Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Garderobiér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhotovení převlekového scénáře garderoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat určené návrhy dobových kostýmů (pánský, dámský) a kostýmních doplňků Ústní ověření
b Vypracovat převlekový scénář garderoby (popsat jednotlivé kostýmy a doplňky, pořadí kostýmů) na určené představení na základě návrhů výtvarníka (5 návrhů) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba kostýmů a kostýmních doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyžehlit určené kostýmy (pánský, dámský) dle požadavků inscenace a výtvarníka Praktické předvedení
b Popsat míru zašpinění určených kostýmů (pánský, dámský) a způsob odstranění nečistot podle druhu materiálu Ústní ověření
c Roztřídit určené kostýmy (5 kostýmů) podle způsobu praní Praktické předvedení
d Vysvětlit způsob praní roztříděného prádla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy poškozených kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat určené kostýmy (5 kostýmů) a zjistit závady Praktické předvedení a ústní ověření
b Odstranit zjištěné závady – utržená délka, rozbitý zip, utržený knoflík, rozpáraný šev, roztržený kostým Praktické předvedení
c Vysvětlit zajištění předání kostýmu do dílen při nutnosti větších oprav Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava kostýmů a kostýmních doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na základě předložených měr osoby vhodnou velikost a nutnost úpravy (zvětšení, zmenšení) kostýmu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup nutné úpravy kostýmu (zvětšení nebo zmenšení) Ústní ověření
c Dohledat ve fundusu divadla, filmových nebo televizních ateliérů a připravit veškeré doplňky včetně bot, náhlavců a šperků podle velikosti a návrhu výtvarníka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence kostýmů inscenací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vedení evidence všech kostýmů inscenace, které jsou na repertoáru až do derniéry inscenace Ústní ověření
b Označit kostým evidenčním číslem Praktické předvedení
c Zapsat kostým na evidenční list včetně druhu oděvu, barvy a materiálu Praktické předvedení
d Zkontrolovat kostýmy dle seznamu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nákup prádla a doplňků do inscenací a doplnění zásob pro provoz garderoby v divadle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup nákupu osobního prádla Ústní ověření
b Vysvětlit výběr prádla a doplňků podle sortimentu, velikosti a dodavatele Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkompletovat kostýmy včetně doplňků, bot a prádla na základě výtvarných návrhů (pánský, dámský) Praktické předvedení
b Pomáhat s oblékáním složitého dobového kostýmu herci; dámský kostým - pomáhat při zapínání na háčky, vázání zástěr, šátků; pánský kostým - vázání kravat, zapínání vest, pomáhat s oblékáním svrchního oděvu, popř. obouvání bot Praktické předvedení
c Zkontrolovat oblečeného herce v kostýmu před nástupem na scénu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést rychlý převlek – odebrat původní kostým, podat jednotlivé části včetně zapínání a urovnání, kontrola postavy před výstupem. Odnést nehrající kostým do garderoby a uložit Praktické předvedení
e Odebrat během představení jednotlivé části kostýmu, pokud si je účinkující odkládá, a dohledat veškeré doplňky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba určuje uchazeči v průběhu zkoušky kostýmní návrhy a kostýmy, na kterých jsou ověřovány dovednosti dle jednotlivých kritérií hodnocení tohoto hodnoticího standardu.

Autorizovaná osoba zajistí ke kompetenci Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů dva figuranty, tj. jednu ženu a jednoho muže.

Ověřování kompetence Úprava kostýmů a kostýmních doplňků, kritérium c) probíhá ve fundusu divadla, filmových nebo televizních ateliérů. Autorizovaná osoba zajistí zpřístupnění fundusu a bude přítomna při plnění tohoto kritéria uchazečem o zkoušku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na dámské nebo pánské krejčovství a alespoň 5 let odborné praxe na pozici garderobiér v divadle, televizi nebo ve filmu.
 2. Profesní kvalifikace 82-029-E Garderobiér/garderobiérka a alespoň 5 let odborné praxe na pozici garderobiér v divadle, televizi nebo ve filmu.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost s možností odvětrání s denním i umělým osvětlením, s přívodem elektrické energie odpovídající všem bezpečnostním předpisům.

Musí splňovat podmínky BOZP, být vybavena lékárničkou a hasicím přístrojem.

Přístup do fundusu divadla, filmových nebo televizních ateliérů.

 

Technické vybavení + pomůcky pro práci

 

 • stojan na věšení šatstva
 • ramínka
 • šicí stroj
 • žehlicí prkno
 • žehlička
 • tenké plátýnko, přes které se žehlí
 • vyvíječ páry
 • krejčovská míra
 • špendlíky obyčejné i zavírací
 • jehly, nitě
 • nůžky
 • pánský a dámský dobový kostým na oblékání
 • 5 ks kostýmů pro předvedení opravy a čištění
 • 5 párů bot
 • 3 náhlavce
 • 5 ks návrhů dobových kostýmů (např. výtvarná nebo fotografická dokumentace)
 • blok, tužka
 • formulář evidenčního listu
 • evidenční štítky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní divadlo

Nová scéna Národního divadla

Divadlo Na Zábradlí

SPŠO Jablonského a SOU Drtinova Praha

Rudolfinea, o. s.