Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci pro profese techniky prostředí staveb Ústní ověření nad technickým výkresem
b Vypracovat projektovou dokumentaci jednotlivých profesí pro stavební povolení a pro realizaci stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst projektovou dokumentaci v digitální formě (BIM) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit výpočet tepelných ztrát, dimenzování otopných těles a potrubních rozvodů otopných soustav Ústní ověření
b Nakreslit a popsat základní schémata otopných soustav parních a teplovodních Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat typy a vlastnosti kotlů podle použitého paliva, definovat požadavky na odvod spalin (komíny), nakreslit a popsat zabezpečovací zařízení kotlů Ústní ověření
d Definovat požadavky na větrání kotelen a na skladování tuhých (uhlí, biomasa) i kapalných paliv Ústní ověření
e Popsat systémy elektrického vytápění Ústní ověření
f Popsat alternativní zdroje Ústní ověření
g Popsat a nakreslit systémy přípravy teplé vody se zřetelem na hospodárnost provozu a potřebný výkon zařízení (akumulační, průtokové, rychloohřev) Ústní ověření
h Provést výpočet potřebného množství teplé vody podle platné technické normy pro stanovení potřeby teplé vody v různých typech budov Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat centralizované systémy zásobování teplem (CSZT) Ústní ověření
j Vysvětlit a nakreslit schéma tepelných sítí včetně dilatací a základních typů předávacích stanic Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat principy regulace a měření spotřeby tepla, zásad hospodárného provozu, včetně vysvětlení ročního odběrového diagramu tepla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat členění vzduchotechnických zařízení Ústní ověření
b Uvést základní parametry pro návrh (vzduchový a topný výkon, koncentrace škodlivin), tepelné ztráty, zisky, procesy úpravy vzduchu Ústní ověření
c Popsat součásti (prvky) vzduchotechnických zařízení - potrubí, ventilátory, vzduchotechnické jednotky, filtry, strojovny a jejich funkční části, včetně dimenzování sítí i jednotlivých prvků Ústní ověření
d Popsat systémy zpětného získávání tepla – rekuperace, funkci rekuperačních, regeneračních výměníků a tepelné trubice Ústní ověření
e Popsat funkce větracích systémů a zařízení – přirozené a nucené větrací systémy i odsávací zařízení a systémy Ústní ověření
f Popsat klimatizační systémy a jejich rozdělení - klimatizace nízkotlaká, vysokotlaká vzduchová a kombinovaná, chladicí zařízení pro klimatizaci Ústní ověření
g Popsat koncepci vzduchotechnických zařízení pro různé typy budov a provozů (administrativní budovy, kina, sportovní stavby, průmyslové provozy, garáže a kotelny) Ústní ověření
h Uvést požadavky na související profese a předání zařízení do provozu Ústní ověření
i Navrhnout vhodný systém větrání pro zadanou budovu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: emise, emisní limit, emisní strop, imisní limit, skleníkové plyny, jmenovitý tepelný příkon, přímý a nepřímý procesní ohřev Ústní ověření
b Popsat způsob vyjádření zrnitosti prachu a jeho charakteristické velikosti, odlupčivost celkovou i frakční a jejich meze Ústní ověření
c Uvést základní dělení odlučovačů pro tuhé příměsi Ústní ověření
d Popsat a nakreslit principy odlučování Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby odsiřování spalin a způsoby vyjadřování koncentrací plynných příměsí Ústní ověření
f Popsat systémy čištění plynů u vybraných technologií: spalování fosilních paliv a odpadů, výroba cementu, lakovny, živočišná výroba Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést aerodynamické zdroje hluku Ústní ověření
b Vysvětlit principy šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru Ústní ověření
c Provést a vysvětlit návrh neprůzvučné konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat materiály pro pohlcování zvuku a řešení útlumu hluku ve vzduchotechnických zařízeních Ústní ověření
e Popsat metody tlumení hluku a chvění Ústní ověření
f Popsat způsoby pružného ukládání strojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit návrh kanalizační přípojky a jednotlivých částí vnitřní kanalizace splaškové i dešťové včetně použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat řešení kanalizace v územích bez veřejné kanalizace včetně návrhu jímek a malých čistíren Ústní ověření
c Vysvětlit ochranu kanalizace před nežádoucími látkami Ústní ověření
d Provést a vysvětlit návrh vodovodní přípojky i jednotlivých částí vnitřního vodovodu včetně použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti zpětného získávání tepla z odpadní vody a zásady hospodaření s vodou Ústní ověření
f Popsat způsoby ohřevu a rozvodu teplé vody Ústní ověření
g Vysvětlit způsoby zvyšování tlaku vody a způsoby zásobování vodou výškových budov Ústní ověření
h Popsat návrh požárního vodovodu - zavodněného, nezavodněného Ústní ověření
i Popsat zásady pro soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní charakteristiky plynů používaných v budovách Ústní ověření
