Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník katalogizátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 6.5.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 6.1.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v nakladatelské politice v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
d Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
b Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
c Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve standardu formátu MARC21 (Machine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) v rozsahu minimálního záznamu pro souborný katalog – monografie, opravit záznam s využitím manuálu MARC21 v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnost interpunkce v záznamech ve formátu MARC21 s využitím manuálu MARC21 Praktické předvedení
c Doplnit indikátory do všech polí bibliografického záznamu české monografie, která byla vydána v edici a jejímiž autory jsou tři původci Praktické předvedení
d Charakterizovat historické etapy vývoje jmenného popisu od 90. let 20. stol., jejichž odrazem je kvalita a různorodost katalogizačních záznamů v českých katalozích Ústní ověření
e Ověřit pracovní postup v internetové databázi „Dotazy ke katalogizaci“, na základě zadaného vyřešit katalogizační problém Praktické předvedení
f Přiřadit konkrétní název díla ke jménu jeho autora v seznamu pěti českých monografií s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
g Přiřadit konkrétní název díla k jeho korporativnímu autorovi v seznamu pěti českých děl s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
h Zdůvodnit duplicitní výskyt bibliografického záznamu monografie v Souborném katalogu České republiky na základě určeného vzorku a navrhnout opatření proti uvedeným duplicitám Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit oblasti věcného popisu v rámci minimálního záznamu monografie a pokračujícího díla v českém jazyce ve formátu MARC21 (Machine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) Praktické předvedení
b Ověřit správnost kódu Mezinárodního desetinného třídění ve dvou záznamech české monografie a v jednom záznamu českého pokračujícího díla v databázích Národní knihovny České republiky a navrhnout jejich případnou opravu Praktické předvedení
c Přiřadit příslušné věcné autority k záznamu odborné české monografie Praktické předvedení
d Přiřadit příslušný geografický termín k záznamu českého kartografického dokumentu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní parametry kvality automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
b Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit selekční údaje v bibliografickém záznamu monografie a pokračujícího díla Praktické předvedení
b Vyhledat bibliografický záznam v OPAC (Online Public Access Catalogue, Veřejně přístupný online katalog) Národní knihovny České republiky dle titulních listů pěti monografií vydaných v různých etapách 20. a 21. stol. Praktické předvedení
c Vyhledat dílo českého autora a jeho překlady v katalogu Library of Congress (Kongresové knihovny) Praktické předvedení
d Vyhledat v některé z digitálních knihoven Národní knihovny ČR digitalizované dílo, vydané v 19. století Praktické předvedení
e Vyhledat dostupnost monografického a pokračujícího díla české provenience dle titulního listu v centrálních knihovních portálech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k české odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu konkrétní odborné monografie v českém jazyce Praktické předvedení
c V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria jsou ověřována praktickým předvedením, písemným a ústním ověřením a případovou studií.

 

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč pro sebe k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Schopnost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

 

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií, tak jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb., Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky.

 

Během zkoušky má uchazeč k dispozici manuály (aktuální verzi):

Balíková, Marie, Kubalová, Hana a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC21: stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7050-539-7.

Hercová, Ludmila a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC21: pokračující zdroje: stručná instrukce a příklady. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. 149 s. ISBN 80-7050-496-X.

 

Uchazeč nemá právo přinést si ke zkoušce tyto manuály vlastní. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit před zkouškou aktuální citace manuálů a informace o pravidlech práce s manuály při zkoušce.

 

V případě, že prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

Při vyhledávání digitalizovaných děl v digitálních knihovnách je uchazeči při ověření kompetence dostupný jeden titulní list monografického díla vydaného na území ČR a v českém jazyce. Uchazeč prokazuje v rámci tohoto ověření orientaci v digitálních knihovnách budovanými českými institucemi.

 

Autorizovaná osoba připraví pro zkoušku sadu různých druhů dokumentů. Celkově se bude jednat o 300 dokumentů, z nichž bude vybráno pro zkoušku 10 dokumentů. Při výběru dokumentů je nutné připravit, není-li uvedeno výslovně jinak, aktuálně vydané dokumenty (vydané maximálně pět let před realizací zkoušky) a zohlednit specifika katalogizačně obtížných dokumentů. Zároveň je nutné zařadit do souboru pouze takové dokumenty, které jsou součástí fondů knihoven s lokální působností.

Soubor pro zkoušku musí být připraven v těchto strukturách:

20 % beletrie pro dospělé

15 % beletrie pro děti

15 % naučná literatura pro dospělé

10 % naučná literatura pro mládež

8 % jazyková učebnice

8 % turistický nebo cestovní průvodce

4 % mapa

4 % jazykový slovník

4 % audiokniha (volitelně CD, DVD, online)

4 % hudebnina (volitelně notová partitura, zpěvník)

4 % pokračující dílo vydané v posledních pěti letech (min. rozsah 3 díly)

4 % pokračující dílo vydávané kontinuálně od roku 1970 (pro účely zkoušky pouze vybrané ročníky z aktuálně vydané produkce)

 

Z hlediska jazykového musí soubor obsahovat:

70 % dokumentů v českém jazyce

10 % dokumentů v anglickém jazyce

10 % dokumentů v dalších jazycích Evropské unie

10 % dokumentů ve slovenském jazyce

 

Z hlediska formy se musí jednat o:

80 % dokumentů v papírové formě

20 % dokumentů v elektronické formě (volitelně CD, DVD, online)

 

Z hlediska náročnosti katalogizace se musí jednat o:

20 % dokumentů s více než dvěma fyzickými původci (autor)

20 % dokumentů s více než dvěma korporátními původci

30 % dokumentů vydaných v rámci edice

30 % dokumentů vybere autorizovaná osoba libovolně

 

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané v České republice a zemích Evropské unie. Pro ověření kompetence Orientace v nakladatelské politice v České republice písmeno a), připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů předních českých nakladatelství, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5. Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech připraví autorizovaná osoba soubor 5 dokumentů.

 

Pro ověření kompetence Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování je nutné připravit 100 kopií titulních stránek českých monografií a pokračujících děl vydaných v různých obdobích 19., 20. a 21. stol. v této struktuře:

70% monografických zdrojů

30% pokračující zdrojů

 

Z hlediska chronologického se musí jednat o titulní listy dokumentů:

30 % dokumentů vydaných v letech 1850–1900

20 % dokumentů vydávaných v letech 1901–1920

20 % dokumentů vydávaných v letech 1921–1940

10 % dokumentů vydávaných v letech 1941–1950

10 % dokumentů vydávaných v letech 1951–1990

10 % dokumentů vydaných 1990 – do roku konání zkoušky

 

Pro zkoušku musí být každé chronologické hledisko zastoupeno nejméně jedním titulním listem.

 

Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány. Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Seznam dokumentů využitelných pro ověření konkrétního kritéria je součástí přípravy zkoušky. Tam, kde jsou tyto dokumenty při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno i kolik dokumentů má být k ověření kompetence předloženo.

 

Ověřování kritérií praktickým předvedením může mít písemnou formu nebo formu praktického předvedení určité činnosti; v tomto případě po zadání uchazeč činnost provádí a zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce.

 

Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci knihovníka katalogizátora.

 

Každé praktické předvedení je hodnoceno celkově 100 body, 50 bodů může uchazeč získat za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů, maximálně 50 bodů za výsledek.

 

U kritérií, která jsou ověřována ústním a písemným ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování. Hodnocení je stanoveno na 100 bodů.

 

Kritérium je splněno, pokud za něj uchazeč získá alespoň 50 % možných bodů.

 

Součástí protokolu o zkoušce je záznam o ústní zkoušce s vyznačením toho, do jaké míry byly tyto požadavky naplněny. U ověření praktickým předvedením a u případové studie je v záznamu u zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů.

 

Hodnocení

Orientace v nakladatelské politice v ČR

4 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 400 bodů

 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

2 x praktické předvedení o100 bodech

Celkem 200 bodů

 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

2 x písemné ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1 x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu podle platných standardů

5 x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 500 bodů

1 x ústní ověření, 100 bodů

2 x praktické předvedení a ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

Celkem 800 bodů

 

Zpracování věcného katalogizačního záznamu podle platných standardů

4 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 400 bodů

 

Ovládání automatizovaného knihovního systému

2x ústní ověření po 100 bodech

Celkem 200 bodů

 

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování

5x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 500 bodů

 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

3x praktické ověření po 100 bodech

Celkem 300 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 3 100 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti, tj. 2325 bodů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna ZČU

Jihočeská vědecká knihovna