Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Kastelán
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v historii a dějinách umění s ohledem na památkovou péči

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat stavební slohy a jejich časové zařazení na základě předložené obrazové dokumentace Praktické předvedení
b Popsat charakteristické znaky vylosovaného stavebního slohu včetně časového zařazení Písemné ověření
c Určit typické památkové objekty pro vylosované historické období Písemné ověření
d Identifikovat spojení mezi vylosovanými význačnými osobnostmi a památkovými objekty spojenými s jejich osobou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v systému ochrany a péče o památkový objekt včetně mobiliárního fondu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat právní předpisy upravující památkovou péči Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat typy památkové ochrany dle právních předpisů Písemné ověření
c Vyjmenovat nejméně 3 metodiky vztahující se ke zpřístupněným památkovým objektům Ústní ověření
d Identifikovat základní typy mobiliáře a jejich sloh na základě předložené fotografické dokumentace Praktické předvedení
e Na základě jedné určené fotografické dokumentace mobiliáře určit podmínky péče o daný mobiliář Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Práce s lidskými zdroji v souladu s právními předpisy včetně ochrany zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní právní předpisy soukromého a veřejného práva upravující výkon závislé činnosti Ústní ověření
b Popsat základní pracovněprávní vztahy a jejich vzájemné odlišení Ústní ověření
c Vyjmenovat základní povinnosti a práva vedoucího zaměstnance dle právních předpisů s uvedením praktických příkladu Ústní ověření
d Navrhnout možná řešení modelové konfliktní situace při pracovním poměru mezi podřízenými zaměstnanci Praktické předvedení
e Navrhnout možná řešení modelové konfliktní situace při pracovním poměru mezi vedoucím zaměstnancem a jemu podřízeným zaměstnancem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Návrh a kontrola plnění rozpočtu zpřístupněného památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možné typy financování provozu památkového objektu Ústní ověření
b Určit a zdůvodnit nákladové položky a výnosy pro zpřístupněný památkový objekt Praktické předvedení
c Určit obligatorní a fakultativní náklady památkového objektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v požadavcích na běžný provoz a údržbu památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy uvedené v památkovém zákoně, stavebním zákoně a zákonu o veřejných zakázkách, které se vztahují k údržbě památkového objektu Ústní ověření
b Uvést ze zákona povinné preventivní prohlídky spojené s provozem památkového objektu Ústní ověření
c Popsat pravidelnou potřebu údržby památkového objektu Ústní ověření
d Navrhnout řešení modelového případu stavební akce menšího rozsahu včetně zákonných požadavků na ni kladených s ohledem na památkovou péči Praktické předvedení
e Popsat základní náležitosti smlouvy pro nájem movité a nemovité věci Ústní ověření
f Popsat základní náležitosti smlouvy o dílo Ústní ověření
g Popsat základní náležitosti licenční smlouvy Ústní ověření
h Popsat základní náležitosti kupní smlouvy Ústní ověření
i Popsat základní náležitosti příkazní smlouvy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Plánování a řízení investic a obnovy památkového objektu včetně řešení havarijních situací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout potřebné kroky při plánování obnovy a údržby během roku u modelového památkového objektu Praktické předvedení
b Popsat potřebné kroky při řešení běžné havarijní situace u modelového památkového objektu Ústní ověření
c Sestavit harmonogram postupu modelové stavební investice Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Marketing památkového objektu pro různé cílové skupiny a následná realizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat písemnou analýzu stavu a provozu zvoleného památkového objektu včetně uvedení silných a slabých stránek i z hlediska marketingu památkového objektu a edukace Praktické předvedení
b Uvést tři různé příklady pořádaných akcí v památkovém objektu v návaznosti na písemnou analýzu včetně jejich komplexního zajištění a možného financování Ústní ověření
c Sestavit rozpočet pro jednu akci konanou v památkovém objektu v návaznosti na písemnou analýzu včetně vyčíslení interních nákladů na vlastní zaměstnance a prostory se zhodnocením rentability Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro účely této profesní kvalifikace je malým památkovým objektem památkový objekt, který byl prohlášen kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, je zpřístupněný veřejnosti nebo ke zpřístupnění připravovaný, s celkovým počtem inventárních jednotek, mobiliáře, svazků knihovních jednotek a sbírkových předmětů nepřesahujících v součtu 5000 jednotek, a zároveň s počtem platících návštěvníků za rok nepřesahující 10 000, a zároveň s přepočteným počtem zaměstnanců zajišťujících provoz památkového objektu, který nepřekračuje v součtu 8 pracovních úvazků v kalendářním roce vykonávaných v pracovním poměru nebo na dohody o pracích mimo pracovní poměr.

Zkouška se skládá ze dvou částí, které se konají odděleně, resp. ve dvou dnech.

V první části jsou písemně ověřovány odborné dovednosti: Orientace v historii a dějinách umění s ohledem na památkovou péči - všechna kritéria hodnocení a Orientace v systému ochrany a péče o památkový objekt včetně mobiliárního fondu, kritéria hodnocení a), a b).

Druhá část se skládá z ověřování ostatních odborných dovedností a kritérií hodnocení, která nebyla součástí první části.

Dvacet pracovních dní před konáním první části zkoušky uchazeč zašle autorizované osobě v elektronické podobě návrh jednoho vybraného památkového objektu, který má být použit jako modelový památkový objekt v rámci hodnocení odborných dovedností Plánování a řízení investic a obnovy památkového objektu včetně řešení havarijních situací a Marketing památkového objektu pro různé cílové skupiny a následná realizace.

Autorizovaná osoba uchazečem navrhnutý památkový objekt hodnotí „splnil“ za předpokladu, že návrh byl zaslán v uvedeném požadovaném termínu a splňuje následující podmínky:

• památkový objekt, který byl prohlášen kulturní památkou nebo národní kulturní památkou,

• je zpřístupněný veřejnosti nebo ke zpřístupnění připravovaný,

• s minimálně 5 zaměstnanci v pracovním poměru.

Autorizovaná osoba návrh vybraného památkového objektu posoudí nejpozději do pěti pracovních dní od zaslání návrhu uchazečem. Autorizovaná osoba seznámí uchazeče bezodkladně s výsledkem posouzení, tj. zda předložený návrh „splnil“ nebo „nesplnil“. Při hodnocení návrhu památkového objektu „nesplnil“ seznámí autorizovaná osoba uchazeče s důvody nesplnění návrhu, v tomto případě poskytne autorizovaná osoba uchazeči dodatečnou lhůtu v délce maximálně 5 pracovních dní pro zaslání návrhu jiného památkového objektu. Autorizovaná osoba má opět lhůtu 5 pracovních dní na posouzení návrhu; o výsledku opět informuje uchazeče bezodkladně.

Jestliže i druhý návrh památkového objektu je hodnocen jako nesplnil, není možné přistoupit k ověřování odborných kompetencí dle tohoto standardu.

 

V rámci ověřování odborné dovednosti Marketing památkového objektu pro různé cílové skupiny a následná realizace, kritérium hodnocení a) je autorizovanou osobou schválený modelový památkový objekt použit pro zpracování písemné analýzy. Další podmínky jsou stanoveny v pokynech pro danou odbornou dovednost.

 

Ve druhé části probíhá ústní prověření odborných dovedností a hodnocení předložené analýzy.

 

Během zkoušky je prověřována uchazečova schopnost správně a přesně používat odbornou terminologii památkové péče. Mezi stavební slohy jsou zahrnuty minimálně sloh: románský, gotický, renesanční, barokní, klasicistní, pseudoslohy a secesní

 

Pokyny k ověřování a hodnocení jednotlivých odborných dovedností, resp. kritérií hodnocení:

 

ORIENTACE V HISTORII A DĚJINÁCH UMĚNÍ S OHLEDEM NA PAMÁTKOVOU PÉČI

Pokyny ke kritériím:

 • a) Autorizovaná osoba vytvoří soubory obrazové dokumentace. Obrazovou dokumentaci autorizovaná osoba vytvoří v rozsahu nejméně 8 souborů dokumentace. Jeden soubor obrazové dokumentace obsahuje: 1 celkový pohled, 1 detail exteriéru, vždy po jednom souboru pro památkový objekt postavený ve slohu románském, gotickém, renesančním, barokním, klasicistním, pseudoslohu a secesním. Uchazeči jsou předloženy čtyři náhodně vybrané soubory dokumentace. U každého souboru se hodnotí správné a jednoznačné přiřazení stavebního slohu 1 bodem a správné určení časového období s přiměřenou tolerancí vzhledem k danému stavebnímu slohu 1 bodem. Celkem může uchazeč získat 8 bodů. Pro úspěšné splnění kritéria musí získat alespoň 4 body.
 • b) Uchazeč si vylosuje dva různé stavební slohy z dokumentace vytvořené pro kritérium a). Uchazeč popíše charakteristické znaky pro každý z určených stavební slohů. Hodnotí se významnost a specifičnosti popsaného znaku pro daný stavební sloh a typologická rozmanitost popsaných charakteristických znaků v rámci jednoho stavebního slohu.
 • c) Autorizovaná osoba vytvoří soubor s alespoň 8 historickými časovými obdobími od 10. století do 20. století. Uchazeč si vylosuje dvě historická časová období. Uchazeč ke každému z nich napíše alespoň 3 památkové objekty, které se nacházejí na území České republiky. Pro splnění kritéria musí napsat a správně přiřadit minimálně 3 památkové objekty z alespoň 6.
 • d) Autorizovaná osoba vytvoří soubor s alespoň 10 význačnými osobnostmi (panovníci českých zemí, představitelé šlechtického rodu, představitelé církve, stavitelé apod.) Uchazeč si vylosuje tři z nich a pro každou uvede dva typické objekty. Pro splnění kritéria musí vyjmenovat správně alespoň 4 památkové objekty

 

ORIENTACE V SYSTÉMU OCHRANY A PÉČE O PAMÁTKOVÝ OBJEKT VČETNĚ MOBILIÁRNÍHO FONDU

 • a) Uchazeč musí vyjmenovat všechny typy památkové ochrany solitérů a dva typy plošné památkové ochrany. Pro splnění kritéria musí zároveň u vyjmenovaných typů památkové ochrany správně tento typ charakterizovat.
 • b) Uchazeč pro splnění kritéria musí zmínit minimálně dva mezinárodní dokumenty zavazující ČR v oblasti památkové péče a vyjmenovat základní právní předpisy upravující památkovou péči v ČR.
 • c) Uchazeč vyjmenuje 3 platné metodiky.

U níže uvedených kritérií se pracuje s fotografickou dokumentací mobiliáře. V rozsahu pro jeden typ mobiliáře: 1 aktuální barevná fotografie o velikosti alespoň 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC). Celkem soubor zahrnuje alespoň 3 různé druhy mobiliáře.

 • d) Celkem jsou uchazeči předloženy 3 fotografie 3 různých typů mobiliáře. Pro splnění kritéria musí uchazeč správně určit typ i sloh alespoň u 2 ze 3 mobiliářů.
 • e) Autorizovaná osoba určí uchazeči jednu fotografii mobiliáře z předložené fotografické dokumentace mobiliáře v rámci kritéria hodnocení d). Na základě této fotografie uchazeč určí podmínky péče o daný mobiliář včetně stanovení vhodného mikroklimatu.

 

PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY VČETNĚ OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

V rámci hodnocení je prověřována rovněž znalost uchazeče používat přiměřeně terminologii užívanou v platném znění zákoníku práce a sleduje se používání přiměřených a vhodných postupů při řízení pracovního kolektivu.

 • a) Pro splnění kritéria uchazeč vyjmenuje alespoň 2 zákony soukromoprávního charakteru a alespoň 3 zákony veřejnoprávního charakteru, které se vztahují k výkonu závislé činnosti.
 • b) Uchazeč pro splnění kritéria musí vyjmenovat všechny typy základních pracovněprávních vztahů a uvést v úplnosti jejich základní znaky dle platného zákoníku práce.
 • c) Uchazeč uvede alespoň tři různé praktické příklady vztahující se ke třem různým povinnostem vedoucího zaměstnance.
 • d) Autorizovaná osoba popíše uchazeči tři modelové konfliktní situace mezi podřízenými zaměstnanci, např. vzájemná nespolupráce při plnění zadaného úkolu, obviňování z neúspěchu z důvodu věku nebo pohlaví, problém s odlišnou mírou osobní hygieny, šíření pomluv zaměstnancem aj. Uchazeč navrhne způsob jejich řešení v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na přiměřený a vhodný postup při řízení pracovního kolektivu.
 • e) Autorizovaná osoba popíše uchazeči tři modelové konfliktní situace, které se vztahují k výkonu oprávnění nebo povinností vedoucího zaměstnance, např. podezření na požití alkoholu na pracovišti, neochota používat osobní ochranné pracovní prostředky, nízká výkonnost, pozdní příchody na pracoviště, využívání prostředků zaměstnavatele k soukromým účelům aj. Uchazeč navrhne způsob jejich řešení v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na přiměřený a vhodný postup při řízení pracovního kolektivu.

 

NÁVRH A KONTROLA PLNĚNÍ ROZPOČTU ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

V rámci hodnocení je prověřována rovněž znalost uchazeče používat přiměřeně terminologii užívanou v oblasti ekonomie.

 • a) Uchazeč uvede možné typy financování provozu památkového objektu s ohledem na právní formu subjektu provozujícího památkový objekt a možné zdroje financování.
 • b) Uchazeč pro splnění kritéria musí vyjmenovat základní typy nákladových a výnosových položek typických pro památkový objekt.
 • c) Uchazeč si vybere dvě nákladové položky, jím uvedené v rámci hodnocení kritéria b) této kompetence, uvede a zdůvodní, zda se jedná o obligatorní nebo fakultativní složku nákladů.

