Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Technik závlahových soustav
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní termíny, související s melioracemi (z oblasti oborů hydrologie, meteorologie, hydropedologie, meliorací, vodního hospodářství a vodního stavitelství, ekologie) Ústní ověření
b Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon; vysvětlit pojmy povrchové a podzemní vody, povodeň, sucho, nakládání s vodami, vodní tok, vodní dílo; podrobně vysvětlit § 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a vyhlášku č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků Ústní ověření
c Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vysvětlit pojmy územní plán, územní řízení, stavební řízení, speciální (vodoprávní) stavební řízení; stavba, terénní úprava; rámcově vysvětlit vyhlášku č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a vyhlášku č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa Ústní ověření
d Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Ústní ověření
e Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon; vysvětlit pojmy funkce lesa, meliorace a hrazení bystřin v lesích Ústní ověření
f Vysvětlit pojmy odpad, zemina a sediment podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; a popsat nakládání s nimi podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu Ústní ověření
g Vysvětlit pojem sediment podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech; podrobněji vysvětlit zásady stanovené vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě Ústní ověření
h Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (základní pojmy, zásady a povinnosti) Ústní ověření
i Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; vysvětlit pojmy územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, dřevina rostoucí mimo les, ekosystém Ústní ověření
j Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; vysvětlit pojem plán společných zařízení Ústní ověření
k Číst a orientovat se v projektové dokumentaci melioračních staveb a opatření Praktické předvedení a ústní ověření
l Vysvětlit historické souvislosti a vyjmenovat zdroje možných informací o melioračních stavbách a opatřeních Ústní ověření
m Popsat vztahy vlastnictví a užívání jednotlivých částí meliorační stavby a následné dopady na provoz nebo návrhy a realizace stavebních úprav Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků v oblasti vodního hospodářství Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků specifikovaných ve vodním zákoně č. 254/2001 Sb., na zájmovém území Ústní ověření
c Uvést pravomoci jednotlivých stupňů státní správy na úseku vodního hospodářství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací závlahových soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a obsah pasportizace závlahové soustavy Ústní ověření
b Vypracovat jednoduché schéma závlahové soustavy a náčrt objektu podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy získávání podkladů pro řešené území Ústní ověření
d Stanovit časovou potřebu činností při pravidelné údržbě závlahové soustavy z konkrétní situace Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat příklady závad a poruch na závlahové soustavě a vysvětlit způsoby jejich odstranění Ústní ověření
f Vyjmenovat důvody vyžadující rekonstrukci nebo modernizaci závlahové soustavy Ústní ověření
g Popsat způsoby bilancování zdrojů vody pro závlahu a úsporná opatření pro snížení potřeby závlahové vody Ústní ověření
h Vyjmenovat požadavky na kvalitu závlahové vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání s investory a správními orgány v rámci melioračních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat širší vazby melioračních staveb v krajině Ústní ověření
b Vyjmenovat příklady možných střetů cizích stavebních záměrů s vodním dílem nebo zařízením a stanovit podmínky pro realizaci staveb Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob kontroly provádění a přejímky prací při stavební činnosti cizích investorů Ústní ověření
d Vysvětlit důležitost jednání se správními orgány ve věcech stavebních,
vodoprávních, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, apod.
Ústní ověření
e Posoudit projekt komplexní pozemkové úpravy a příslušného plánu společných zařízení z hlediska potřeby melioračních staveb (provozovaných i potenciálních) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat kapacitu koryta podle zadání (Chézyho rovnice) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pojem M-denní a N-letá voda Ústní ověření
c Popsat měrné křivky nádrže a vysvětlit jejich použití Ústní ověření
d Stanovit vláhovou potřebu rostlin, provést orientační výpočet závlahového množství a závlahové dávky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti závlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat potenciální zájemce o poskytnutí informací a poradenství v oblasti meliorací Ústní ověření
b Vyjmenovat odborné instituce, které se zabývají melioracemi Ústní ověření
c Navrhnout řešení dané situace nad konkrétním projektem střetu navrhované stavby s meliorační stavbou nebo opatřením (křížení podzemního vedení nebo výstavba komunikace nebo výstavba rodinných domů) a popsat řešení průsaku odpadních vod (hnojiště nebo žumpy nebo siláže) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob doložení nároku na bezplatný odběr závlahové vody Ústní ověření
e Popsat úlohu státu při podpoře meliorací (podmínky dotací na výstavbu a provoz z prostředků MZe, formy podpory ze strany SPÚ) Ústní ověření
f Popsat alternativní zdroje vody pro závlahu včetně možných legislativních omezení (zahrnuje závlahu odpadní vodou) Ústní ověření
g Vyjmenovat hlavní účastníky závlahového provozu a popsat varianty společné péče/provozu HZZ a PZZ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro meliorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření a omezeních pro zadanou obec nebo katastrální území Praktické předvedení
c Zjistit potřebné hydrologické, klimatické a meteorologické informace a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat informační zdroje o vláhově deficitních oblastech, erozní ohroženosti pozemků aj. Ústní ověření
e Zjistit aktuální dotační tituly, podporující rozvoj a využívání meliorací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kontrolní činnosti na závlahových soustavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit provoz závlahové soustavy a funkci jednotlivých objektů hlavního závlahového zařízení (nádrže, odběrné objekty, čerpací stanice, kanály, závlahové potrubí, a objekty na nich) podle předložené dokumentace, provozního řádu, manipulačního řádu a povolení k odběru závlahové vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit kontrolu funkce objektů hlavního závlahového zařízení podle pokynů autorizované osoby (čerpacích stanic, hydrantů, vzdušníků, kalníků, montážních šachet, protlaků a dalších objektů na tlakovém hlavním závlahovém zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a zdůvodnit kontrolu stavu průtočnosti otevřených a krytých závlahových kanálů, propustků, stavu břehových opevnění, funkčnosti příslušenství podle pokynů autorizované osoby (stavítek, výpustí, zpětných klapek, shybek, akvaduktů) a břehových porostů na gravitačním hlavním závlahovém zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést provoz, obsluhu nebo údržbu závlahového detailu podle pokynů autorizované osoby (přenosné potrubí a armatury na něm, postřikovače, pásové zavlažovače, širokozáběrové zavlažovací stroje nebo zavlažovací hadice s kapkovači) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat a vysvětlit druhy závlahy podle účelu, podle způsobu rozvodu a dávkování vody a podle jakosti závlahové vody Ústní ověření
f Popsat a zdůvodnit získávání klimatických meteorologických, hydrologických a hydropedologických údajů a jejich aplikaci při návrhu a řízení provozu závlahové stavby Ústní ověření
g Předvést a zdůvodnit kontrolu způsobů hospodaření v povodí a vhodnosti agrotechnických opatření s důrazem na protierozní ochranu pozemků a na stávající nebo potenciální zdroj závlahové vody Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat a zdůvodnit kontrolu a přejímku oprav závlahových vodních děl a zařízení Ústní ověření
i Popsat činnosti při provádění technického dozoru stavebníka při výstavbě nebo rekonstrukci závlahových soustav Ústní ověření
j Zdůvodnit vedení dokumentace provozu a údržby závlahových systémů a zařízení včetně evidence množství odebrané vody Ústní ověření
k Popsat řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí týkajících se závlahové soustavy Ústní ověření
l Popsat účel a náplň manipulačních a provozních řádů objektů závlahových staveb tlakových i gravitačních Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné řidičské oprávnění skupiny B.

U zkoušení zákonů a vyhlášek není nutná jejich podrobná znalost. Jde o to, aby uchazeč měl přehled, které zákony a vyhlášky se vztahují k melioračním stavbám a věděl, co je náplní jednotlivých zákonů. Podrobně je třeba vysvětlit pouze to, co je přímo uvedeno v hodnoticím standardu. V rámci přípravy na zkoušku může uchazeč nahlédnout do příslušných zákonů, vyhlášek a norem.

Pro praktické předvedení je třeba, aby autorizovaná osoba měla připravené alespoň dvě varianty podkladů a příkladů pro přezkoušení, z nichž vybere jednu.

Kompetenci Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření, kritérium k) zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím projektové dokumentace závlahové stavby

Kompetenci Plánování údržby, oprav a rekonstrukcí závlahových soustav, v kritériu d) zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím "Projektové dokumentace" (PD).

Kompetenci Jednání s investory a správními orgány v rámci melioračních staveb, kritérium b) - zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím "Územně plánovací dokumentace" (ÚPD). Kritérium e) - zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím projektu "Komplexní pozemková úprava" (KPÚ).

Kompetence Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů, kritérium a) připraví autorizovaná osoba (AOs) podklady pro výpočet Chézyho rovnice, kritérium c) AOs připraví měrnou křivku, kritérium d) AOs připravá zadání pro výpočet vláhové potřeby rostlin.

Kompetence Poskytování poradenství v oblasti závlah, kritérium c) AOs připraví situaci projektu obsahující střet navrhované stavby s meliorační stavbou nebo opatřením (křížení podzemního vedení nebo výstavba komunikace nebo výstavba rodinných domů).

Kompetence Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro meliorace, kritérium b), c) a e) uchazeč předvede vyhledání požadovaných informací v příslušných veřejně přístupných informačních systémech.

Kompetence Provádění kontrolní činnosti a provozování na závlahových soustav, kritérium a), b), c), d) a g) - zkouší autorizovaná osoba uchazeče prakticky s použitím "Projektové dokumentace" (PD), a přímo na vybraném zavlažovaném pozemku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

POPR spol. s r. o., Hradec Králové

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha