Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Dělník v koželužské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, materiálů a pomůcek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup u stanovené pracovní operace (námok, nebo mízdření) koželužského procesu při dodržení zásad BOZP Ústní ověření
b Zvolit suroviny a materiál potřebný ke zhotovení předloženého vzorku usně, zhodnotit jejich vlastnosti z hlediska kvality, zdůvodnit jejich použití a vhodnost pro skupinu výrobků v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a pojmenovat předložené vzorky kůží (i rozpracovaných), usňových a kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předepsané ochranné pracovní pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost stanoveného koželužského stroje, připravit ho pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry, uvést konkrétní stroj do chodu s ohledem na předpisy BOZP Praktické předvedení
c Popsat složení a obsluhu stanoveného koželužského stroje, předvést obsluhu zadaného stroje nebo zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj pro koželužskou výrobu včetně nastavení daných parametrů a dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonání jednotlivých pracovních operací Ústní ověření
b Popsat pracovní postup u jednotlivých operací používaných při výrobě a opracování holiny Ústní ověření
c Vykonat zadanou pracovní operaci pro výrobu a opracování holiny v souladu s technologií výroby a za dodržení BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé úpravy a způsoby zpracování usní a kožešin u předložených vzorků, navrhnout způsob konečné úpravy pro stanovený materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku usně nebo kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pracovní postup a předvést pracovní operaci sušení Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit účel pracovní operace napínání, popsat postup práce a předvést tuto operaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích usně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-kozeluzske-vyrob#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku koželužské výroby.

 

Zkouška bude probíhat v koželužské dílně, při konkrétních pracovních operacích a na koželužských strojích. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti uchazeče. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, celková kvalita provedení operací a produktů (polotovarů a výrobků), správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu uchazeče je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

 

Při ověřování odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a pomůcek v koželužské výrobě, kritéria hodnocení c), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria hodnocení minimálně 2 a maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní koželužské výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Při ověřování odborné kompetence Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení, kritéria hodnocení a), určí autorizovaná osoba typ koželužského stroje, který bude uchazeč seřizovat.

 

Při ověřování odborné kompetence Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě, kritéria hodnocení c), určí autorizovaná osoba konkrétní pracovní operaci, kterou bude uchazeč vykonávat.

 

Při ověřování odborné kompetence Úprava a zpracování usní a kožešin po činění určí autorizovaná osoba, zda bude ověřování kompetence probíhat v technologickém procesu výroby kožešin nebo při zpracování usní; dále při ověřování této odborné kompetence u kritérií hodnocení a) a d) zadá autorizovaná osoba minimálně 2 a maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní koželužské výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o.,Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín