Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik úpravy pitné vody
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma) Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění (zejména hlava II, díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny) a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění (limity kvality pitné vody, četnosti a způsob kontroly kvality vody, chemické a mikrobiologické ukazatele) Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, týkajících se provozu úpravny vody (hiearchie nakládání s odpady, povinnosti producentů odpadů, kategorizacce odpadů) a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění Ústní ověření
d Orientovat se v technické dokumentaci úpravny vody (stavební, technologické, elektro a řídicího systému) Praktické předvedení a ústní ověření
e Nakreslit a popsat blokové schéma úpravny vody podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody Ústní ověření
b Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou Ústní ověření
c Popsat fyzikálně-chemické procesy při jednotlivých technologických postupech procesu úpravy pitné vody - dle blokového schématu úpravny vody Ústní ověření
d Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou podle předloženého chemického rozboru vody Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní druhy technického řešení jímacích objektů podzemní a povrchové vody (jímací zářez, studna šachtová a vrtaná, objekty odběru vody z nádrží, břehové objekty odběru vody z vodního toku, objekty infiltrace povrchové vody) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní ukazatele stanovené plánem výroby vody Ústní ověření
b Na příkladu konkrétního provozního řádu úpravny vody vyhodnotit povinnosti provozovatele a popsat jejich technické a personální zajištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat základní povinnosti pracovníků obsluhy a údržby na zadaném příkladu úpravny vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést typické případy oprav stavební a technologické části úpravny vody a způsob jejich odstranění Ústní ověření
e Navrhnout postup při řešení havarijních (mimořádných) situací v úpravně vody (porucha na úpravně vody, zhoršení kvality surové vody, únik nebezpečné chemické látky – chlor, oxid chloričitý, ozon) vč. komunikace s příslušnými orgány státní správy a bezpečnostními sbory Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy dokumentace provozu úpravny vody Ústní ověření
b Vypracovat denní záznam o provozu úpravny vody do provozního deníku úpravny vody (průtoky, stavy hladin, dávkování chemikálií, spotřeby elektrické energie, apod.) podle předloženého provozního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě výrobního plánu konkrétní úpravny vody navrhnout případné změny technologie úpravy vody v průběhu roku v závislosti na vývoji spotřeby pitné vody a v případě změny kvality jímané surové vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout plán údržby vybraného technologického celku úpravny vody na základě zadané modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat základní faktory ovlivňující plán spotřeby chemikálií a energií na příkladu konkrétní úpravny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na úpravně vody Ústní ověření
b Popsat problematiku používaných prostředků a materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění nebezpečí - (např v armaturní komoře, strojovně apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem a zasažení nebezpečnou chemickou látkou Ústní ověření
e Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka úpravny vody, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami vč. ochrany dýchacích cest a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
f Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní zápis o úraze do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
g Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany v objektu úpravny vody: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat význam bezpečnostních listů chemikálií používaných při úpravě vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-upravy#zdravotni-zpusobilost) a zdravotním průkazem pro práci v potravinářství.

Teoretická část zkoušky může probíhat v odborné učebně se softwarovým vybavením a PC nebo na velíně úpravny vody.

Praktická část zkoušky probíhá v objektu úpravny vody na řídicím pracovišti - velíně. Pro zkoušku je nutné zajistit provozní a technickou dokumentaci o řízení a organizaci prací při úpravě vody. Podkladem je zejména provozní řád úpravny vody a dále jsou i různé výstupy z informačního systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systémů, na kterých mohou být zjištěny poruchy na úpravně vody. Uchazeč je seznámen s provozem úpravny vody a s jejími dokumenty. Kompetence řeší v reálné úpravně vody nad reálnými podklady.

 

Kompetence: Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

AOs připraví: blokové schéma úpravny vody a technickou dokumentaci úpravny vody (stavební, technologickou, elektro a řídicího systému). Uchazeč nakreslí blokové schéma pro jedno ze zadání – úpravna vody povrchové nebo úpravna vody podzemní.

 

Kompetence: Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody

AOs připraví alespoň 3 protokoly o výsledcích chemického rozboru vody a blokové schéma úpravny vody.

 

Kompetence: Organizace práce a operativní řízení provozu úpravny vody

kritérium b),c) AOs připraví provozní řád úpravny vody, uchazeč na daném příkladě vyhodnotí jaké jsou povinnosti provozovatele a pracovníků (obsluha, údržba) a jak budou tyto požadavky zabezpečeny (počet osob, směnnost, nutné technické prostředky apod.).

kritérium e) AOs připraví modelové situace např.: porucha čerpací stanice surové vody, náhlá změna tlakové ztráty na filtru, snížení separační účinnosti čiřiče, výpadek hygienického zabepečení, zhoršení kvality surové vody, výpadek elekřiny, únik nebezpečné chemické látky z nichž vybere 2 pro řešení uchazečem.

 

Kompetence: Vedení dokumentace o řízení a provozu úpravny vody

kritérium b) AOs připraví formuláře dokumentů podle daného kriteria a předloží provozní deník, podle něhož uchazeč provede vyplnění denních záznamů.

kritérium c) AOs připraví výrobní plán konkrétní úpravny vody.

kritérium d) AOs připraví modelové situace údržby technologických celků úpravny vody: jímání surové vody, čerpání vody, dávkování chemikálií, čiřič, filtrace s volnou hladinou, tlaková filtrace, hygienické zabezpečení, čerpání a akumulace upravené vody z nichž 1 vybere pro plnění kriteria uchazečem.

 

Kompetence: Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody

kritérium c) AOs připraví modelové situace s rizikem úrazu nebo ohrožení zdraví v reálném provozu např. odhalený vodič, nezakrytý otvor v podlaze, chybějící kryt točivého stroje, chybějící hasicí přístroj, simulovaný únik chemické látky.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