Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních předpisech v lomové těžbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ustanovení platných právních předpisů a interních předpisů přímo souvisejících s těžbou, dopravou, úpravou a odbytem (prodejem) v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu potřeb technika přípravy lomové těžby Ústní ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s bezpečností práce v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu potřeb technika přípravy lomové těžby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v dokumentech pro plánování těžebních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní části plánů otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, plánu využívání ložiska nevyhrazeného nerostu, plánu zajištění nebo likvidace lomu výhradního i nevýhradního ložiska Ústní ověření
b Číst údaje z mapových příloh, katastrálních map a důlně měřické dokumentace a parametrů technologického postupu povrchového dobývání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba těžebních postupů v lomu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyprojektovat (zakreslením do grafických příloh) jednotlivé etáže lomu v potřebných časových horizontech v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu, resp. plánem využívání ložiska lomu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit jednoduchý plánovaný profil lomu v ročních intervalech v souladu s mapovou dokumentací plánu otvírky, přípravy dobývání lomu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v podkladech, potřebných pro rozvoj lomu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní náležitosti pro výkup pozemku v předpolí lomu i v samotném lomu dle ustanovení právních a interních předpisů, vyjímání pozemku ze zemědělského a lesního půdního fondu, zajištění rozhodnutí o změně využití území Ústní ověření
b Popsat základní postupy při řešení střetu zájmu podle ustanovení právních a interních předpisů v rámci dobývacího prostoru (výhradního ložiska), resp. území vymezeného územním rozhodnutím (ložiska nevyhrazených nerostů) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování projektu skrývkových prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat projekt (písemnou a grafickou formou) skrývání ornice v předpolí lomu dle připraveného zadání Praktické předvedení
b Vypracovat technologický postup (písemnou a grafickou formou) skrývkových prací v lomu včetně výpočtu kubatury odklizových hmot dle připraveného zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v předpisech pro těžební práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a provozní dokumentaci lomu dle vyhlášky č. 26/1989 Sb. v rozsahu potřeb vykonávané činnosti (hornické činnosti, resp. činnosti prováděné hornickým způsobem) Ústní ověření
b Popsat základní rozdělení a způsoby dobývacích prací v lomech a provádění skrývkových prací v rámci technologického postupu a technického režimu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vedení, doplňování, uložení, popř. archivace dokumentace pro přípravu výroby lomové těžby Ústní ověření
b Zaznamenat údaje do základní a provozní dokumentace lomové těžby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technik-pro-povrch)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Ke zkoušce musí mít autorizovaná osoba dokumentaci potřebnou pro povrchovou těžbu, včetně grafických příloh (podkladů), zákonů, vyhlášek a nařízení vlády pro povrchové dobývání a související předpisy.

Zkouška bude probíhat v reálném prostředí lomu a na školicím pracovišti na povrchu (lomu).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LB MINERALS, s. r. o.

Sokolovská uhelná, a. s.

DOBET, spol. s r. o.

M – SILNICE, a. s.