Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Záchranář na volné vodě
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní právní normy ČR zabývající se problematikou integrovaného záchranného systému a řešením mimořádných událostí a krizový stavů Ústní ověření
b Vyjmenovat základní právní normy ČR upravující zdravotnickou problematiku, odpovědnost a kompetence záchranáře na volné vodě Písemné ověření
c Vyjmenovat legislativu ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků Písemné ověření
d Charakterizovat různé stupnice síly větru, včetně převodu základních jednotek (m/s, km/h), při práci záchranáře na volné vodě Praktické předvedení a ústní ověření
e Na základě modelové situace atmosférických údajů (oblačnost, tlak vzduchu, síla větru a dohlednost) stanovit rizika využívání vodní plochy nebo toku či pobytu v jejich blízkosti Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat specifika a uvést rizika záchranných činností, pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě, včetně znalostí hydrologie a spojené terminologie Ústní ověření
g Charakterizovat zásady prevence rizik a základy záchrany osob na zamrzlých vodních plochách a tocích, včetně znalostí vlastností ledu a spojené terminologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést organizaci postupu poskytování první pomoci při úrazových a neúrazových stavech u dětí a dospělých v souladu s aktuálními doporučeními Evropské rady pro resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit výběr pomůcek při poskytování předlékařské první pomoci a předvést jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kardiopulmonální resuscitaci u dětí nebo dospělých v minimálně dvoučlenném týmu za použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), „kapesní“ resuscitační masky a ručního samorozpínacího křísícího vaku s maskou, a to po dobu minimálně 10 minut Praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést imobilizační, transportní a obvazové techniky u traumatických poranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést komunikaci s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby nebo integrovaného záchranného systému (linky 155 nebo 112) a základy spolupráce s posádkou zdravotnické záchranné služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat souvisle na volné vodě minimálně 400 m zvoleným plaveckým způsobem se záchranářským pásem nebo bójí v časovém limitu do 12 minut Praktické předvedení
b Uplavat pod hladinou na nádech na volné vodě bez základní potápěčské výstroje minimálně 15 m, s vylovením předmětu v cíli z hloubky minimálně 3 m Praktické předvedení
c Uplavat pod hladinou na nádech na volné vodě 25 m se základní potápěčskou výstrojí Praktické předvedení
d Vylovit předmět z hloubky 5 m na volné vodě se základní potápěčskou výstrojí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Záchranné práce při potápěčských nehodách u nádechového a přístrojového potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, rizika a řešení potápěčských nehod Ústní ověření
b Popsat a předvést manipulaci s potápěčskou výstrojí a výzbrojí při záchraně potápěče Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést organizaci záchranné činnosti pro vyhledávání předmětů či osob pod vodní hladinou do hloubky 5 m se základní potápěčskou výstrojí Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést na modelové situaci záchranu vynořeného přístrojového potápěče s využitím záchranářského plavidla s motorovým pohonem a dvoučlennou posádkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Záchrana tonoucích na přírodních koupalištích, vodních plochách a tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést záchranu tonoucího s použitím záchranné pomůcky (záchranářský pás nebo bóje) až do provádění kardiopulmonální resuscitace Praktické předvedení
b Předvést záchranu tonoucího s podezřením na poranění páteře s využitím páteřní desky nebo dlahy na mělké nebo hluboké vodě včetně transportu zraněného na břeh nebo na plavidlo Praktické předvedení
c Předvést záchranu a transport tonoucího na vodní hladině se základní potápěčskou výstrojí Praktické předvedení
d Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího házecí pomůckou z proudu nebo vývaru pod jezem Praktické předvedení
e Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího osobním zásahem (upoutaný zachránce) z proudu nebo vývaru pod jezem Praktické předvedení
f Předvést na modelové situaci využití lanové techniky při záchraně osob a plavidel na vodních plochách a tocích Praktické předvedení
g Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího s využitím záchranářského plavidla s motorovým pohonem a dvoučlennou posádkou (nafukovací člun s pákovým řízením s motorem o výkonu min. 8HP) Praktické předvedení
h Předvést na modelové situaci záchranu osob a transport malého plavidla s využitím záchranářského plavidla s motorovým pohonem a tříčlennou posádkou (pevný člun s řízením volantem délky min. 5 m s motorem o výkonu min. 50 HP) Praktické předvedení
i Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího s využitím SUP Praktické předvedení
j Popsat techniky sebezáchrany na klidné a tekoucí vodě Ústní ověření
k Popsat způsoby vyhledávání osob a předmětů pod hladinou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Ovládání různých typů plavidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání jedno i vícemístného plavidla na toku úrovně obtížnosti Wildwasser/Wildwater II (WW II) Praktické předvedení
b Předvést na modelové situaci přistávací manévry a ovládání záchranářského plavidla s motorovým pohonem na vodní ploše (pevný člun s řízením volantem délky min. 5 m s motorem o výkonu min. 50 HP) Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost terminologie a ovládacích prvků používaných při provozu sportovních plachetnic se zaměřením na nouzové postupy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Záchrana na zamrzlých vodních plochách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizikové faktory a zásady bezpečného pohybu na zamrzlých vodních plochách Ústní ověření
b Předvést a popsat simulaci záchrany osoby z probořeného ledu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
4

Vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možné systémy střežení, rozmístění stanovišť a střídání plavčíků Písemné a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat, jak rozpoznat tonoucího Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat dohled nad speciálními zařízeními - atrakcemi Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat možná nebezpečí na umělých a přírodních bazénech, koupalištích a aquaparcích Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat možný plán pro nebezpečí Ústní ověření
f Zhodnotit modelovou krizovou situaci a charakterizovat možné druhy záchranných akcí jednotlivce a týmů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat kontrolu zařízení provozu umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků před zahájením denního provozu Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit způsoby úklidu a dezinfekce zařízení a záchranných a plaveckých pomůcek, včetně popisu základních ochranných pomůcek pro tuto činnost. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zachranar-na-volne-vode).

Před zahájením zkoušky se uchazeč prokáže průkazem vůdce malého plavidla kategorie M (bez omezení výkonu) vydaného Státní plavební správou, ve smyslu § 24 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno vůdcem plavidla. Způsobilost k vedení různých kategorií plavidel stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Ve smyslu § 13 vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel je vůdce malého plavidla oprávněný vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla.

Zkouška probíhá na vodní ploše a vodním toku.

Uchazeč si ke zkoušce přinese:

 • odpovídající pracovní oblečení, obuv, rukavice

 • sportovní oblečení, plavky a obuv do vody

 • základní potápěčskou výstroj (potápěčská maska, ploutve, dýchací trubice), případně neoprenový oblek s adekvátní zátěží,

 • plovací vestu vhodnou pro vodní záchranu (minimální výtlak 65N, ISO 12402-5) + HARNESS pás k plovací vestě,

 • vodáckou helmu vhodnou pro rafting a záchranu (EN 1385).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce nejméně 2 příklady modelových situací ke každému níže uvedenému kritériu hodnocení, na kterých je ověří.

Příklady modelových situací:

Kompetence Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě

kritérium a)

Vylosovat 3 oblasti z:
zástava dechu a oběhu, poruchy vědomí, krvácení, poranění páteře a míchy, poranění pohybového aparátu a měkkých tkání, úrazy hlavy, úrazy hrudníku a břicha, dušení, termická poranění, křečové stavy, otravy, alergické reakce, šokové stavy, nehody spojené s nádechovým a přístrojovým potápěním

kritérium b)

Vylosovat 3 oblasti z:

výbava lékárničky, pulzní oxymetr, tonometr + fonendoskop, samorozpínací resuscitační vak, resuscitační maska, automatizovaný externí defibrilátor (AED)

kritérium d)

Vylosovat 2 varianty z:

 • Imobilizace zlomenin postiženého pomocí vakuové dlahy horních nebo dolních končetin

 • Imobilizace postiženého pomocí celotělové vakuové matrace a následný transport (za pomoci minimálně 4 figurantů)

 • Imobilizace postiženého pomocí krčního límce při poranění krční páteře

 • Obvazové techniky při poranění hlavy

 • Šátkový obvaz při poranění závěsného aparátu ramene

 • Tlakový obvaz při masivním vnějším krvácení

 • Transport postiženého pomocí scoop rámu nebo nosítek typu „Sked“ nebo transportní plachty nebo transportní vany - účastní se figuranti.

Kompetence Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě

kritérium a)

 • Záchranářský pás nebo bóji má uchazeč upevněný na sobě tak, aby nemohlo dojít k svévolnému uvolnění (nutná kontrola zkoušejícím)

 • Při teplotě vody na hladině do 24°C je povolen neoprenový oblek

kritérium b)

 • Uchazeč se při provedení nadechne, zanoří, uplave celou vzdálenost pod hladinou podle vodicího lanka a v cíli, na metě 15m rovnou uchopí a vynese předmět (např. puk, karabina, apod.) z hloubky 3 m nad hladinu

 • Bez druhého nádechu, bez vynoření (žádná část těla ani výstroje či výzbroje v daném úseku neprotne hladinu)

 • Při teplotě vody na hladině do 24°C je povolen neoprenový oblek s adekvátní zátěží

kritérium c)

 • Základní potápěčskou výstrojí se rozumí: potápěčská maska, dýchací trubice, ploutve

 • Uchazeč se při provedení nadechne pomocí dýchací trubice, zanoří, uplave celou vzdálenost pod hladinou podle vodícího lanka a v cíli, na metě 25 m, po vynoření účastník vyfoukne dýchací trubici

 • Bez druhého nádechu, bez vynoření (žádná část těla ani výstroje či výzbroje v daném úseku neprotne hladinu)

 • Při teplotě vody na hladině do 24°C je povolen neoprenový oblek s adekvátní zátěží

kritérium d)

 • Základní potápěčskou výstrojí se rozumí: potápěčská maska, dýchací trubice, ploutve

 • Uchazeč se při provedení nadechne pomocí dýchací trubice, zanoří, uplave celou vzdálenost pod hladinou podle vodícího lanka a v cíli, v hloubce 5 m, uchopí a vynese předmět (např. puk, karabina, apod.), nad hladinu, po vynoření účastník vyfoukne dýchací trubici

 • Při teplotě vody na hladině do 24°C je povolený neoprenový oblek s adekvátní zátěží

Kompetence Záchranné práce při potápěčských nehodách u nádechového a přístrojového potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě, kritérium b)

 • Uchazeč popíše a ukáže manipulaci s rekreační potápěčskou výstrojí a výzbrojí

 • Uchazeč popíše a ukáže manipulaci s výstrojí a výzbrojí pro tzv. „technické potápění“

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních koupalištích, vodních plochách a tocích

kritérium a)

 • Uchazeč se záchrannou pomůckou upevněnou na svém těle vstoupí do vody, uplave nejméně 10 m, provede narovnání tonoucího (figuranta nebo figuríny) s pomocí záchranné pomůcky, provede zprůchodnění dýchacích cest, kontrolu dýchání tonoucího, provede simulaci záchranných dechů a odtáhne tonoucího nejméně 25 m ke břehu, při kontinuálním umělém dýchání, kde tonoucího vytáhne na břeh a zahájí kompletní KPR

kritérium b)

Vylosovat 1 variantu z:

 • páteřní deska + mělká voda + břeh nebo

 • páteřní dlaha + hluboká voda + plavidlo nebo

 • páteřní deska + hluboká voda + plavidlo nebo

 • páteřní dlaha + mělká voda + břeh

Stabilizace zraněného ve vodě ve 2–3 osobách, samotný transport zraněného ve 3–4 osobách

kritérium c)