 

ORIENTACE V POŽADAVCÍCH NA BĚŽNÝ PROVOZ A ÚDRŽBU PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria vyjmenovat základní pojmy související s obnovou památkového objektu dle památkového zákona č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na povinnosti vyplývající pro stavebníka a vlastníka památkového objektu. V rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je sledována schopnost vysvětlit a vzájemně odlišit základní pojmy spojené se zadáváním veřejných zakázek z pohledu veřejného zadavatele.
 • b) Uchazeč vyjmenuje povinné revize objektu a technického zařízení z hlediska BOZP a PO.
 • c) Uchazeč pro splnění kritéria musí popsat základní preventivní kroky spojené s prevencí údržby památkového objektu a uvede minimálně dva příklady.
 • d) Autorizovaná osoba uvede modelový případ stavební akce menšího rozsahu. Stavební akcí malého rozsahu jsou akce svým rozsahem podléhající stavebnímu ohlášení, avšak nikoliv stavebnímu povolení (např.: výměna krytiny s opravou hromosvodů, oprava oken s výměnou křídel nevhodných k repasi, oprava parapetů terasy a doplnění zábradlí vnějšího schodiště, oprava sociálního zařízení s výměnou zařizovacích předmětů apod.)

 

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ INVESTIC A OBNOVY PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU VČETNĚ ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria popsat základní kroky a postupy při plánování stavební obnovy a údržby modelového památkového objektu i s ohledem na průběh kalendářního roku. Za modelový památkový objekt se považuje objekt, na který uchazeč vypracuje písemnou analýzu v rámci odborné dovednosti: Marketing památkového objektu pro různé cílové skupiny a následná realizace.
 • b) Autorizující osoba uchazeči popíše jednu běžnou havarijní situaci na objektu. Uchazeč musí popsat ve správném sledu z hlediska priority potřebné kroky při řešení popsané havarijní situace. Za modelový památkový objekt se považuje objekt, na který uchazeč vypracuje písemnou analýzu v rámci odborné dovednosti: Marketing památkového objektu pro různé cílové skupiny a následná realizace.
 • c) Pro účely tohoto kritéria: stavební investice jsou například: celková revize krovu s navazující výměnou krytiny střešního pláště, komínů, okapů a hromosvodů po zasažení vichřicí, oprava fasádního pláště včetně opravy výplní otvorů, instalace EPS, připojení na inženýrskou síť.

 

MARKETING PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY A NÁSLEDNÁ REALIZACE

Za různé cílové skupiny se považují například: rodiny s dětmi, organizované cizozemské skupiny, organizované tuzemské skupiny, lidé s handicapem, senioři, odborníci památkové péče apod.

 • a) Uchazeč vypracuje písemnou analýzu pro památkový objekt, který byl schválen autorizovanou osobou a splňujě podmínky stavenovené touto profesní kvalifikací. Minimální rozsah písemné analýzy jsou 4 normostrany textu. Maximální rozsah písemné analýzy je 15 normostran textu. Uchazeč zašle písemnou analýzu autorizované osobě v elektronické podobě nejpozději 5 pracovních dnů před konáním druhého kola. Stejnopis v listinné podobě s prohlášením o shodě s elektronickou verzí předloží uchazeč autorizované osobě při konání druhého kola. V rámci písemné analýzy se sleduje spektrum oslovených cílových skupin a celkový náklad na rozvoj památkového objektu při respektování jeho kulturně-historického potenciálu.
 • c) Uchazeč vypracuje rozpočet s určením výnosů a nákladů na jednu akci, která dle předložené písemné analýzy je vhodná pro modelový památkový objekt. Akce musí být minimálně jednodenní.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavitelství, ekonomiku, právo nebo historické obory a alespoň 5 let odborné praxe v řídicí funkci oblasti správy památkového objektu s minimálně 5 podřízenými stálými zaměstnanci v pracovním poměru.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavitelství, právo, ekonomiku nebo historické obor a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy budov a majetku na památkovém objektu nebo stavebních investic do památkových objektů.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na dějiny umění, historii nebo muzejnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy kulturního mobiliáře.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba musí mít místnost s počítačem a základním kancelářským softwarem (textový a tabulkový editor, prohlížeč obrazových souborů).

 

Nejméně 8 souborů obrazové dokumentace památkového objektu (vždy jeden soubor pro jeden památkový objekt; zastoupeny musí být minimálně památkové objekty postavené ve slohu románském, gotickém, renesančním, barokním, klasicistním, pseudoslohu a secesním). Jeden soubor obrazové dokumentace je v rozsahu 1 celkový pohled, 1 detail exteriéru.

 

Soubor s alespoň 8 historickými obdobími od 10. století do 20. století

Soubor s alespoň 8 význačnými panovníky českých zemí

 

Soubor fotografické dokumentace mobiliáře. V rozsahu pro jeden typ mobiliáře: 1 aktuální barevná fotografie o velikosti alespoň 10 cm x15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC). Celkem soubor zahrnuje alespoň 3 různé druhy mobiliáře.

 

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

Správa zámku Rosice