Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik kontrolor jakosti
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technických podkladech keramické výroby Ústní ověření
b Ovládat základní chemické názvosloví silikátů a terminologii používanou v keramické výrobě Písemné a ústní ověření
c Uvést základní normy týkající se keramické výroby a orientovat se v těchto normách Praktické předvedení a ústní ověření
d Přečíst výrobní výkres a související technologickou dokumentaci k zadanému výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vlastnosti základních surovin, materiálů, které jsou součástí zadané receptury nebo technologie a uvést jejich vliv na skladbu keramické hmoty Ústní ověření
b Popsat základní vybavení kontrolní laboratoře v keramické výrobě Ústní ověření
c Popsat složení keramické hmoty a glazury Ústní ověření
d Popsat metody výpočtu složení keramické hmoty a glazury Ústní ověření
e Posoudit sledované parametry a technologické podmínky, na základě získaných výsledků navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení užitných vlastností surovin, materiálů, polotovarů a výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
f Identifikovat nekvalitní/neshodný produkt a navrhnout změnu technologického režimu pro dosažení žádané kvality produktu na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vliv provozních podmínek při používání výrobku na jeho vlastnosti a životnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat laboratorní zkoušku zadaného vzorku, případně mezioperační provozní test nebo test konečného výrobku Ústní ověření
b Připravit vzorek, měřicí přístroj, zařízení a pomůcky podle dokumentace pro příslušnou zkoušku Praktické předvedení
c Popsat průběh funkční zkoušky hotové produkce a provést zadanou zkoušku podle typu keramické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat vady výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést statistické vyhodnocení souboru dat o kontrolním měření daného výrobku podle typu keramické výroby (např. četnost výskytu rozměrových vad nebo vzhledových vad) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržení technologického postupu a systém řízení jakosti ISO 9001:2000 Ústní ověření
b Popsat vliv kontroly dodržování technologických postupů na výslednou kvalitu produktů Ústní ověření
c Navrhnout konkrétní postup vedoucí ke zlepšení dodržování stanovené technologie v keramické výrobě na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat výrobní technologie a procesy v keramické výrobě podle typu výrobního programu Ústní ověření
e Rozpoznat typy zařízení, které se běžně používají v dané keramické výrobě a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při vstupní kontrole surovin, materiálů, polotovarů, uvést metody kontroly v keramické výrobě Ústní ověření
b Popsat základní principy mezioperační kontroly podle typu keramické výroby Ústní ověření
c Popsat základní principy výstupní kontroly podle typu keramické výroby, vysvětlit princip statistické přejímky Ústní ověření
d Charakterizovat hlavní suroviny, materiály a polotovary pro zhotovení předloženého výrobku, posoudit jejich kvalitu z hlediska využitelnosti ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování metod kontroly jakosti keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy zavádění metod kontroly jakosti v keramické výrobě Ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly kvality u rozpracovaných i hotových výrobků pro daný technologický úsek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování plánů kontroly jakosti keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní metody kontroly jakosti, stanovování metod kontroly a počtu kontrolních vzorků Písemné a ústní ověření
b Popsat metodiku tvorby plánu kontrolní činnosti pro daný typ keramické výroby Písemné a ústní ověření
c Stanovit plán vstupních kontrol při přejímání surovin, materiálů, polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést dokumentaci o kontrolách surovin,materiálů, polotovarů a hotových výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování protokolů o výsledcích kontrol v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody vyhodnocování kontroly - kontrolních měření a vyhodnocování odchylek Ústní ověření
b Vyhodnotit výsledky kontroly od schvalování funkčních prototypů až po vyhodnocování kvality celkové produkce Praktické předvedení
c Vyhodnotit vady a odchylky, vypracovat protokol o výsledcích kontrol včetně návrhu na nápravná opatření v keramické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v keramické výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyřešit reklamaci v rámci modelové situace a provést její vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést způsoby nakládání s neshodnými výrobky Ústní ověření
c Předvést na modelové situaci dovednosti při reklamačním řízení s využitím vhodné argumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=7340).

U odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v keramické výrobě, kritérium a), b), c) autorizovaná osoba zadá uchazeči jednu konkrétní funkční zkoušku (měření smrštění nebo vysušeného nebo vypáleného střepu). AOS má k dispozici minimálně 3 sady vzorků na měření smrštění nevypáleného střepu, smrštění výpalem a laboratorní vzorky výrobní hmoty – viz nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

U odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v keramické výrobě, kritérium e); autorizovaná osoba připraví soubor vyhodnotitelných dat o kontrolním měření (např. četnost výskytu rozměrových vad, vzhledových vad). K vypracování tohoto úkolu má uchazeč k dispozici PC s nainstalovaným kancelářským SW Microsoft Office, obsahující textový editor WORD, tabulkový procesor Excel a Power Point. Výsledky uchazeč zapíše do tabulkového procesoru a vyjádří je graficky.

U odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v keramické výrobě, kritérium d) autorizovaná osoba zaměří výběr otázek podle typu keramické výroby (např. výroba užitkové keramiky, porcelánu, obkladaček, sanitární keramiky, žáromateriálů, stavební keramiky).

U odborné kompetence Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v keramické výrobě, kritérium d), AOS určí druh keramického výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky (např. výroba užitkové keramiky, porcelánu, obkladaček, sanitární keramiky, žáromateriálů, stavební keramiky).

U odborné kompetence Vypracování plánů kontroly jakosti keramických výrobků, kritérium d); u kompetence Vypracování protokolů o výsledcích kontrol v keramické výrobě, kritérium c); u kompetence Uplatňování a vyřizování reklamací v keramické výrobě (včetně zjišťování závad), kritérium a), b), c) může autorizovaná osoba využít standardizované dokumenty (formuláře) z reálného provozu podle typu keramické výroby.

U odborné kompetence Vypracování plánů kontroly jakosti keramických výrobků, kritérium b), se bude vztahovat zadaný úkol k zaměření konkrétní keramické výroby a místu konání zkoušky (např. výroba užitkové keramiky, porcelánu, obkladaček, sanitární keramiky, žáromateriálů, stavební keramiky). Uchazeč v plánu musí uvést kritické výrobní uzly, kde bude prováděna kontrola jakosti vstupních surovin, mezioperační kontrola polotovarů a výstupní kontrola - zde uvede metody kontroly, resp. použité zkoušky.

U odborných kompetencí Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v keramické výrobě, kritérium f); Uplatňování a vyřizování reklamací v keramické výrobě (včetně zjišťování závad), kritérium a), c); Kontrola dodržování technologických postupů v keramické výrobě, kritérium c); připraví autorizovaná osoba modelovou situaci v návaznosti na ověřované postupy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Laufen CZ, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Český porcelán, a. s.

Thun a.s., Karlovy Vary

Střední škola Horní Bříza

PhDr. Eduard Justa