 • Uchazeč se základní potápěčskou výstrojí (potápěčská maska, dýchací trubice, ploutve) upevněnou na svém těle vstoupí do vody, uplave nejméně 25 m, provede narovnání tonoucího (figuranta nebo figuríny), provede simulaci záchranných dechů po dobu 1 minuty a odtáhne tonoucího nejméně 50 m ke břehu, kde tonoucího vytáhne na břeh a zahájí kompletní KPR

kritérium f)

Vylosovat 2 varianty z:

 • Překonání nepřístupného terénu při přístupu k vodní ploše nebo toku za pomoci lanové techniky

 • Zřízení stanoviště upoutaného plavidla v proudu na tekoucí vodě

 • Překonání vodního toku pomocí lanové techniky

 • Zřízení stanoviště pro sestup na strmém břehu

kritérium g)

 • Pomoc tonoucímu a jeho naložení na plavidlo

kritérium h)

Vylosovat 1 variantu z:

 • Pomoc více postiženým osobám při převrhnutí kánoe nebo veslice na vodní ploše a následné bezpečné zajištění a odtažení plavidla

 • Pomoc osobě v nouzi při kitingu nebo windsurfingu včetně zajištění kitu (draka) nebo windsurfu

 • Pomoc převrácené sportovní plachetnici včetně zajištění bezpečnosti její posádky a následného zajištění a odtažení plavidla

 kritérium i)

 • Záchrana tonoucího v bezvědomí s využitím nafukovacího plavidla – SUP (stand up paddleboard) až do jeho transportu na břeh

 • Záchranář je upoutaný k SUPu bezpečnostním lankem

 

Kompetence Ovládání různých typů plavidel

kritérium a)

 • Autorizovaná osoba vybere 3 konkrétní typy plavidel ke zkoušce.

 • Jednomístné plavidlo: kajak, nafukovací kajak, packraft

 • Vícemístná plavidla: kánoe, nafukovací kánoe, raft, veslice

kritérium c)

 • Uchazeč předvede ovládání na bójemi vyznačené trati, včetně režimu zpětného chodu

 • Autorizovaná osoba určí směr přiblížení a konečné požadované postavení plavidla včetně jeho
  vyvázání

 • Uchazeč předvede přístavní manévry při využívání vyvazovacího lana na přídi

 • Uchazeč předvede a popíše možnosti použití kotvících prostředků

 

Kompetence Záchrana na zamrzlých vodních plochách

 • Prokázání teoretických znalostí vlastností ledu a bezpečných postupů pro záchranu

 • Autorizovaná osoba určí modelovou situaci, kterou uchazeč bude řešit komplexně s využitím
  výkladu k záchrannému postupu s využitím dostupných prostředků k simulaci záchrany.

Pro splnění výše uvedených kritérií musí autorizovaná osoba zajistit minimálně 4 figuranty, kterými mohou být další účastníci zkoušky nebo asistenti.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Písemné ověřování se týká kompetencí:

Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků.

Záchranné práce při potápěčských nehodách u nádechového a přístrojového potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě.

Záchrana tonoucích na přírodních koupalištích, vodních plochách a tocích.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání z oblasti zdravotnictví nebo příprava pracovníků Integrovaného záchranného systému ČR a minimálně 5 let odborné praxe u profesionálních složek IZS nebo minimálně 5 let praxe záchrany na volné vodě v minimálním rozsahu 300 hodin (nutno doložit potvrzením organizace zabývající se vodní záchranou).
  Musí být držitelem profesní kvalifikace 74-009-M Záchranář/záchranářka na volné vodě nebo rekvalifikace Záchranář na volné vodě (dříve Vodní záchranář se zaměřením na hladinovou službu, Vodní záchranář se zaměřením na tekoucí vodu) nebo kvalifikací Záchranář hladinové služby VZS ČČK a Záchranář na divoké vodě VZS ČČK, včetně doškolení v posledních 2 letech.
  Musí být držitelem průkazu Vůdce malého plavidla kategorie M a S (bez omezení výkonu, oblast plavby C) a pověření k ověřování praktických dovedností při vedení plavidel kategorie M vydaného Státní plavební správou.
  Musí být držitelem kvalifikace pro přístrojové potápění CMAS P** nebo PADI Rescuediver nebo vyšší, případně ekvivalentní v jiném mezinárodně uznávaném systému.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání z oblasti tělesná výchova a sport nebo zdravotnictví nebo příprava pracovníků Integrovaného záchranného systému ČR a minimálně 5 let odborné praxe u profesionálních složek IZS nebo minimálně 5 let praxe záchrany na volné vodě v minimálním rozsahu 300 hodin (nutno doložit potvrzením organizace zabývající se vodní záchranou).
  Musí být držitelem profesní kvalifikace 74-009-M Záchranář/záchranářka na volné vodě nebo rekvalifikace Záchranář na volné vodě (dříve Vodní záchranář se zaměřením na hladinovou službu, Vodní záchranář se zaměřením na tekoucí vodu) nebo kvalifikací Záchranář hladinové služby VZS ČČK a Záchranář na divoké vodě VZS ČČK, včetně doškolení v posledních 2 letech.
  Musí být držitelem průkazu Vůdce malého plavidla kategorie M a S (bez omezení výkonu, oblast plavby C) a pověření k ověřování praktických dovedností při vedení plavidel kategorie M vydaného Státní plavební správou.
  Musí být držitelem kvalifikace pro přístrojové potápění CMAS P** nebo PADI Rescuediver nebo vyšší, případně ekvivalentní v jiném mezinárodně uznávaném systému.

 3. Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání z oblasti tělesná výchova a sport nebo příprava pracovníků Integrovaného záchranného systému ČR nebo lékařství (s dosaženou specializovanou způsobilostí) nebo v nelékařském zdravotnickém oboru vzdělání a minimálně 5 let odborné praxe u profesionálních složek IZS nebo minimálně 5 let praxe záchrany na volné vodě v minimálním rozsahu 300 hodin (nutno doložit potvrzením organizace zabývající se vodní záchranou).
  Musí být držitelem profesní kvalifikace 74-009-M Záchranář/záchranářka na volné vodě nebo rekvalifikace Záchranář na volné vodě (dříve Vodní záchranář se zaměřením na hladinovou službu, Vodní záchranář se zaměřením na tekoucí vodu) nebo kvalifikací Záchranář hladinové služby VZS ČČK a Záchranář na divoké vodě VZS ČČK, včetně doškolení v posledních 2 letech.
  Musí být držitelem průkazu Vůdce malého plavidla kategorie M a S (bez omezení výkonu, oblast plavby C) a pověření k ověřování praktických dovedností při vedení plavidel kategorie M vydaného Státní plavební správou.
  Musí být držitelem kvalifikace pro přístrojové potápění CMAS P** nebo PADI Rescuediver nebo vyšší, případně ekvivalentní v jiném mezinárodně uznávaném systému.

 4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a minimálně 5 let odborné praxe u profesionálních složek IZS nebo minimálně 5 let praxe záchrany na volné vodě v minimálním rozsahu 300 hodin (nutno doložit potvrzením organizace zabývající se vodní záchranou).
  Musí být držitelem profesní kvalifikace 74-009-M Záchranář/záchranářka na volné vodě nebo rekvalifikace Záchranář na volné vodě (dříve Vodní záchranář se zaměřením na hladinovou službu, Vodní záchranář se zaměřením na tekoucí vodu) nebo kvalifikací Záchranář hladinové služby VZS ČČK a Záchranář na divoké vodě VZS ČČK, včetně doškolení v posledních 2 letech.
  Musí být držitelem průkazu Vůdce malého plavidla kategorie M a S (bez omezení výkonu, oblast plavby C) a pověření k ověřování praktických dovedností při vedení plavidel kategorie M vydaného Státní plavební správou.
  Musí být držitelem kvalifikace pro přístrojové potápění CMAS P**/ PADI Rescuediver nebo vyšší, případně ekvivalentní v jiném mezinárodně uznávaném systému.
  Musí být držitelem platné kvalifikace Instruktor kandidát (IC, tj. osoba, která úspěšně absolvovala instruktorský kurz České resuscitační rady nebo uznávaný ekvivalent), nebo absolventem kurzu akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví “Řidič vozidla ZZS”, nebo držitelem platné kvalifikace zdravotnický instruktor ČČK.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • vodní plocha min. 20 hektarů

 • tekoucí voda (případně umělý či přírodní vodní kanál) s parametry obtížnosti minimálně WWII

 • prostory pro teoretickou část zkoušky – učebna s odpovídajícím počtem míst k sezení a stolů

 • notebook

 • flipchart nebo obdobné zařízení (např. tabule, digitální tabule)

 • tiskárna

 • další pověřené osoby – na každých 8 zkoušených osob nejméně jeden asistent

 • jistící potápěč kvalifikace nejméně P** nebo rescuediver s kompletním vybavením k přístrojovému potápění pro části zkoušky pod vodní hladinou

 • min. 4 ks vyznačovacích bójí + lana + zátěž

 • vodicí lanka

 • předmět pro vylovení (např. puk, karabina, ...)

 • pevný člun s řízením volantem délky min. 5 m s motorem o výkonu min. 50 HP vč. povinné výbavy

 • nafukovací člun s pákovým řízením s motorem o výkonu min. 8HP, vč. povinné výbavy

 • SUP (stand up paddleboard)

 • nafukovací samovylévací vícekomorový raft vč. pádel (min. délka 3,4 m, nosnost min. 400 kg)

 • veslice nebo kánoe včetně příslušenství

 • kajak včetně příslušenství

 • sportovní plachetnice

 • kite nebo windsurf

 • kompletní vybavení k přístrojovému potápění – pro technické i rekreační potápění (např. mokrý oblek, kompenzátor vztlaku, potápěčská lahev, automatika s I. a II. stupněm, suchý oblek, kompenzátor vztlaku – křídlo, sestava potápěčských lahví, 2 ks automatika s I. a II. stupněm)

 • resuscitační model dospělého pro nácvik kardiopulmonální resuscitace s pohyblivou čelistí

 • resuscitační model dítěte – juniora pro nácvik kardiopulmonální resuscitace

 • simulátor automatizovaného externího defibrilátoru (AED) nebo AED trainer

 • standardizovaná páteřní deska

 • plovoucí páteřní dlaha

 • nosítka typu „Sked“

 • transportní vana

 • scoop rám

 • transportní vyprošťovací plachta

 • vakuová matrace celotělová

 • vakuové dlahy - sada pro horní a dolní končetiny

 • sada fixačních dlah pro horní a dolní končetiny (kramerovy nebo tvarovatelné - "splint")

 • krční límce stavitelné (pediatric, regular) event. souprava krčních límců

 • tonometr + fonendoskop

 • pulsní oxymetr

 • samorozpínací křísící vak + filtr + dospělá a dětská maska

 • resuscitační maska (pocketmask)

 • obvazový materiál

 • záchranářský pás nebo záchranářská bóje (v počtu pro všechny uchazeče)

 • záchranný míč

 • házecí pytlík s lanem délky min. 20 m (min. 2 ks)

 • lezecký materiál (sada určená pro technické a záchranné lezení)

 • lezecký materiál pro práci a záchranu ve vodním prostředí (lana, smyce, karabiny, kladky, prusíky)

 • vybavená mobilní lékárna určená pro první pomoc, vodotěsná či v obalu

 • maskovací sada k simulaci zranění pro modelové situace

 • záchranné prostředky určené pro záchranu z ledu (min. v rozsahu: žebřík, hasičská hadice, ledové bodce (icepicks) a záchranná smyce „sling“)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Délka písemné zkoušky jednoho uchazeče formou testu je 45 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK)

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK v Praze)