Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro plastikářskou výrobu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci pro plastikářskou obuvnickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému plastikářskému obuvnickému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého plastikářského vzorku obuvi, pojmenovat jednotlivé součásti a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace výrobní linku a stroje, na kterých bude konkrétní plastikářský obuvnický výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v souboru technických norem pro obuvnický průmysl technické normy vztahující se k předložené dokumentaci obuvnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality plastikářských obuvnických materiálů, polotovarů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit základní parametry kvality předložených plastikářských obuvnických směsí, past a materiálů, vyhodnotit případné nedostatky a stanovit jejich další použití s ohledem na kvalitu výsledného plastikářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených plastikářských obuvnických polotovarů, v případě zjištěných nedostatků rozhodnout o jejich dalším použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotového plastikářského obuvnického výrobku, definovat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich eliminace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce pro zhotovení stanoveného typu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem s pomocí výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace technologické podmínky pro zhotovení stanoveného typu plastikářského obuvnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout na základě technické dokumentace a předloženého dílenského vzorku plastové obuvi výrobní zařízení pro zhotovení požadovaného vzoru plastové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj a zařízení pro vykonání zadané pracovní operace při výrobě plastové obuvi, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje a zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu, čištění a mazání stanoveného stroje pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení stanoveného stroje a zařízení pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pasty PVC pro výrobu máčené a odlévané obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny na přípravu pasty PVC (polyvinylchlorid) používané pro výrobu máčené a odlévané obuvi Ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace technologický postup přípravy pasty PVC pro výrobu máčené a odlévané obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu směsí PUR (polyuretan), TPE (termoplastický elastomer) a EVA (ethylen vinyl acetát) používaných pro výrobu obuvi a podešví vstřikováním Ústní ověření
b Stanovit podle technické dokumentace technologický postup přípravy směsí PUR, TPE a EVA pro výrobu obuvi a podešví vstřikováním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu plastové obuvi zhotovované máčeným a odlévaným výrobním způsobem Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu plastové obuvi zhotovované máčeným a odlévaným výrobním způsobem, popsat jejich účel Ústní ověření
c Popsat a předvést stanovenou pracovní operaci používanou při výrobě máčené a odlévané plastové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi vstřikováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu vstřikované celoplastové obuvi Ústní ověření
b Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu obuvi s nástřikem monolitního a vícekomponentního spodku na svršek obuvi Ústní ověření
c Vyjmenovat pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu vstřikované celoplastové obuvi Ústní ověření
d Vyjmenovat pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu obuvi s nástřikem monolitního a vícekomponentního spodku na svršek, popsat jejich účel Ústní ověření
e Popsat a předvést stanovenou pracovní operaci při výrobě plastové obuvi zhotovované vstřikováním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických a plastikářských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu stanoveného technologického zařízení při výrobě plastové obuvi podle zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat parametry a seřízení vstřikovacího stroje pro výrobu celoplastové obuvi Ústní ověření
c Vyjmenovat pracovní operace při výrobě plastových spodkových dílců obuvi (podešev, mezipodešev, podpatek, patník) vstřikováním, předvést stanovenou pracovní operaci v procesu vstřikování podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat pracovní operace používané při spojování plastových materiálů svařováním, předvést stanovenou pracovní operaci v technologickém procesu svařování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a dokončování plastové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace na úpravu a dokončování plastové obuvi pro zadaný výrobní způsob Ústní ověření
b Provést stanovenou pracovní operaci v dokončovacím úseku při výrobě plastové obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-plastikarskou#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku plastikářské obuvnické výroby.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu plastikářské obuvnické výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení operací a výrobků a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč v odborných kompetencích Příprava pasty PVC pro výrobu máčené a odlévané obuvi, Příprava směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním, Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním, Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi vstřikováním a Obsluha obuvnických a plastikářských strojů při ověřování kritérií hodnocení vykonával prakticky ty operace, které nezpůsobí finanční ztráty, nebo vykoná některé pracovní úkony pod dohledem řádné obsluhy nebo zkoušejícího.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Orientace v normách a v technické dokumentaci pro plastikářskou obuvnickou výrobu pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem pro kritérium hodnocení c), plastikářský obuvnický vzorek v počtu 1 půlpár, typ vzorku bude záviset na zaměření konkrétní plastikářské výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality plastikářských obuvnických materiálů, polotovarů a obuvi, pro kritérium hodnocení a) plastikářské obuvnické směsi, pasty a materiály v počtu minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení b) plastikářské obuvnické polotovary v počtu minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení c) hotový plastikářský obuvnický výrobek v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry; druh plastikářských materiálů, plastových polotovarů a plastové obuvi bude záviset na zaměření konkrétní plastikářské obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem pro kritéria hodnocení a), d), zda bude zhotovována celoplastová obuv nebo obuv s plastovým spodkem, u kritérií hodnocení b), c) určí druh plastové obuvi, který bude záviset na zaměření konkrétní plastikářské výroby podle aktuálního výrobního programu firmy, pro kritérium hodnocení d) připraví vzorky plastikářských materiálů v počtu minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem pro kritéria hodnocení a), b), c) pro splnění zadání jeden stroj a zařízení, jejich typ bude záviset na zaměření konkrétní výroby plastové obuvi nebo obuvi s plastovým spodkem podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Příprava směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním pro kritéria hodnocení a), b), zda budou úkoly zaměřeny na směs PUR nebo TPE nebo EVA a zda budou úkoly plněny v technologickém procesu výroby plastové obuvi nebo výroby podešví vstřikováním.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním pro kritérium hodnocení c); Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi vstřikováním, pro kritérium hodnocení e); Obsluha obuvnických a plastikářských strojů pro kritéria hodnocení c), d); Úprava a dokončování plastové obuvi, pro kritérium hodnocení b), vždy jednu konkrétní pracovní operaci, která vyplývá z daného plastikářského obuvnického výrobního způsobu, technických možností a strojního vybavení daného provozu podle aktuálního výrobního programu firmy. Pracovní činnosti budou vykonány minimálně na 1 páru plastikářských obuvnických výrobků – maximálně na 3 párech plastikářských obuvnických výrobků.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických a plastikářských strojů, pro kritérium hodnocení a) druh technologického zařízení, k němuž se bude vztahovat zadaný úkol. Autorizovaná osoba stanoví u odborné kompetence Úprava a dokončování plastové obuvi pro kritérium hodnocení a) konkrétní výrobní způsob zhotovování plastové obuvi.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín