Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní orientace v technických normách a legislativě v oboru vodovodů a kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy § 3, § 9, § 10, § 16-20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy § 1, § 14, § 27-35, příloha č. 12. vyhlášky č. 428/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací, v platném znění Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy § 3-7, § 9-26 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění Ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, a vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, v platném znění Ústní ověření
e Vysvětlit základní pojmy nařízení vlády č. 120/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, v platném znění Ústní ověření
f Vysvětlit základní pojmy zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, v platném znění Ústní ověření
g Vysvětlit základní pojmy a obsah normy ČSN EN ISO 4064 - Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu, v platném znění Ústní ověření
h Vysvětlit základní pojmy a obsah Opatření obecné povahy 0111-OOP-C035-14, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel: „měřidla protečeného množství vody" – vodoměry, které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu Ústní ověření
i Popsat povinnosti vyplývající z registrace, resp. podmínek registrace pro montáže stanovených měřidel Ústní ověření
j Vysvětlit pojem vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, odečtová trasa, odečtové zařízení, odběrné místo, odečet, podle normy ČSN 75 5411 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vodoměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy vodoměrů a popsat principy měření průtoku a skladbu vodoměrné sestavy Ústní ověření
b Popsat činnosti související s vlastní instalací vodoměru Ústní ověření
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky nezbytné pro provedení montáže/demontáže vodoměru Ústní ověření
d Nakreslit a popsat jednoduchou výkresovou dokumentaci vodovodní přípojky včetně detailu vodoměrné sestavy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit zásady instalace vodoměru – správné volby typu měřidla pro zamýšlený účel s ohledem na technické a metrologické vlastnosti měřidla Ústní ověření
f Provést montáž vodoměrné sestavy včetně měřidla podle zadané modelové situace (přip. měřidlo s dálkovým odečtem) Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat a vysvětlit zásady skladování a manipulace s vodoměrem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence stanovených měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit vzorový montážní list Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pravidla vedení metrologické evidence stanovených měřidel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy: pracovní měřidlo stanovené, pracovní měřidlo, nestanovené měřidlo, včetně problematiky zajištění metrologické návaznosti – ověření, kalibrace Ústní ověření
b Na modelovém příkladu ukázat a vysvětlit funkci jednotlivých hlavních částí vodoměru (počítací strojek, měrná komora) Praktické předvedení a ústní ověření
c Na modelovém příkladu ukázat a vysvětlit značení vodoměrů (úředních a zajišťovacích značek) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly mezi značením vodoměru podle norem ČSN ISO 4064 a ČSN EN 14 154 – 1, 2, 3 +A2 (označování průtoků Qn, Qt, Qmin, resp. Q3, Q2, Q1) a třídy přesnosti vodoměru Ústní ověření
e Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit údaje na faktuře za vodné a stočné Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem podle zadaného příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování BOZP při činnostech spojených s montáží vodoměru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní rizika při montáži vodoměru Ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení montéra vodoměru, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (otevírání poklopů, dopravní značení apod.) Ústní ověření
d Předvést, popsat a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí za použití zachycovacího postroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat činnosti při detekci kvality ovzduší (plynů, par, nebezpečných látek) za použití detektoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zajištění vstupu a práce ve vodoměrné šachtě Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (pád do volné hloubky, otrava, výbuch plynu, úraz elektrickým proudem, zlomenina končetiny) Ústní ověření
h Vysvětlit zásady hygienického minima pro pracovníky ve vodárenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence Základní orientace v technických normách a legislativě v oboru vodovodů a kanalizací

  • Za použití podkladů (výtisky předmětných zákonů, vyhlášky) vysvětlit smysl vybraných paragrafů a jejich aplikaci v praxi. Zejména vysvětlit majetkoprávní vztahy v případě přípojky, vodoměrné šachty, vodoměrné sestavy a vodoměru. Uvést a vysvětlit možnosti přezkoušení vodoměru na žádost odběratele.

  • Objasnit rozdělení měřidel podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a způsoby zajištění metrologické návaznosti. Uvést výčet činností subjektů zajišťujících státní metrologii.

 

Kompetence Montáž vodoměrů

  • AOs připraví pro modelovou situaci vodoměrné sestavy pro bytový, domovní a průmyslový vodoměr uvedené na trh podle různých způsobů uvedení na trh. Pro zkoušku vybere autorizovaná osoba vodoměry uvedené na trh podle dvou způsobů (podle zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění - národní, EHS a podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění - CE).

  • Na modelovém případu provést sestavení vodoměrné sestavy včetně vodoměru a montážních plomb a popsat její části. AOs a připraví minimálně 3 modelové situace sestav, z nichž 1 sestavu vybere pro zkoušku.

 

Kompetence Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

AOs připraví pro modelové situace vodoměrné sestavy pro bytový, domovní a průmyslový vodoměr uvedené na trh podle různých způsobů uvedení na trh. Dále AOs připraví minimálně 3 vzorové faktury za vodné a stočné, z nichž jednu vybere pro zkoušku.

Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem, a to v případech, kdy:

  • Zákazník nevpustí do objektu, neumožní revizní výměnu vodoměru

  • Zákazník nesouhlasí s hodnotou odečtu a žádá o přezkoušení podle zákona

  • Poškození metrologických či montážních plomb, měřidlo evidentně poškozené mrazem

  • Stojící vodoměr

AOs vybere jednu z výše uvedených modelových situací.

 

Kompetence Dodržování BOZP při činnostech spojených s odečtem

AOs připraví zachycovací celotělový postroj, přenosný osobní detektor ovzduší. Tato kompetence bude ověřena simulovaně v místnosti.

  • Předvést a vysvětlit způsob použití zachycovacího postroje

  • Předvést a vysvětlit činnosti při detekci kvality ovzduší jedné z variant (ve vodoměrných šachtách, kolektorech, kanalizacích apod.)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