Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik taxátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v geometrických plánech a mapách užívaných v lesním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy katastrální mapa, pozemková mapa, geometrický plán, státní mapa odvozená (SMO), digitální katastrální mapa, pozemek určený k plnění funkcí lesa, měřítko mapy, parcelní číslo, druh pozemku Ústní ověření
b Popsat tvorbu lesnické mapy Ústní ověření
c Popsat lesnické mapy, jejich měřítka a způsoby využití Písemné ověření
d Předvést orientaci v lese s lesnickou mapou, identifikovat konkrétní porostní skupinu, poznat druh lesnické mapy a popsat legendu lesnické mapy Praktické předvedení a ústní ověření
e Pomocí katastrální a lesnické mapy ověřit majetkové hranice v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní jednotky prostorového rozdělení lesa Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady tvorby Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), popsat základní lesnické průzkumy před tvorbou lesního hospodářského plánu (LHP) Ústní ověření
b Popsat druhy kategorií lesa, jejich členění, vazby na stanovení etátu a daně Písemné ověření
c Charakterizovat, co je lesní typ (LT), co je soubor lesních typů (SLT), jak se tyto jednotky označují, popsat tabulku SLT Ústní ověření
d Popsat zásady tvorby hospodářských souborů (HS), charakterizovat způsoby číselného označování HS Písemné ověření
e Popsat zásady tvorby rámcových směrnic hospodaření (RSH), definovat jejich obsah Písemné ověření
f Připravit odpovídající podklady pro popis lesních porostů Praktické předvedení
g Prakticky předvést zařazení porostní skupiny do konkrétního hospodářského souboru podle lesního typu, souboru lesních typů, dřeviny a kategorizace lesa Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat platnou legislativu k tvorbě OPRL a vymezení hospodářského souboru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťovaní taxačních veličin stromů a porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit lesnicky významné dřeviny podle habitu, letorostů a asimilačních orgánů Praktické předvedení
b Popsat základní údaje o dřevinách a porostu, uvedené v hospodářské knize LHP Písemné ověření
c Charakterizovat zásady vylišování jednotek prostorového rozdělení lesa Ústní ověření
d Popsat porosty a vyplnit základní údaje do taxačního zápisníku Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat platnou legislativu týkající se lesního hospodářského plánování Ústní ověření
f Předvést zanesení změn porostních skupin do porostní mapy podle skutečného stavu lesa. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání taxačních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní taxační pomůcky a jejich využití při popisu porostů a tvorbě LHP Písemné ověření
b Popsat zásady měření výšek a tlouštěk stromů Písemné ověření
c Změřit výšky a tloušťky stromů, zkontrolovat správnost měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní způsoby zjišťování zásob porostů Písemné ověření
e Předvést způsob zjišťování zásob relaskopováním nebo svěrkováním a provést výpočet Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést zjištění porostní zásoby pomocí taxačních tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
g Charakterizovat základní software používaný v lesnické taxaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocení zjištěného stavu lesa a návrh hospodářských opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat náležitosti LHP, popsat rozdíl mezi lesním hospodářským plánem (LHP) a lesní hospodářskou osnovou (LHO) Písemné ověření
b Charakterizovat závazná ustanovení LHP Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby výpočtu maximální celkové výše těžby, induktivní a deduktivní etát Ústní ověření
d Navrhnout zalesnění, vylepšení, výchovné zásahy a umístění těžby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

U kompetence "Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů" se v kritériu g) legislativou k tvorbě OPRL rozumí lesní zákon č. 289/1995 Sb. a vyhláška č. 83/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

U kompetence "Zjišťování taxačních veličin stromů a porostů" budou v kritériu a) předmětem poznávání následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté: dub, buk, habr, jasan, akát, bříza, třešeň, olše

Uchazeč určuje všechny výše vyjmenované dřeviny. Za úspěšné splnění tohoto kritéria se považuje poznání 100 % předložených dřevin.

 

U kompetence "Zjišťování taxačních veličin stromů a porostů" v kritériu f) se legislativou k lesnímu hospodářskému plánování rozumí lesní zákon č. 289/1995 Sb. a vyhláška č. 84/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • lesní porosty (postačí jedno oddělení o výměře alespoň 50 ha) umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost.
 • zkušební místnost
 • atlas habitu, letorosty, asimilační orgány lesnicky důležitých dřevin k poznávání dřevin
 • platná legislativa ‒ zákon o lesích č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o zpracování Oblastního plánu rozvoje lesů (OPRL) a vymezení Hospodářských souborů (HS), vyhláška o lesním hospodářském plánování
 • taxační pomůcky ‒ pásmo, výškoměr, průměrka, relaskopické sklíčko, lesnická křída, taxační tabulky, hmotové tabulky ÚLT a tabulky pro stanovení hmot porostů podle jednotných hmotových křivek, relaskopické tabulky, pracovní taxační desky
 • lesnické mapy (v měřítku 1:10 000 – porostní mapa, obrysová mapa, typologická mapa, těžební mapa, a dále v měřítku 1:5 000 – hospodářská mapa) a mapa katastru nemovitostí pro dané pracoviště
 • hospodářská kniha a všeobecná část Lesního hospodářského plánování (LHP) pro dané pracoviště
 • formuláře (taxační zápisník, svěrkovací manuál, relaskopický zápisník)
 • další pomůcky (nůžky, čtvrtka A3, lepidlo, tužka, guma, barvičky pro vylišení věkových tříd)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 150 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy České republiky, s. p.