Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.6.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci k technologii výroby a distribuci pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v návaznosti na ES 2000/60, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích – vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologických procesů při výrobě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody Ústní ověření
b Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou Ústní ověření
c Vyjmenovat způsoby hygienického zabezpečení vyrobené vody na vodu pitnou (chemické a fyzikální) Písemné a ústní ověření
d Popsat fyzikálně-chemické procesy při jednotlivých technologických procesech úpravy pitné vody Písemné a ústní ověření
e Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou vodu Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout technologický proces úpravy vody podle předloženého rozboru surové vody Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat metody rozborů vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování provozu technologických zařízení sloužících k úpravě pitné vody a její distribuci do vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit potřebu chemikálií pro úpravu vody pro zadaný příklad Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit nejoptimálnější způsob hygienického zabezpečení pitné vody v závislosti na jakosti pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat náležitosti provozního řádu úpravny vody z hlediska kvality vyráběné vody Ústní ověření
d Vyhodnotit technologický postup úpravy vody a optimalizovat proces úpravy vody Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit kapacitu zařízení pro výrobu vody Praktické předvedení a ústní ověření
f Optimalizovat provoz vodovodní sítě z hlediska stáří vody (distribuce a akumulace vody) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických procesů výroby vody na úpravnách vody a vodovodní síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat praktický příklad plánu dozoru a kontroly technologických procesů při výrobě vody na úpravnách vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat praktický příklad plánu dozoru a kontroly jakosti dodávané vody do vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit a navrhnout opatření při překročení stanovených hodnot mikrobiologických a fyzikálně chemických ukazatelů pitné vody (krátkodobé a dlouhodobé opatření) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při výrobě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, předvést zápis do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení pracovníků ochrannými pomůckami Ústní ověření
c Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a při zasažení chemikálií Ústní ověření
d Popsat první pomoc při náhlém úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování rozborů pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy rozborů pitné vody Ústní ověření
b Vyhodnotit rozbory kvality pitné vody v jednotlivých procesech úpravy pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30517&kod_sm1=44).

Teoretická část zkoušky může probíhat v odborné učebně se softwarovým vybavením a PC nebo na velíně. Praktická část zkoušky probíhá v objektu úpravny vody na řídicím pracovišti – velíně.

Kompetence: Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci k technologii výroby a distribuci pitné vody

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 bezpečnostní listy.

 

Kompetence: Návrh technologických procesů při výrobě pitné vody

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 vzorky surové vody.

 

Kompetence: Vyhodnocování provozu technologických zařízení sloužících k úpravě pitné vody a její distribuci do vodovodní sítě

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 vzorky vody, technické výkresy zařízení úpravny vody, protokoly, kapacitu zařízení.

Kompetence: Vyhodnocování rozborů pitné vody

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 vzorky pitné vody.

 

Uchazeč je seznámen s provozem úpravny vody a s jejími dokumenty. Kompetence řeší na reálné úpravně vody nad reálnými podklady. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na kterých mohou být zjištěny náměty na změny v technologiích a zapracování do změn provozních řádů.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí