Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik dispečer
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilní výrobě; prokázat znalosti o omezování dopadu textilních úpravářských chemikálií na životní prostředí a zdraví cílových uživatelů Písemné ověření
c Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
d Prokázat základní znalosti textilních technologií, základních druhů strojů a zařízení, konstrukce textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba jiných plošných textilií), zušlechťování textilií (úprava textilií, barvení textilií, potiskování textilií) Písemné ověření
e Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
f Prokázat znalost textilních surovin rostlinného původu (bavlna, len), živočišného původu (vlna, hedvábí), syntetických materiálů (polyamidové, polyesterové), anorganických materiálů (skleněné, minerální, keramické, kovové, uhlíkové), materiálů z přírodních polymerů (viskóza, modal) a syntetických polymerů Písemné ověření
g Prokázat znalost druhů přízí, nití, vláken (mykaná a česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná; přírodní vlákna, chemická vlákna, vlákna z anorganických surovin, nanovlákna), označování jemnosti a parametrů přízí, nití a vláken včetně jejich ověřování a jejich nejčastějších vad, znalost základů technologie jejich výroby Písemné ověření
h Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin, včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, základní vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání osnovy a útku, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
i Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin, včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
j Prokázat znalost účelu a principu předúpravy textilií (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinita k barvivům) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení, krabování, dekatování, valchování, odkližování, zatěžování Písemné ověření
k Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy textilií, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužicí, nehořlavé, antibakteriální) Písemné ověření
l Určit druhy textilních surovin (vláken) a produktů (příze nebo nitě, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
m Rozpoznat vady textilních surovin (vláken) a produktů (příze nebo nitě, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat průběh plnění zakázek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do příslušné provozní dokumentace a záznamů ke konkrétním zakázkám Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaevidovat spotřebu materiálu, strojní čas, produkci, výkony s využitím uživatelských programů pro tuto evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dispečerské řízení textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobními úkoly (výrobním příkazem) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést řízení výroby formou dispečerských příkazů na jeden týden (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést využívání automatických řídicích a informačních systémů pro rozpisy operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit plynulý a rovnoměrný chod výroby pro zajištění zakázek v požadovaných termínech (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Naplánovat a předvést řízení toku zakázek na úrovni dílny Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést kontrolu plnění plánu zakázek v požadovaném množství a termínech včetně souhrnného reportu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit zavedené způsoby řízení zakázek Ústní ověření
h Prokázat znalost základních finančních nástrojů řízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem k výrobě zakázky Praktické předvedení
b Určit průchod zakázky jednotlivými provozy (dílnami) s optimálním využitím strojových, provozních a pracovních kapacit na základě disponibilních kapacit a zakázky dané výrobním příkazem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit odchylky od plánovaného průběhu výroby zakázky a jejich příčiny operativními zásahy (modelová situace) Praktické předvedení
b Předvést řešení odchylek zaviněných „některým“ z předchozích, následných nebo podpůrných procesů v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Podat informaci o případném odchylném průběhu plnění zakázky příslušnému pracovníkovi řízení zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Spolupracovat s jinými útvary organizace - technologická příprava výroby, zásobování a nákup, doprava, útvar řízení zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro textilní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit odpovídající strojní zařízení na konkrétní výrobky podle potřebných technologií na základě zakázek stanovených plánem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčlenit potřebné výrobní kapacity podle požadovaných objemů a disponibilních kapacit pro naplnění zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba a rozpracování operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů pro provoz, dílnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozepsat denní a dekádní plány výroby pro provoz, dílnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit operativní plán provozu, dílny - podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-dispecer#zdravotni-zpusobilost).

Textilní technik dispečer pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za dispečerské řízení výroby textilií, v níž jsou skryty velké finanční hodnoty ve zpracovávaných materiálech, používaných strojích a linkách, a je zodpovědný za plynulost a rovnoměrnost jednotlivých zakázek.

 

Uchazeči bude zadáno modelově řídit textilní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat v prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v odborné učebně. V odborné učebně se uskuteční písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu prokazuje uchazeč znalosti, které využije při prokazování všech odborných kompetencí tohoto hodnoticího standardu.

 

V odborné učebně se také uskuteční komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací u odborných kompetencí: Orientace v normách a v technických podkladech v textilní výrobě, Dispečerské řízení textilní výroby, Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby, Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě, Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě, Stanovování výrobních zařízení pro textilní výrobu a Tvorba a rozpracování operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku; autorizovaná osoba připraví celkem minimálně 14 modelových situací, které budou simulovat činnosti kontroly plnění operativních plánů textilní výroby.

 

Součástí zkoušky bude i činnost v reálném provozu, kde uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivým odborným kompetencím) navrhne řešení konkrétních problémů.

 

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která má podobu rozhovoru se spolupracovníky, přímo i metodicky nadřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Jde o simulaci určité reálné ústní komunikace, jako je jednání s pracovníkem zakázkové kanceláře, vedoucím provozu. Součástí praktického předvedení bude písemná a ústní reálná profesní činnost, jako písemné zaznamenání údajů nebo čtení konkrétní výrobní dokumentace.

 

Autorizovaná osoba připraví před vlastní zkouškou komplexní úkoly, které obsahově pokrývají co nejvíce odborných kompetencí a kritérií hodnocení uvedených v tomto hodnoticím standardu, a které na modelových situacích umožní simulovat činnosti textilního technika dispečera.

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů, linek a zařízení) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

 

Znalost běžných druhů textilních surovin a produktů (přízí, textilií) a rozpoznání vad v textilních surovinách a textilních produktech bude prokázána vedle písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích.

Uchazeč určí minimálně 9 vzorků surovin a produktů, tj. 3 vzorky surovin (vláken), 3 vzorky příze nebo nitě a 3 vzorky textilií (tkaninu nebo pleteninu nebo netkanou textilii). Dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 9 vzorcích surovin a produktů: na 3 vzorcích suroviny (vláken), 3 vzorcích příze nebo nitě, 3 vzorcích textilií (v tkanině nebo pletenině nebo netkané textilii).

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

INCOT, spol. s. r. o., Králíky

OTAVAN Třeboň, a. s., Třeboň

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu