Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Referenční knihovník , Knihovník v přímých službách , Knihovník pracovník správy fondů
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
c Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přehled v aktuálně vydávaných titulech a v nakladatelské politice v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Určit formu dokumentu u pěti druhů dokumentů vydaných v České republice v posledních pěti letech a přiřadit jim příslušný věcný deskriptor dle Databáze národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1990 do roku zkoušky Praktické předvedení
d Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele publikace plánované k vydání Praktické předvedení
e Vyhledat alespoň dva vydavatele e-knih umožňující online výpůjčky (stažení) pro české knihovny Praktické předvedení a ústní ověření
f Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie vydané maximálně 5 let před realizací zkoušky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách, včetně vyhledávání bibliografických a faktografických informací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat bibliografický záznam pěti monografií na základě zadání různých klíčových údajů v Souborném katalogu České republiky Praktické předvedení
b Vyhledat plný text digitalizované publikace určené jako doporučená četba pro základní a střední školy Praktické předvedení
c Určit selekční údaje v bibliografickém záznamu monografie a pokračujícího díla Praktické předvedení
d Vyhledat bibliografický záznam v OPAC (Online Public Access Catalogue) Národní knihovny České republiky dle titulních listů pěti monografií vydaných v různých etapách 20. a 21. stol. Praktické předvedení
e Zjistit dostupnost monografického a pokračujícího díla vydaného v České republice dle titulního listu v centrálních knihovních portálech Praktické předvedení
f Vyhledat digitalizované dílo vydané v 19. – 20. století v některé z digitálních knihoven Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování služeb, včetně meziknihovních a dodávacích služeb v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu Ústní ověření
b Popsat pravidla výpůjčních služeb knihovny Ústní ověření
c Popsat pravidla služeb knihovny v souvislosti s autorskoprávními předpisy Ústní ověření
d Charakterizovat nakládání s osobními údaji uživatelů v knihovnách Ústní ověření
e Zjistit dostupnost článku ze zahraničního časopisu pro uživatele knihovny Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit postup řešení ztráty knihy uživatelem Ústní ověření
g Popsat princip poskytování meziknihovních a dodávacích služeb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v procesech akvizice, evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy v knihovně (objednávka, akvizice, adjustace, katalogizace, evidence jednotky, odpis) Ústní ověření
b Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních procesů knihovny Ústní ověření
c Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu konkrétní odborné monografie v českém jazyce Praktické předvedení
b V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Komunikace s uživateli v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázání komunikačních dovedností v rozhovoru s uživatelem Praktické předvedení a ústní ověření
b Komunikační nástroje a postupy používané při rozhovoru s uživateli s různým typem postižení Ústní ověření
c Komunikace s uživatelem s rizikem v chování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní katalogizace dle standardu MARC21

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve standardu formátu MARC21 (Machine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) v rozsahu minimálního záznamu pro souborný katalog – monografie, opravit chyby v záznamu s využitím manuálu MARC21 v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a převzít autoritní podobu 2 jmen autorů a korporací dvou českých monografií na základě Databáze národních autorit Praktické předvedení a ústní ověření
c Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
d Popsat možnosti stahování katalogizačního záznamu pro české knihovny, vysvětlit výhody a nevýhody sdílené katalogizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v procesech revize knihovního fondu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech vztahujících se k revizi knihovních fondů Ústní ověření
b Popsat základní procesy související s revizí knihovních fondů v knihovnách s
lokální nebo regionální působností
Ústní ověření
c Popsat, jak knihovna plní nabídkovou povinnost Ústní ověření
d Vyjmenovat důvody pro vyřazení knihovních jednotek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pořádání knihovního fondu, aktualizace, ochrana a péče o něj

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést třídění a předřazení dokumentů pro jejich založení do regálu podle stanoveného systému třídění Praktické předvedení
b Popsat základní pravidla ochrany a preventivní péče o knihovní fond a pomůcky fyzické ochrany knihovního fondu Ústní ověření
c Stanovit způsob opravy u mírně poškozeného dokumentu a zabalit knihu do ochranného obalu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pravidla a postup aktualizace knihovního fondu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Kritéria jsou ověřována praktickým předvedením, ústním ověřením a kombinací praktického předvedení a ústního ověření. Pro praktické předvedení je nutné, aby měl uchazeč k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Dovednost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

 

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií tak, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky. V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

 • zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění,

 • zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. Jedná se o pravidla RDA (Resource Description and Access – česky Popis a zpřístupnění zdrojů, dále jen RDA), včetně platných národních interpretací a formát MARC21 (Machine Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“, dále jen MARC21). Informace a o standardech a interpretacích jsou k dispozici na webových stránkách Národní knihovny České republiky v sekci Katalogizační politika.

 

Autorizovaná osoba je povinna sdělit uchazečům 4 týdny před termínem zkoušky aktuální citace manuálů a v den zkoušky informace o pravidlech práce s manuály při zkoušce. Během zkoušky má uchazeč tyto manuály v aktuální verzi k dispozici.

 

Uchazeč nemá právo přinést si ke zkoušce tyto manuály vlastní. V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

 

Při vyhledávání digitalizovaných děl v digitálních knihovnách je uchazeči při ověření kompetence dostupný jeden titulní list monografického díla vydaného na území České republiky a v českém jazyce. Uchazeč prokazuje v rámci tohoto ověření orientaci v digitálních knihovnách budovaných českými institucemi.

 

Veškeré podklady využitelné pro ověření konkrétní kompetence (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy apod.) má zkoušený k dispozici během přípravy na zkoušku. Sestavy těchto podkladů ke každé kompetenci jsou zároveň součástí níže uvedených pokynů pro autorizovanou osobu. Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek.

 

Seznam dokumentů využitelných pro ověření konkrétního kritéria je součástí přípravy zkoušky. Jejich počet (tj. kolik dokumentů má být k ověření konkrétní kompetence předloženo) je uveden v pokynech pro autorizovanou osobu. Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány.

 

Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci knihovníka.

 

Požadavky k ověření jednotlivých kompetencí:

Autorizovaná osoba připraví pro zkoušku sadu různých druhů dokumentů. Celkově se bude jednat o 150 dokumentů bohemikální produkce, z nichž bude vybráno pro zkoušku 15 dokumentů. Při výběru dokumentů je nutné připravit, není-li uvedeno výslovně jinak, aktuálně vydané dokumenty (vydané maximálně pět let před realizací zkoušky).

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

 • Pro ověření kritérií a) a b), připraví autorizovaná osoba seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů, které mohou být předmětem zkoušky. Z tohoto seznamu budou pro účely zkoušky vybrány pro kritérium a) jeden zdroj a pro kritérium b) tři zdroje.

 • Pro ověření kritéria c) vyhledává uchazeč v Souborném katalogu ČR nebo v centrálních knihovních portálech. Za klíčové údaje pro vyhledání monografie se považuje jméno autora, název knihy, část názvu knihy, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). Při ověřování kritéria je nutné zadat dva různé typy klíčových údajů směřujících ke dvěma různým monografiím. Výběr příkladů se musí pohybovat v rámci aktuální knižní produkce vydané nejdéle dvacet let zpětně.

Přehled v aktuálně vydávaných titulech a v nakladatelské politice v ČR  

Pro ověření kritérií budou vybírány dokumenty vydané v České republice. Pro ověření kritérií připraví autorizovaná osoba soubor 5 druhů dokumentů. Pro ověření kritéria a) připraví autorizovaná osoba soubor publikačních profilů předních českých nakladatelství, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5.

 

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách, včetně vyhledávání bibliografických a faktografických informací

Pro ověření kritérií d) a e) je nutné připravit 30 kopií titulních stránek českých monografií a pokračujících děl vydaných v různých obdobích 19.–21. stol., v této struktuře: 70 % monografických zdrojů a 30 % pokračujících zdrojů.

Z hlediska chronologického se musí jednat o titulní listy:

 • dokumentů vydávaných v letech 1850–1900

 • dokumentů vydávaných v letech 1901–1950

 • dokumentů vydávaných v letech 1951–2010

 • dokumentů vydaných od r. 2010 – a novějších

Pro zkoušku musí být každé chronologické hledisko zastoupeno nejméně jedním titulním listem.

Pro ověření kritéria c) je nutné připravit 15 bezchybných bibliografických záznamů ve formátu MARC21 monografie a 15 bezchybných bibliografických záznamů ve formátu MARC21 pro pokračující dílo. Pro účely zkoušky bude vybrán jeden záznam monografie a jeden záznam pokračujícího díla.

Formální a obsahová analýza textu; rychlé čtení

 • Pro ověření kritéria a) vybere autorizovaná osoba ze souboru dokumentů 1 odbornou monografii českého autora v českém jazyce.

 • Pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba soubor 30 článků z populárního tisku v českém jazyce v rozsahu asi jedné normostrany. Lze využít články z tištěných i elektronických časopisů. Pro účely zkoušky bude vybrán jeden.

Komunikace s uživateli v knihovnách

 • Kritérium a) bude ověřováno praktickým předvedením komunikačních dovedností uchazeče v rozhovoru s uživatelem podle konkrétního zadání autorizované osoby. Při předvádění ukázky může v roli figuranta vystupovat autorizovaná osoba. Doba předvedení ukázky rozhovoru  je minimálně 5 minut.

Základní katalogizace dle standardu MARC21

 • Pro ověření kritéria a) připraví autorizovaná osoba 30 bibliografických záznamů dokumentů v českém jazyce, vydaných maximálně 5 let před datem konání zkoušky. Záznamy budou ve formátu MARC21. Pro ověření jsou vybírány záznamy monografií vydávaných oficiálními nakladatelstvími, nikoli účelové publikace nebo sborníky z konferencí. Vyloučena jsou pokračující díla. V každém záznamu bude 5 hrubých chyb. Tyto chyby mohou být např. v chybném číselném označení polí, označení kódů podpolí, chybějících indikátorech, v rozporech mezi polem 245 a poli 1XX a 7XX – uvedení původců bez vazby na autoritní pole, chybějících povinných polí. Pro ověření má uchazeč k dispozici aktuální platný manuál vydaný Národní knihovnou ČR pro katalogizaci na úrovni minimálního záznamu ve vytištěné verzi. Pro ověření vybere autorizovaná osoba ze sady jeden záznam. Uchazeč provede písemnou kontrolu záznamu a písemně vyznačí a opraví chyby v záznamu. Po skončení této části zkoušky ústně vysvětlí.

 • Pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba 20 děl naučné literatury a 10 děl beletrie, s autorstvím maximálně tří fyzických osob u jednotlivých děl. Musí se vždy jednat o díla vydaná maximálně pět let před datem konání zkoušky oficiálním nakladatelstvím. Je možné užít i překladovou literaturu. Pro ověření bude každému uchazeči předložen jeden titulní list naučné knihy a jeden titulní list beletrie. Uchazeč provede ověření autoritní formy jména autora, a to za užití webového katalogu Národní knihovny ČR, včetně Databáze národních autorit. Zapíše záhlaví autoritní podoby jména. Po skončení této části zkoušky ústně vysvětlí.

 • Pro ověření kritéria c) autorizovaná osoba připraví kolekci 10 děl v českém jazyce s korporativním autorstvím. Vždy se musí jednat o původní české dílo, jehož autory jsou maximálně dvě korporace (nebo akce). Vybírána budou taková díla, která se běžně vyskytují ve fondu městských knihoven. Uchazeč provede ověření autoritní formy jména korporace, a to za užití webového katalogu Národní knihovny ČR, včetně Databáze národních autorit. Zapíše záhlaví autoritní podoby jména korporace. Po skončení této části zkoušky ústně vysvětlí.

 

Pořádání knihovního fondu, aktualizace, ochrana a péče o něj

 • Pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba 30 dokumentů a pro splnění kritéria d) knihu, materiál a pomůcky nezbytné k zabalení knihy do obalu.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní knihovna ČR

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Sdružení knihoven ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice

Katedra informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita

Knihovna Jiřího Mahena Brno

Knihovna Kroměřížska

Knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Krajská knihovna Pardubice

Městská knihovna Kutná Hora

Městská knihovna v Praze

Moravská zemská knihovna

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové