Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční krajkářka
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování materiálů a technik používaných v ruční krajce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení 5 vzorků předložených materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat 3 základní vzory od každé krajky (paličkované, šité a pletené na rámu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních krajek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh krajky pro interiér, oděv nebo oděvní doplněk. Vybrat jeden typ krajky Praktické předvedení
b Popsat způsob využití navržené krajky Ústní ověření
c Vybrat materiály a barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické ověření
d Vypracovat technický výkres krajky s použitím alespoň třech vzorů z vybraného typu krajky v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
e Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení krajky dle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ruční krajky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit krajku podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Zakončit jednotlivé části krajky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončení ruční krajky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný způsob fixace a provést fixaci Praktické předvedení
b Začistit hotovou krajku Praktické předvedení
c Popsat adjustaci ruční krajky s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručních krajek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby zhotovené krajky Ústní ověření
b Popsat vhodné postupy oprav a údržby ručních krajek s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese osobní pracovní pomůcky (nůžky, jehly, kreslicí potřeby na zhotovení návrhu). Dále si přinese na paličkovanou krajku herduli, stojánek na herduli, špendlíky a paličky, na šitou krajku podkladové plátno a fólii velikosti A4, na krajku pletenou na rámu rámeček velikosti A4 a pomocné tyčky.

U obou kritérií hodnocení odborné kompetence Určování materiálů a technik používaných v ruční krajce autorizovaná osoba určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky. Jedná se o určování dle jednotlivých kritérií z 10 vzorků nití (4 vzorky tenkých nití - len, bavlna, hedvábí, nitě s kovovým efektem, 6 vzorků silných nití – vlna, bavlna, lýko, příze PES, nitě s drátem) a 5 vzorků paličkované krajky, 5 vzorků šité krajky, 5 vzorků krajky pletené na rámu.

 

Při ověřování následujících kompetencí vytvoří uchazeč ruční krajku dle vlastního návrhu zvolenými technikami v souladu s požadavky autorizované osoby.

Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na ruční krajkářství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ruční krajkářské tvorby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na textilní výtvarnictví nebo uměleckořemeslné zpracování textilu a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ruční krajkářské tvorby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  3. Profesní kvalifikace 82-033-H Ruční krajkářka a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti ruční krajkářské tvorby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- Světlá prostorná přiměřeně temperovaná místnost s denním i umělým osvětlením, přívodem teplé a studené vody, s dostačujícím rozvodem el. energie

- Pracovní stůl

- Židle

- Psací potřeby (tužka, propisovací tužka, blok, guma)

- Čtvrtky na kreslení

- Pravítko

- Kružítko

- 10 vzorků materiálů v max. gramáži 50 g v 5 barvách

- Vzorník nebo fotografie vzorů paličkované krajky

- Vzorník nebo fotografie vzorů šité krajky

- Vzorník nebo fotografie krajky pletené na rámu

 

Pracoviště musí splňovat podmínky BOZP, musí být vybaveno lékárničkou a hasicím přístrojem.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 14 až 21 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dana Mašková – Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Petra Hlavačková – Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha

Danuše Machátová - OSVČ, členka SRŘaUŘ, Rudolfinea, o. s., člen HK ČR