Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Dělník v koželužské, kožedělné a obuvnické výrobě
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vysekávání obuvnických dílců vysekávacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat a charakterizovat základní obuvnické materiály, popsat jejich vlastnosti, kvalitu a použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vysekávací stroj, jeho složení a způsob seřízení, uvést zásady pro bezpečné ovládání vysekávacího stroje Ústní ověření
c Vysekat podšívkové dílce z usňového materiálu, popsat pracovní postup a zdůraznit hospodárné zpracování materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyseknout podšívkové dílce ze syntetického materiálu, popsat rozdíl v technologii vysekávání přírodních a umělých podšívkových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokončovací pracovní operace (číslování, ražení, kompletace, štípání) v obuvnické vysekávací dílně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkompletovat vysekané podšívkové obuvnické dílce, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést pracovní operaci číslování podšívkových obuvnických dílců podle výrobního předpisu, popsat systémy velikostního číslování obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pracovní operaci štípání obuvnických dílců s ohledem na dodržování zásad BOZP, vysvětlit účel práce (modelová situace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné a pomocné pracovní operace v obuvnické šicí dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabarvit řezy vysekaných vrchových obuvnických dílců, popsat účel práce, upozornit na možné důsledky nekvalitního provedení pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést značení obuvnických dílců pomocí značicích šablon Praktické předvedení
c Okosit podšívkové obuvnické dílce stanoveného vzoru obuvi při dodržení zásad BOZP, vysvětlit význam pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozhladit švy spojených obuvnických dílců, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
e Zašněrovat svršky obuvi a připravit je pro spodkové zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování obuvnických dílců a součástí lepením a šitím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit vrchové obuvnické dílce ztužovacími součástmi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést jednoduché spojování vrchových obuvnických dílců šitím, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykonat pracovní operaci šití obuvnických podšívek na plochém jednojehlovém stroji, popsat pracovní postup, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vlepit podšívkový komplet do vrchové sestavy svršku obuvi, popsat zásady pro bezpečné a ekologické používání lepidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zpracování obuvi ve spodkové obuvnické dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vychystat podle průvodky svršky obuvi, polotovary a komponenty pro spodkové zpracování obuvi Praktické předvedení
b Provést pracovní operaci přibíjení napínacích stélek na obuvnické kopyto, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
c Dotvarovat napnutou záložku svršku obuvi na obuvnické kopyto tak, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru, nalepit půdování a vysvětlit význam pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vykonat pracovní operaci nanášení lepidla na podešev a napínací záložku svršku obuvi, popsat pracovní postup včetně bezpečného nakládání s chemikáliemi Praktické předvedení a ústní ověření
e Zalisovat podešev naloženou na napínací záložku vytvarovaného svršku obuvi na kopytě, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pracovní operace při dokončování a úpravě vzhledu obuvi (žehlení, čištění nečistot, zapravování drobných vad, vkládání a vlepování stélek/půlstélek, krémování, apretace, šněrování, nalepování etiket) Ústní ověření
b Upravit vzhled obuvi vložením stélky (půlstélky), vysvětlit její vliv na komfort a hygienu uvnitř obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést úpravu vzhledu obuvi krémováním, popsat pracovní postup a účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní údržbu (ošetření, čištění, mazání) strojů s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost nástojů, nářadí a strojů, uvést, zda odpovídají předpisům BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-obuvnicke-vyrobe#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí obuvnické dílny, u konkrétních pracovních operací a strojů. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení, ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu uchazeče je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Vysekávání obuvnických dílců vysekávacím strojem pro kritérium hodnocení a) vzorky usní a syntetických obuvnických materiálů v minimálním počtu 5 kusů - maximálně 7 kusů. Pro kritéria hodnocení c), d) zadá autorizovaná osoba vysekat minimálně 5 párů podšívkových dílců - maximálně 15 párů podšívkových dílců. Typ a vzor obuvi bude záviset na zaměření obuvnické výroby v místě konání zkoušky.

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně pro kritéria hodnocení b), c) vykonat pracovní činnosti na minimálně 5 párech obuvi - maximálně na 15 párech obuvi, typ a vzor obuvi bude záviset na zaměření obuvnické výroby v místě konání zkoušky, pro kritérium hodnocení připraví autorizovaná osoba modelovou situaci.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Přípravné a pomocné pracovní operace v obuvnické šicí dílně pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e) vykonat pracovní činnosti na minimálně 5 párech obuvnických dílců, součástí a svršku obuvi - maximálně 15 párech obuvnických dílců, součástí a svršků obuvi, typ a vzor obuvi bude záviset na konkrétní výrobě obuvnické dílny v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Spojování obuvnických dílců a součástí lepením a šitím pro kritéria hodnocení a), b), c), d) vykonat pracovní činnosti na minimálně 5 párech obuvnických dílců a součástí - maximálně na 10 párech obuvnických dílců a součástí, typ a vzor obuvi bude záviset na konkrétní výrobě obuvnické dílny v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Zpracování obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e) vykonat pracovní činnosti na minimálně 3 párech rozpracované obuvi - maximálně na 5 párech rozpracované obuvi, typ a vzor obuvi bude záviset na konkrétní výrobě obuvnické dílny v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví uchazeči u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat nejméně 5 pracovních operací, pro kritéria hodnocení b), c) vykonat pracovní činnosti minimálně na 3 párech rozpracované obuvi - maximálně na 5 párech rozpracované obuvi, typ a vzor obuvi bude záviset na konkrétní výrobě obuvnické dílny v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě pro kritérium hodnocení a) jeden obuvnický stroj (výběr provede z následujících strojů: vysekávací stroj, kosicí stroj, plochý jednojehlový šicí stroj, skobičkovací stroj), pro kritérium hodnocení b) připraví obuvnické nástroje, nářadí, a obuvnický stroj od každého 1 kus, typ obuvnického stroje, nástrojů a nářadí bude záviset na konkrétním zaměření obuvnické výroby v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic school, Střední škola, s. r. o.

Gasibo s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava