Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy pracovišť v dole a popsat pracovní činnosti, které se na nich vykonávají Ústní ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících se zajišťováním výroby a dopravy v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu potřeb dispečerského řízení Ústní nebo písemné ověření
c Uvést typy hlášení o činnosti pracovních čet z jednotlivých pracovišť před začátkem, v průběhu i na konci směny Ústní ověření
d Předvést řízení a koordinaci vybraných činností v dole (činnosti pracovních čet) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné dispečerské řízení a operativní zajišťování výroby na jednotlivých pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy sledovaných činností a operací prostřednictvím panelů, obrazovek a počítačů na dispečinku a vysvětlit jejich účel a funkci Ústní ověření
b Předvést možnosti využití získaných informací z prostředků uvedených v bodu a) včetně prokázání schopnosti efektivně ovládat všechny běžně používané komunikační technické prostředky na dispečinku Ústní ověření
c Předvést převzetí hlášení provozní situace a určit postup při jejím řešení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy mimořádných událostí a havárií v dole dle těženého nerostu Ústní ověření
b Popsat činnost dispečera při organizování likvidací havárií podle pokynů inspekční služby nebo vedoucího likvidace havárie Ústní ověření
c Předvést činnost dispečera při řešení simulované vybrané mimořádné události v dole, a to dle těženého nerostu a na vytipovaném pracovišti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a kontrola průběhu výroby a dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění kontroly plnění operativního (denního) plánu výroby a dopravy Ústní ověření
b Popsat poskytování informací o plnění operativního (denního) plánu výroby řídícím pracovníkům organizace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy dokumentace vedené na dispečinku Ústní ověření
b Předvést provedení záznamu do vybrané dokumentace za použití IT Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována: odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=101148

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.