Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci pro stavbu vrtané studny Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací pro stavbu vrtané studny Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro stavbu vrtaných studní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště vrtané studny a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu vrtané studny Ústní ověření
b Připravit staveniště a jeho zabezpečení pro stavbu vrtanou studnu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy vrtaných studní a postupy jejich zřizování s délkou do 30 m a nad 30 m Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup prací podle schválené projektové dokumentace Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Zajistit bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit pažnice před osazením do vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit vrtanou studnu o hloubce a průměru dle projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Osadit pažnice osazením do vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat způsob čištění vrtaných studní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy pro izolaci pláště vrtané studny a úpravy jejího okolí Písemné a ústní ověření
b Provést izolaci pláště vrtané studny podle projektové dokumentace obsypem proti pronikání povrchových vod Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění a dezinfekce vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací pro čištění a dezinfekci vrtaných studní Písemné a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyčistit, dezinfikovat a odčerpat závadnou vodu z vrtané studny, provést odběr vzorků pro rozbory složení a hygienické nezávadnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nebo výměny hlavy vrtané studny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby oprav hlavy vrtané studny podle způsobu poškození Písemné a ústní ověření
b Provést opravu poškozené hlavy vrtané studny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a stanovit postup práce při rekonstrukci a oživování vrtané studny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Odstranit usazeniny a kaly odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat alespoň dva způsoby rekonstrukce a oživování vrtaných studní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

-Dodržení požadavků projektu

-Schopnost pracovat se strojním zařízením

-Dodržování BOZP

-Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

EUROGEMA CZ