Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému plastikářskému výrobku Praktické předvedení
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého plastikářského výrobku, jednotlivé součásti, dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní plastové obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a určit technologické podmínky pro stanovený typ obuvi s pomocí výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout výrobní zařízení pro požadovaný vzor s přihlédnutím k výrobní dokumentaci podle předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit výrobní zařízení a materiál podle výrobního postupu pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj a zařízení pro vykonání zadané pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu a čištění strojů a zařízení s ohledem na dodržování BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení podle technického schématu u stanoveného stroje nebo zařízení pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým
spodkem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pasty PVC pro výrobu máčené a odlévané obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu pasty PVC (plastisol) pro výrobu máčené a odlévané obuvi Ústní ověření
b Stanovit technologický postup přípravy pasty PVC pro výrobu odlévané a máčené obuvi s využitím vyrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu PUR (polyuretan) nebo TPE(termoplastický elastomer) nebo EVA (ethylen vinyl acetat) směsi pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním Ústní ověření
b Stanovit technologický postup přípravy PUR nebo TPE nebo EVA směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní operace vykonávané na lince, popsat jejich účel Ústní ověření
c Předvést stanovenou pracovní operaci, popsat pracovní postup při výrobě plastové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi vstřikováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu celoplastové obuvi vstřikováním nebo pro výrobu obuvi s nástřikem monolitního nebo více komponentního spodku na svršek Ústní ověření
b Vyjmenovat pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu celoplastové obuvi vstřikováním nebo pro výrobu obuvi s nástřikem monolitního nebo komponentního spodku na svršek, popsat jejich účel Ústní ověření
c Provést stanovenou pracovní operaci při výrobě plastové obuvi vstřikováním, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických a plastikářských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat na stanoveném technologickém zařízení při výrobě plastové obuvi podle zadání, popsat technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat parametry a seřízení vstřikovacího stroje pro výrobu celoplastové obuvi podle výrobní dokumentace Ústní ověření
c Stanovit pracovní operace u výroby plastových spodkových dílců obuvi (podešev, mezipodešev a dalších) vstřikováním, stanovenou pracovní operaci předvést podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit pracovní operace u spojování materiálů svařováním, provést pracovní operaci podle výrobní dokumentace a podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a dokončování plastové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní operace na úpravu a dokončování plastové obuvi pro zadaný výrobní způsob a podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést stanovenou pracovní operaci v dokončovacím úseku při výrobě plastové obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku plastikářské výroby obuvi.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritérium b); druh plastové obuvi (dílců a komponentů), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, kritérium a); druh plastové obuvi, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem, kritérium a); druh plastové obuvi, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní plastikářské výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Příprava směsí pro výrobu obuvi nebo podešví vstřikováním, kritérium a), b); zda bude zkouška prováděna v technologickém procesu výroby plastové obuvi nebo výroby podešví vstřikováním.

Autorizovaní osoba určí u odborných kompetencí Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu plastové obuvi a obuvi s plastovým spodkem, kritérium a); Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi máčením a odléváním, kritérium c); Obsluha linek pro výrobu plastové obuvi vstřikováním, kritérium c); Obsluha obuvnických a plastikářských strojů, kritérium d); Úprava a dokončování plastové obuvi, kritérium b), konkrétní pracovní operace, které vyplývají z daného výrobního způsobu, technických možností a strojního vybavení daného provozu.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických a plastikářských strojů, kritérium a); druh technologického zařízení, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu plastikářské výroby obuvi.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání obuvník nebo výrobce kožedělného zboží nebo výrobce obuvi nebo chemik nebo gumař plastikář + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské výroby obuvi nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti plastikářské výroby obuvi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské výroby obuvi nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti plastikářské výroby obuvi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské výroby obuvi nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti plastikářské výroby obuvi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Profesní kvalifikace 32-030-H Obuvník pro plastikářskou výrobu + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské výroby obuvi, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení ústní části zkoušky

Ochranné pracovní pomůcky

Materiály, polotovary, vzorky hotových plastikářských výrobků a další komponenty (v počtu 2 - 5 kusů od každého druhu)

Výrobní receptury pro plastové směsi PUR (polyuretan), TPE (termoplastický elastomer), EVA (ethylen vinyl acetat)

Výkresová dokumentace

Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace)

Provozní dílna vybavená stroji, zařízením a nářadím pro přípravu výroby, přímou výrobu a dokončování plastové obuvi s plastovým spodkem, odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie

Pracovní oděv si uchazeč zajistí sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.