Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro stavbu kopaných studní Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště kopané studny a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště kopané studny a jeho zabezpečení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování a rekonstrukce kopaných studní a pramenných jímek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací podle schválené dokumentace Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Popsat druhy kopaných studní a postupy jejich zřizování Ústní nebo písemné ověření
c Zajistit bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Upravit prameniště jímky před osazením prefabrikátů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Osadit prefabrikáty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit část kopané studny v délce výšky jedné skruže Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat vady vzniklé nedodržením pracovních postupů Ústní a písemné ověření
h Popsat způsob čištění jímek Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy pro izolaci pláště kopané studny a úpravy jejího okolí Ústní a písemné ověření
b Provést izolaci pláště kopané studny proti vnikání povrchových vod podle projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění a dezinfekce kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací při čištění a desinfekci kopaných studní Ústní a písemné ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyčistit, dezinfikovat a odčerpat závadnou vodu z kopané studny, provést odběr vzorků pro rozbory složení a hygienické nezávadnosti vody Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nebo výměny vadného pláště kopané studny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň dva způsoby oprav nebo výměny pláště kopané studny Ústní a písemné ověření
b Provést opravu poškozeného pláště a hlavy studny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a stanovit postup práce při rekonstrukci a oživování kopaných studní Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Odstranit usazeniny a kaly, případně tekuté písky ručním odtěžením nebo odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat alespoň dvě užívané technologie rekonstrukce a oživování kopaných studní Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava trhacích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup přípravy trhacích prací Ústní a písemné ověření
b Popsat zásady BOZP při provádění trhacích prací Ústní a písemné ověření
c Připravit odstřel Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

 

-Dodržení požadavků projektu

-Schopnost pracovat se strojním zařízením

-Dodržování BOZP

-Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

EUROGEMA CZ