b Popsat zásady návrhu a provádění plynovodů nízkotlakých NTL a středotlakých STL, přípojek, včetně regulátorů a regulačních stanic STL Ústní ověření
c Provést návrh odběrných plynových zařízení v budovách včetně zásad pro dimenzování potrubí, materiálů potrubí, armatur a měření spotřeby plynu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat tlakové stanice a zásady návrhu rozvodů zkapalněných topných plynů v budovách Ústní ověření
e Popsat návrh rozvodů technických plynů a stlačeného vzduchu včetně kompresorových stanic Ústní ověření
f Popsat plynové spotřebiče podle provedení A až C, charakterizovat podmínky pro jejich instalaci v bytových a nebytových prostorách Ústní ověření
g Uvést základní požadavky kladené na kouřovou cestu a zejména na návrh komínů a kouřovodů včetně hlediska použitých materiálů, konstrukcí a v závislosti na připojovaných spotřebičích a palivu Ústní ověření
h Popsat způsoby získávání a využití bioplynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Způsoby navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady navrhování silových elektrických rozvodů Ústní ověření
b Popsat požadavky na bezpečnost silových elektrických rozvodů Ústní ověření
c Uvést ochranná pásma silových elektrických rozvodů Ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost provozu elektrických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na druhy sdělovacích, řídicích a zvláštních zařízení Ústní ověření
b Popsat krytí přístrojů, volby vedení a počty vývodů Ústní ověření
c Uvést zvláštnosti zařízení pro různé druhy budov Ústní ověření
d Popsat volbu systému rozvodů s ohledem na stavební konstrukční systém a použité stavební materiály Ústní ověření
e Popsat vazby mezi jednotlivými druhy elektronických komunikací i vazby na ostatní rozvody Ústní ověření
f Popsat venkovní kabelové rozvody a uvést způsoby jejich propojování na vnitřní rozvody Ústní ověření
g Navrhnout vedení pro elektronickou komunikaci pro zadaný typ budovy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a posouzení osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv osvětlení na člověka, specifické vlastnosti Ústní ověření
b Popsat rozdíl mezi denním a umělým osvětlením, uvést základní předpisy pro návrh a posouzení, spolupůsobení denního a umělého osvětlení Ústní ověření
c Provést návrh a posouzení denního a nouzového osvětlení včetně provedení výpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přístroje a metodiku měření se zřetelem na hospodárnost, účinnost a regulaci Ústní ověření
e Uvést kritéria pro návrh a posouzení umělého osvětlení a popsat výpočet Ústní ověření
f Rozdělit zdroje světla, svítidla, osvětlovací soustavy podle energetické náročnosti, účinnosti, hospodárnosti, regulace, údržby a likvidace vyhořelých zdrojů Ústní ověření
g Uvést kritéria pro návrh, posouzení a výpočet sdruženého osvětlení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Způsoby měření a regulace pro techniku prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na systémy měření a regulaci, kontrolu a řízení Ústní ověření
b Popsat principy měření, typy použitých čidel v závislosti na oblasti jejich použití Ústní ověření
c Uvést skladbu okruhů a způsob dimenzování akčních členů a uvést příklady použití Ústní ověření
d Popsat obsah a skladbu software řídicích a informačních systémů Ústní ověření
e Uvést hlavní zásady sdružování kabelů a kabelových tras, popsat jejich protipožární zabezpečení Ústní ověření
f Popsat vnější vlivy, které ovlivňují volbu systémů měření a regulace Ústní ověření
g Uvést charakteristiku prostředí a krytí přístrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona v platném znění Ústní ověření
b Popsat výkon činností stavebního dozoru a technického dozoru stavebníka Ústní ověření
c Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověření
d Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
e Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik ).

 

Pokyny k provedení zkoušky

Pro ověření kritéria i) v kompetenci  g11.D.1323  Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci autorizovaná osoba připraví šest zadaní jako podklad pro návrh vhodného systému větrání pro administrativní budovu, kino, sportovní halu, průmyslový provoz, podzemní garáže a plynovou kotelnu. Uchazeč navrhne systém větrání a vysvětlí zásady provádění u jedné zadané budovy.

Pro ověření kritéria i) v kompetenci g11.D.1315 Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů autorizovaná osoba připraví pět zadaní jako podklad pro návrh řešení při soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací v: instalačních jádrech, instalačních chodbách, technických podlažích, instalačních kanálech, předstěnoých systémech vedení instalací. Uchazeč navrhne řešení při soustřeďování instalací pro jeden zadaný případ.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava,

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

Fakulta architektury, ČVUT V Praze

STAMINA, s. r. o., Fakulta stavební VUT v Brně