Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit technologické postupy různých typů výroby animovaného filmu (loutka, ploška, 2D kreslená animace, 3D animace) Ústní ověření
b Objasnit technologické postupy obrazové a zvukové postprodukce animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v právních předpisech využívaných při výrobě animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění) ve vztahu k výrobě audiovizuálního díla (definice autorského díla, náležitosti licenční smlouvy, význam a působnost kolektivních správců práv) Ústní ověření
b Orientovat se v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) zejména v části upravující pracovní poměr, pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odměňování za práci Ústní ověření
c Orientovat se v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) zejména v oblasti vztahující se k tvorbě díla (§ 2586–2635) Ústní ověření
d Orientovat se v oblasti daně z přidané hodnoty a zdanění fyzických osob ve vztahu k autorské odměně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout klíčové etapy a milníky projektu a plán způsobu jejich dosažení Praktické předvedení
b Připravit časový harmonogram výroby projektu dle zadání v počítačovém tabulkovém procesoru Praktické předvedení
c Navrhnout na základě stanovených cílů a rozsahu projektu typ a objem materiálových a pracovních (lidských) zdrojů potřebných ke splnění kreativních a technických požadavků projektu Praktické předvedení
d Připravit analýzu rizik projektu. Identifikovat rizika, pravděpodobnost vzniku a způsob jejich eliminace a řešení v případě, že nastanou Praktické předvedení
e Navrhnout způsob monitorování aktivit, činností a vývoje projektu s cílem identifikovat odchylky od plánu z věcného, kvalitativního a časového hlediska Praktické předvedení
f Navrhnout způsob komunikace, odsouhlasení a zapracování změn projektu oproti původně schválenému plánu (zadání) se všemi relevantními osobami (klient, producent, režisér atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Finanční řízení výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh rozpočtu projektu dle zadání v počítačovém tabulkovém procesoru, a to včetně plánu cash-flow Praktické předvedení
b Popsat náležitosti základních účetních dokladů (faktura přijatá od dodavatele, faktura vystavená, pokladní doklad) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Personální řízení výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout složení výrobního týmu projektu, včetně rozdělení úkolů a jednotlivých činností mezi jeho členy Praktické předvedení
b Navrhnout pro příslušné profese smluvní podmínky (vybrat příslušný typ vhodné smlouvy) Praktické předvedení
c Navrhnout způsob komunikace mezi jednotlivými členy výrobního týmu (telefonická, písemná, elektronická, osobní jednání) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči modelový projekt pro oveření kritérií dle tohoto standardu, a to v termínu nejpozději 15 pracovních dní před termínem zkoušky. Modelovým projektem se rozumí výroba animovaného filmu seriálového typu, který obsahuje základní informace:

 • stopáž 7x10 min.
 • počet figur
 • prostředí (počet scén)
 • výtvarné pojetí formou reference
 • výrobní technologie animace

 

Uchazeč odevzdá nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky zpracovaný projekt podle kompetencí:

Řízení výroby animovaného filmu

Finanční řízení výroby animovaného filmu (s výjimkou kritéria hodnocení b) u kompetence Finanční řízení výroby animovaného filmu 4b)

Personální řízení výroby animovaného filmu

 

Zpracovaný projekt bude doručen na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky. Při zkoušce probíhá prezentace zpracovaného projektu formou obhajoby.

 

Autorizovaná osoba vypracuje pro kritéria kompetence Orientace v právních předpisech využívaných při výrobě animovaného filmu pro kritérium b) minimálně 20 otázek a pro kritérium c) a d) minimálně 10 otázek.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosováných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující podmínky:

 1. Pro celkový soubor otázek: každé kritérium je zohledněno v několika otázkách
 2. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče: každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit)

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti audiovizuální výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 • Vyšší odborné vzdělání zaměřené na ekonomickou oblast nebo multimediální tvorbu a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti audiovizuální výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 • Vysokoškolské vzdělání zaměřené na ekonomickou oblast nebo produkci audiovizuálních děl a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti audiovizuální výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost
 • počítač s textovým a tabulkovým procesorem
 • kalkulačka, tužka, papír
 • tiskopis účetních dokladů (faktura, dodací list, pokladní doklad)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Rolling Pictures, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Maurfilm, s. r. o.

Dagmar Juráková