Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instruktor lešenářské techniky
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracovávání základní dokumentace pro lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh jednoduché lešeňové konstrukce formou nákresu, včetně potřebných technických informací, dle zadání (dále jen návrh) Praktické předvedení s písemnou přípravou a ústním zdůvodněním
b Uvést požadavky na technickou a technologickou dokumentaci lešení Ústní ověření
c Prezentovat zpracovaný návrh technologické dokumentace lešení a práce s ní pro školicí aktivity Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit strukturu norem pro dočasné stavební konstrukce, jejich závaznost, výběr a používání Ústní ověření
b Prokázat znalost názvosloví pro dočasné stavební konstrukce Písemné ověření
c Prokázat znalost obecných požadavků na lešení Písemné ověření
d Prokázat znalost normových požadavků pro lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná Písemné ověření
e Prokázat znalost normových požadavků pro ostatní konstrukce sestavené z lešenářských prvků Písemné ověření
f Popsat ostatní technické podklady (materiálový rozpis, technologický postup, bezpečnostní požadavky) pro dočasné stavební konstrukce Ústní ověření
g Vybrat vhodný soubor norem a dalších podkladů pro školení o montáži určeného druhu lešení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Stanovit minimální rozsah vstupních požadavků na lešení ze zadávací dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vysvětlit obsah prováděcí dokumentace pro lešení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné požadavky na montáž a demontáž lešení Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit podstatu technologických postupů a návodů pro konkrétní typy lešení Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit způsoby kotvení v různých stavebních materiálech a ověření jejich únosnosti Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vytvořit pravidla pro užívání lešení (předávací protokol, instrukce pro uživatele) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
e Prezentovat stanovený postup práce a pravidla užívání konkrétního druhu lešení pro školení lešenářů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v jednotkách SI, používaných pro výpočty lešení (délka, hmotnost, síla, moment síly, napětí) Písemné ověření
b Vyjmenovat druhy zatížení, třídy zatížení, součinitele zatížení Písemné ověření
c Vysvětlit vzájemnou závislost zatížení do sloupku a kotvení Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit problematiku zakrývání lešení včetně vlivu otevřené nebo uzavřené fasády Ústní ověření s písemnou přípravou
e Vysvětlit postup výpočtu stálého a proměnného zatížení lešení Ústní ověření nad zpracovaným návrhem
f Popsat vstupní parametry ovlivňující způsob založení lešení Ústní ověření nad zpracovaným návrhem
g Používat technické podklady výrobce při zpracování projektové dokumentace Ústní ověření nad zpracovaným návrhem
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný typ lešení pro konkrétní zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
b Zpracovat materiálové specifikace trubkového lešení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
c Zpracovat materiálové specifikace dílcového lešení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
Je třeba splnit kritérium a) + b), nebo a) + c).
4

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit problematiku hodnocení rizik Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné požadavky na zajištění pracovníka při práci ve výškách Písemné ověření
b Vysvětlit způsoby osobního zajištění proti pádu Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit způsoby kolektivního zajištění Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat požadavky na zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat obecné požadavky na používání žebříků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technických parametrech lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných Ústní ověření
b Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Připravit prezentaci k bodu b) (identifikace a popis dílců, spoje různých lešení s poukazem na jejich správné, nevhodné a nepřípustné použití) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování vzdělávání lešenářů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout osnovu školení lešenářů pro zadaný druh lešení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést instruktáž k získání odborné kompetence Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí v rozsahu jednoho náhodně vylosovaného kritéria Praktické předvedení – simulace
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102591&kod_sm1=41).

 

Vstupní požadavky – minimální úroveň je střední technické vzdělání s maturitou.

Veškeré zkoušky znalostí a dovedností jsou prováděny na reálných dílcích a sestavách konkrétních typů lešení (viz kapitola MTZ). Rovněž jsou používány návody na montáž, demontáž a používání určené pro jednotlivé typy lešení.

Autorizovaná osoba konkretizuje druh lešení, k němuž se uchazeč v jednotlivých kompetencích vyjadřuje.

 

Ověřování kompetence Zpracování základní dokumentace pro lešení kritérium a) spočívá ve vypracování nákresu vhodné lešeňové konstrukce, včetně ztužení, kotvení, případně vzepření. Jako podklad plnění kritéria předá autorizovaná osoba uchazeči při zadání úkolu základní výkresovou dokumentaci stavebního objektu (minimální výška 24 m, pohledy na fasády, rozměry, fasádní materiály,…), požadavky na užitné zatížení a další požadavky vymezující tvar lešení (otvory ve fasádě, překlenutí vchodů, výkopů, prostupy technologií atd.).

 

Rozhodujícím kritériem hodnocení zpracovaného návrhu je dodržení všech podmínek bezpečnosti navrženého řešení

.

Kompetence Zpracovávání základní dokumentace pro lešení kritérium c) ověřuje schopnost prezentovat svůj návrh při školení lešenářů.

Při ověřování kompetence Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí kritérium g) uchazeč sestaví soubor podkladů potřebných pro použití při školení pro montáž konkrétního druhu lešení.

U kompetence Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení je kombinace povinně plněných kritérií odvislá od určení druhu lešení.

Ověřování kompetence Orientace v technických parametrech lešení kritérium b) je založeno na přezkoušení uchazeče s použitím konkrétních dílců a sestav lešení.

Ověřování kompetence Orientace v technických parametrech lešení kritérium c) je založeno na posouzení dvaceti fotografií různých lešení (vybraných ze 150 připravených) a určení odchylek a rozporů s normovými požadavky a požadavky správné praxe. Součástí ověření kompetence je ověření schopnosti vhodné i nevhodné příklady prezentovat při školících aktivitách.

V rámci ověřování kompetence Zajišťování vzdělávání lešenářů kritérium a) uchazeč zpracuje osnovu školení k určenému druhu lešení o minimálním rozsahu 1x A4 (použité normy, návody a další technické podklady a právní předpisy, stanovení rizik vztahujících se k danému druhu lešení, bezpečnost práce ve výškách, montážní postup, apod.).

V rámci ověřování kompetence Zajišťování vzdělávání lešenářů kritérium b) se simuluje školení lešenářů, kdy lešenáře zastupuje zkušební komise.

Školení se prezentuje na vylosované kompetenci Orientovat se v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí, kritérium a) až f). Lešenář je povolání uvedené v Národní soustavě povolání.

Písemné ověřování kritérií se u vybraných způsobilostí provádí prostřednictvím písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru 200 otázek, aby bylo umožněno vytvoření několika desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje níže uvedený počet otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné hodnocení testu:

 

je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí100 otázek

Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace50 otázek

Bezpečnost práce ve výškách 50 otázek

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

 

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí50 otázek

Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace10 otázek

Bezpečnost práce ve výškách 15 otázek

 

V případě, že při ústním ověření budou jednotlivé otázky losovány uchazečem, musí být dodržena následující

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou losovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Zadáním návrhu jednoduché lešeňové konstrukce autorizovanou osobou se rozumí předání základní výkresové dokumentace stavebního objektu (pohledy na fasády, rozměry, materiály,…) s požadavkem na vypracování jednoduchého nákresu lešeňové konstrukce.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská komora lešenářů, o. s.

BIS Czech, s. r. o.

EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.

FSOP, s. r. o.

LAVEL MB, s. r. o.

PKL servis, s. r. o.

VÚBP, v. v. i.