Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Dezinfektor ve službách
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v etiketách dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat přípravky na základě údajů uvedených na etiketě, podle dezinfekční účinnosti a materiálové odolnosti ošetřených materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat dezinfekční přípravky podle účinku i podle chemické skladby, formulací a aplikačních forem Písemné ověření
c Připravit 3 dezinfekční roztoky v různých koncentracích Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob distribuce a skladování biocidů a likvidaci zbytků dezinfekčních roztoků a obalů koncentrátů Ústní ověření
e Uvést příklady akutních a chronických otrav při práci s dezinfekčními přípravky Ústní ověření
f Uvést a popsat možná zdravotní rizika při práci s dezinfekčními přípravky a používanými přístroji a materiály Písemné ověření
g Orientovat se v zákonech, vyhláškách, nařízeních a normách, které podmiňují řádné vykonávání práce Písemné ověření
h Vysvětlit základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s biocidy a poskytování první pomoci Ústní ověření
i Porozumět a vysvětlit obsah návodu na použití dezinfekčních přípravků a znalost bezpečnostních listů Ústní ověření
j Popsat a ukázat základy první pomoci při nehodě způsobené manipulací s dezinfekčními přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vymezení dezinfikovaného prostoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit využití dezinfekční plánů podle potřeb zákazníků Ústní ověření
b Posoudit vnější faktory ovlivňující mikrobicidní účinnost dezinfekčních postupů, vysvětlit reziduální účinek Ústní ověření
c Zdůvodnit výběr techniky a technologických postupů dezinfekce a metody provedení jednoetapové a dvouetapové dezinfekce Písemné ověření
d Zdůvodnit a popsat rozsah provedené dezinfekce ve vztahu k ekologii a ochraně životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodné techniky a technologického postupu mechanické očisty prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam mechanické očisty prostředí a ploch provedené před vlastní dezinfekcí Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat fyzikální a fyzikálně-chemické metody mechanického čištění Písemné ověření
c Navrhnout pracovní postupy pro aplikaci čisticích prostředků (ruční a strojové čištění atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr vhodného čisticího prostředku pro daný účel mechanického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat chemické látky a směsi používané k mechanické očistě Ústní ověření
b Charakterizovat čisticí prostředky podle účinku i podle chemické skladby, formulací a aplikačních forem Ústní ověření
c Vybrat vhodný čisticí prostředek pro daný účel mechanického čistění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba techniky a technologického postupu pro provedení dezinfekce v objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat fyzikální a fyzikálně-chemické postupy dezinfekce Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků (postřik, pěna, aerosol) Ústní ověření
c Vypracovat protokol o provedené dezinfekci v daném objektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr vhodného dezinfekčního prostředku pro daný účel požadované dezinfekce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit dezinfekční přípravek proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům, sporám a parazitům Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat dezinfekční přípravek k zamezení přenosu a šíření epidemiologicky významných mikroorganizmů (infekce přenášené vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků v oblasti komunální, zdravotnických zařízeních, zemědělských a potravinářských provozech Ústní ověření
d Uvést faktory ovlivňující proces dezinfekce (vliv teploty, vlhkosti, tvrdost vody, rezistence bakterií aj.) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dezinfekce otřením, posypem, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chemické látky a směsi a postupy použitelné k dezinfekci a čištění v potravinářských provozech Písemné ověření
b Vysvětlit postupy dezinfekce uvedené v sanitačním plánu pro vybraný objekt Ústní ověření
c Vysvětlit systém stanovení kritických bodů HACCP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést příklady onemocnění přenášených vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem Písemné ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Písemné ověření
d Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku a uvést možnosti kontroly jejich účinnosti mikrobiologickými či chemickými metodami Ústní ověření
e Popsat přípravky na dezinfekci dopravních prostředků pro převoz potravin Ústní ověření
f Popsat přípravky a postupy na dezinfekci klimatizačních zařízení a jiných strojních technologických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat cesty přenosu a šíření epidemiologicky významných mikroorganizmů Ústní ověření
c Uvést příklady onemocnění přenášených vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem Písemné ověření
d Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Ústní ověření
e Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků a uvést možnosti kontroly jejich účinnosti mikrobiologickými či chemickými metodami Ústní ověření
f Popsat přípravky na dezinfekci dopravních prostředků (např. sanitky) Ústní ověření
g Popsat přípravky a postupy na dezinfekci klimatizačních zařízení a jiných strojních technologických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce v hospodářských objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Písemné ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků a uvést možnosti kontroly jejich účinnosti mikrobiologickými či chemickými metodami Písemné ověření
d Popsat přípravky na dezinfekci dopravních prostředků k přepravě zvířat Ústní ověření
e Vybrat vhodné dezinfekční přípravky a čisticí prostředky pro speciální druhy veterinární dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat využití dezinfekční vany a dezinfekční rohože, jejich funkce, umístění, údržbu Ústní ověření
g Vypočítat potřebné množství dezinfekčního přípravku a vody a aplikační techniky nutné k ošetření objektu s danými rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit výběr vhodných aplikátorů k provedení dezinfekce Písemné ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů aplikátorů dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porozumět a objasnit obsah návodů na použití aplikátorů dezinfekčních přípravků Ústní ověření
b Provést seřízení, ošetření a údržbu přístrojů, zařízení a pomůcek používaných při vykonávání práce dezinfektora ve službách Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/dezinfektor-ve-sluzbach#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška se skládá ze 3 částí - písemné, ústní a praktické.

Všechna kritéria (celkem 13), která jsou ověřována formou ověřování písemné, jsou realizována formou testu. Test obsahuje výlučně uzavřené otázky.

Při ústním ověřování se uchazeč verbálně vyjadřuje k zadané otázce či tématu nebo vysvětluje své postupy či obhajuje svá řešení. Hodnotí se správnost tohoto ústního projevu ve vztahu k příslušným kritériím hodnocení.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A) Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B) Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1) Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2) Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3) Pro úspěšné splnění požadavku testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Test se vztahuje k těmto kompetencím:

 • Orientace v etiketách dezinfekčních přípravků
 • Vymezení dezinfikovaného prostoru
 • Volba vhodné techniky a technologického postupu mechanické očisty prostorů
 • Výběr vhodného dezinfekčního prostředku pro daný účel požadované dezinfekce
 • Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP
 • Provádění dezinfekce v potravinářských provozech
 • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
 • Provádění dezinfekce v hospodářských objektech
 • Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků

 

HACCP (zkratka anglického HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) je systém preventivních opatření (kritických kontrolních bodů) sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s jejich výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dezinfekce, dezinsekce, deratizace či epidemiologie.
 2. Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dezinfekce, dezinsekce, deratizace či epidemiologie.
 3. Profesní kvalifikace 69-029-H Dezinfektor ve službách a střední vzdělání s výučním listem + alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dezinfekce, dezinsekce, deratizace či epidemiologie
 4. Střední vzdělání s výučním listem a odborná způsobilost podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dezinfekce, dezinsekce, deratizace či epidemiologie.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zařízený prostor s hygienickým koutem a šatnou,
 • obrázky běžných druhů mikroorganizmů, proti kterým jsou podnikána represivní opatření,
 • pomůcky k přípravě dezinfekčních roztoků (odměrné nádoby a váhy),
 • aplikační zařízení (zejména k provedení postřiku, aerosolu) a pomůcky, osobní ochranné pracovní pomůcky (rukavice, obličejový štít nebo brýle, zástěra, vhodná obuv, případně respirátor).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné zkoušky jednoho uchazeče je 50 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace Servis, s. r. o.

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)