Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Koordinace činností jednotlivých výrobních a technických provozů při lomové těžbě užitkových nerostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby procesů lomové těžby, dopravy, úpravy, skládkování, odbytu těžené suroviny a koordinaci činností mezi těmito procesy pro zajištění plynulého provozu od těžby po odbyt Ústní ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s těžbou, dopravou a odbytem v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu potřeb dispečerského řízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Samostatné dispečerské řízení a operativní zajišťování výroby na jednotlivých pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy sledovaných činností a operací prostřednictvím panelů, obrazovek a počítačů na dispečinku a vysvětlit jejich účel a funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést možnosti využití získaných informací z prostředků uvedených v bodu a) včetně prokázání schopnosti efektivně ovládat všechny běžně používané komunikační technické prostředky na dispečinku Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést převzetí hlášení provozní situace a určit postup při jejím řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy mimořádných událostí a havárií v dole Ústní ověření
b Popsat činnost dispečera při mimořádné události podle havarijního plánu a organizování likvidace mimořádné události podle pokynů inspekční služby nebo vedoucího likvidace havárie Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést činnost dispečera při řešení simulované vybrané mimořádné události v dole, a to dle těženého nerostu a na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v důlní mapě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a kontrola průběhu výroby a dopravy v lomu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob dispečerského sledování procesu výroby a dopravy v lomech při využití počítačového připojení na proces výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob získávání informací o kvalitativních parametrech těženého produktu v lomech Ústní ověření
c Popsat způsob řízení kvality těžené suroviny v lomech (zrnitost, granulometrie, obsah nežádoucích příměsí) na základě požadavků odběratelů na množství a kvalitu produktu Ústní ověření
d Popsat způsob předávání získaných informací o výrobě a dopravě v lomech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat jednotlivé druhy dokumentace vedené na dispečinku Ústní ověření
b Předvést způsob provedení záznamu do vybrané dokumentace za použití IT Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technik-pro-povrch)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při způsobu ověření "praktické předvedení a ústní ověření“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.

Hornická společnost Podkrušnohorské oblasti