Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemik pro vzorkování
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavování plánu vzorkování na základě programu vzorkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a obsah programu vzorkování Ústní ověření
b Vypracovat plán vzorkování na základě předloženého programu vzorkování Praktické předvedení
c Určit dílčí cíle plánu vzorkování Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít dokumentaci, podle které se bude vzorek odebírat Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržet požadavky kontroly kvality vzorkování Praktické předvedení
f Použít osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) na základě stanovených rizik v oblasti BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění odběru vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat metody používané při odběru vzorků z jednotlivých matric a formulovat důsledky plynoucí z nesprávného postupu Ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé standardizované postupy pro odběry vzorků Ústní ověření
c Zvolit konkrétní metodu vzorkování v místě odběru vzorků podle místních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést postup odběru vzorku podle zadaného plánu vzorkování, uchování a dopravu vzorku do laboratoře Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat příslušnou dokumentaci o odběru zadaného vzorku Praktické předvedení
f Vysvětlit způsoby stabilizace vzorků a jejich předání do laboratoře Ústní ověření
g Předvést způsob manipulace se zařízením pro vzorkování po skončení odběru vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
h Použít osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) na základě stanovených rizik v oblasti BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění terénních měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivá zařízení, pomůcky a materiál pro vzorkování matric a způsob jejich používání a formulovat důsledky plynoucí z nesprávného postupu Ústní ověření
b Připravit přístroje pro terénní měření fyzikálních veličin včetně kalibrace Praktické předvedení
c Provést vlastní měření fyzikálních veličin podle zadání Praktické předvedení
d Použít osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) na základě stanovených rizik v oblasti BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhodnocování výsledků odběru vzorku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit výsledky odběru vzorku a porovnat je se stanoveným cílem Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit, zda odběry vzorků a terénní měření proběhly standardním způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat protokol o odběru vzorků a terénních měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné požadavky na BOZP, bezpečné postupy a použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) Ústní ověření
b Uvést a popsat rizika, která se vyskytují při odběru vzorků Ústní ověření
c Navrhnout opatření k eliminaci rizik na základě jejich identifikace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob bezpečné práce při odběru vzorků z jednotlivých matric Ústní ověření
e Popsat používání OOPP při odběru vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování představuje komplex činností zahrnujících orientaci v dokumentech potřebných pro odběry vzorků a interpretaci údajů v nich uvedených, sledování a posuzování hodnot a parametrů při obsluze zařízení pro odběr vzorků apod. Uchazeči bude za tímto účelem předán program vzorkování s uvedením cílů vzorkování jako vstupní informace pro zkoušku. Zkouška bude probíhat v lokalitě, která odpovídá zadání vzorkování. Uchazeč bude mít k dispozici české normy a právní předpisy vztahující se k zadání vzorkování.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Ústní ověření“ uchazeč může využít dobu přípravy na zkoušku k písemné přípravě pro ústní vyjádření.

 

U odborné kompetence Sestavování plánu vzorkování na základě programu vzorkování, kritérium hodnocení b) autorizovaná osoba předloží program vzorkování, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium.

U odborné kompetence Provádění odběru vzorků, kritérium hodnocení d) autorizovaná osoba zadá plán vzorkování, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium a u kritéria hodnocení e) autorizovaná osoba zadá vzorek, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium.

U odborné kompetence Provádění terénních měření, kritérium hodnocení c) autorizovaná osoba připraví zadání, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium.

 

Při hodnocení uchazeče je posuzováno rovněž dodržování ekologických principů, bezpečné provádění a časové zvládání všech úkonů. Bude přihlíženo i k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a k dodržování zásad bezpečnosti práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s., Pardubice

GeoEko, s. r. o., Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice