Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik pro kompozitní materiály
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích a technologiích výroby a zpracování kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat minimálně tři druhy zadaných kompozitních materiálů Písemné a ústní ověření
b Objasnit způsoby výroby tří druhů kompozitních materiálů (druhy materiálů viz kritérium a)) Písemné a ústní ověření
c Popsat vhodné způsoby zpracování tří druhů kompozitních materiálů (druhy materiálů viz kritérium a)) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s normami, technologickými kartami a pracovními instrukcemi pro obsluhu a řízení chemických a technologických procesů výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, technologické karty, provozní předpisy, formuláře) Praktické předvedení a ústní ověření
b V předložené výrobně-technické dokumentaci vyhledat zadanou informaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v chemických názvech surovin souvisejících s vybranými procesy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární a havarijní prevence a ochrany životního prostředí při výrobě kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a dodržovat zásady bezpečné práce při výrobě kompozitních materiálů a při práci s chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
c Uvést a dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy v oblastech BOZP, požární a havarijní prevence, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování základních hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup výroby kompozitního materiálu podle druhu výroby konkrétní firmy Písemné a ústní ověření
b Identifikovat hodnoty a parametry důležité pro výrobu kompozitního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit parametry a postupy důležité pro provedení výstupní kontroly, popsat postup práce při řešení neshodného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci jednotlivých vstupů do procesu výroby kompozitu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat průběh technologického procesu výroby kompozitu, uvést jeho parametry a podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o nestandardních situacích v rámci procesu výroby kompozitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné chemické parametry včetně vstupních surovin a technologické podmínky pro řízení výroby kompozitu dle výrobního programu konkrétní firmy Praktické předvedení
b Posoudit sledované parametry a technologické podmínky, na základě výsledků navrhnout nápravná opatření dle postupů stanovených pracovní instrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést korekci základních podmínek technologického režimu a parametrů pro dosažení žádané kvality kompozitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza příčin odchylek ve výrobě kompozitních materiálů a navrhování opatření na jejich eliminaci či odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu odchylek od standardního chemicko-technologického postupu výroby kompozitu dle výrobního programu konkrétní firmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit příčiny odchylek, zvážit jejich významnost a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů ve výrobě kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní pracovní postup pro výrobu určeného kompozitního materiálu dle výrobního programu konkrétní firmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit u jednotlivých procesů a postupů zadané výroby kompozitu princip z technologického hlediska Ústní ověření
c Vysvětlit u jednotlivých procesů a postupů zadané výroby kompozitu princip jejich řízení z hlediska bezpečnostních a environmentálních aspektů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-pro-komp#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování představuje komplex činností zahrnujících orientaci v dokumentech potřebných pro obsluhu a řízení chemicko-technologických procesů výroby kompozitů v konkrétní firmě, interpretaci údajů v nich uvedených, přípravu vstupů a manipulaci s kompozitními materiály.

 

Pro každého uchazeče o zkoušku připraví autorizovaná osoba minimálně jedno zadání zkoušky s ukázkou provozně-technické dokumentace (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, formuláře). Součástí zadání je i příslušné laboratorní vybavení, chemické látky vč. bezpečnostních listů a zařízení pro realizaci zkoušky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení; je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a dodržování zásad bezpečné práce.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chemického průmyslu ČR, Praha

Plastika, a. s., Kroměříž

Synthos, a. s., Kralupy nad Vltavou

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem