontrolovat a zabalit výrobek včetně komponent, kování, spojovaciho materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit výrobek k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid pracoviště a třídění odpadu z čalounické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po skončení práce Praktické předvedení
b Vytřídit a uložit odpad podle jednotlivých druhů s ohledem na nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností téro profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-nabytkarske-vyro#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč bude při zkoušce vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v čalounické výrobě podle odborných kompetencí hodnoticího standardu, jako je manipulace s čalounickými materiály, polotovary a hotovým výrobkem včetně jeho kompletace, kontroly, balení a expedice.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede:

  • nastříhání 10 kusů různých materiálů: rouno, krycí textilie (začišťovák, neotex) a vtahovací pásky ve čtyřech rozměch od každého druhu a od každého plošného materiálu minimálně jeden podle šablony
  • slepení čtyř druhů jednoduchých dílců z PUR (polyuretanové) pěny
  • naplnění dvou druhů sypků
  • povléknutí tří druhů polštářů
  • na připravený korpus montáž čtyř druhů nožiček dle zadání (různé druhy umístění od hrany výrobku, stačí vždy jeden kus nožičky od každého druhu)
  • doplnění materiálu a pomůcek na pracoviště (rouno, začišťovák, obalový materiál, spojovací materiál - 15 položek v obvyklém množství)
  • zabalení dvou různých typů hotových výrobků a jejich přepravu z výrobních prostor do skladovacích pomocí manipulační techniky

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TON, a. s.

Dřevomonta, s. r. o.

EMBRE, s. r. o.

Dřevařský magazín