Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní, kovárenský a slévárenský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech ve slévárenské výrobě a výrobě modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní členění, orientační chemické složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti litin s lupínkovým, kuličkovým a červíkovitým grafitem Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat základní členění, orientační složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti uhlíkových, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí na odlitky Písemné ověření s ústní obhajobou
c Popsat základní členění, orientační složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti Al slitin, Cu slitin a Mg slitin na odlitky Písemné ověření s ústní obhajobou
d Popsat způsob kontroly modelového zařízení, orientace v ČSN EN platných pro výrobu modelových zařízení Písemné ověření s ústní obhajobou
e Orientace v ČSN EN platných normách pro dodávky odlitků – technické dodací podmínky Praktické předvedení
f Orientace ve slévárenském technologickém postupu Praktické předvedení
g Orientace v dodacích dokumentech dodavatelů slévárenských surovin a materiálů, podmínky jejich skladování a kontrola kvality Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a + d, e, f, g, nebo b + d, e, f, g, nebo c + d, e, f, g.
4

Kontrola dodržování technologických postupů ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a navrhnout způsob kontroly dodržování technologických postupů v procesu výroby slévárenských forem, jader a formovacích a jádrových směsí Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat a navrhnout způsob kontroly dodržování technologických postupů v procesu výroby tekutého kovu Písemné ověření s ústní obhajobou
c Popsat a navrhnout způsob kontroly dodržování technologických postupů v procesu apretace odlitků Písemné ověření s ústní obhajobou
d Popsat a navrhnout způsob kontroly dodržování technologických postupů a materiálů v procesu výroby odlitků vyráběných na vysokotlakých a gravitačních licích zařízeních Písemné ověření s ústní obhajobou
e Popsat a navrhnout způsob kontroly dodržování technologických postupů a materiálů v procesu výroby odlitků vyráběných technologií ztraceného vosku Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit kritérium a + b + c nebo b + c + d nebo b + c + e.
4

Řízení reklamačního procesu ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní slévárenské vady odlitků a příčiny jejich vzniku Ústní ověření
b U konkrétního odlitku určit pravděpodobný typ vady, její pravděpodobnou příčinu a viníka. Stanovit, zda je vada opravitelná nebo neopravitelná Praktické předvedení
c Zpracovat dle konkrétního zadání dokumenty reklamačního řízení - vyhodnocení reklamace, určení viníka, určení nápravných opatření, zpracování návrhu odstranění závad na bázi 8D metody (8D report) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení jakosti slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dle zadání zpracovat plán kontroly slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit metodiku zpracování analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) Písemné ověření
c Popsat principy systému řízení jakosti ve slévárenské výrobě podle norem jakosti ČSN EN a ISO Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30889).

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují ověření v provozním nebo simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči, zda zkouška proběhne v provozním nebo simulovaném prostředí, a dále, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby si zkoušející zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavena a licencována pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METOS, v. o. s.

JMA, s. r. o.

KASI, s. r. o.

VUT Brno

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.