Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a vysvětlit stanovené údaje z katalogů lesnických těžebních strojů, dílenských příruček, návodů k obsluze, strojírenských tabulek a konstrukčních výkresů Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat potřebné technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií a reprodukovat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a popsat technologický postup při opravě lanového navijáku lesnického traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout k zvolenému technologickému postupu potřebné pracovní prostředky, včetně speciálních přípravků pro montáž a demontáž, popsat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní diagnostika poruch těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a popsat technický stav určené těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady určené těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat postupy oprav zjištěných závad těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch těžební techniky s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a popsat technický stav speciálního lesnického kolového traktoru pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady, nastavit předepsané parametry a zkontrolovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s požadavky předpisů pro technický stav, stanovit způsob opravy a posoudit předpokládanou životnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž včetně seřizování těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nejčastější poruchy motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kompletní údržbu motorové pily, naostření řetězu a seřízení karburátoru Praktické předvedení
c Provést demontáž a montáž vybraných částí motorové pily Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP pro provádění demontážních a montážních prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit opotřebení a funkční způsobilost určené součásti motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a stanovit nezbytnou dobu k provedení preventivní opravy a termín provedení opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na těžební technice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav těžební techniky, popsat údržbu denní, týdenní, čtvrtletní Ústní ověření
b Provést údržbu a opravy těžební techniky nebo její části Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravárenské práce těžební techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základních renovačních metod při obnově součástí těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti, posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu renovace Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat zvolenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů nejméně na 3 konkrétních součástech těžebních strojů s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a popsat kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro obrábění a zpracování kovových technických materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola funkčnosti, údržba a oprava elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém kontroly funkčnosti a údržby elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžební techniky a údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a popsat příčinu konkrétní poruchy elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postup odstranění konkrétní poruchy a provést opravu Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP při údržbě a opravě elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžební techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení a předvedení funkčnosti opraveného těžebního stroje a těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a popsat závěrečnou kontrolu provedené opravy těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet a předvést funkčnost opravené těžební techniky Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem lesnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyhledání informací o výrobcích a autorizovaných servisech těžebních strojů dostupnými komunikačními prostředky Praktické předvedení
b Předvést praktickou profesní komunikaci s výrobcem a autorizovaným servisem těžebních strojů Praktické předvedení
c Vysvětlit zajištění záručního a pozáručního servisu na určený těžební stroj u autorizovaného servisu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům opravárenské činnosti na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit postup při zdolávání uniklých závadných látek Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat třídění, roztřídit a uložit odpad podle platné legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-tezebne-dopravnic).

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě následující certifikáty:

Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T

Jeřábnický průkaz skupiny N

Jeřábnický průkaz skupiny F

 

U kompetence Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství v kritériu c) se informačními a komunikačními technologiemi rozumí zejména využití internetu, případně telefonu.

 

U kompetence Základní diagnostika poruch těžební techniky v kritériích a) až d) bude autorizovaná osoba vybírat z následujících druhů techniky: motorová pila, UKT (univerzální kolový traktor), SLKT (speciální lesní kolový traktor), lesní lanovka. Ověřování by mělo být pokud možno spojeno s navazujícími činnostmi, které povedou k ucelenému opravárenskému úkonu.

 

U kompetence Provádění údržbářských a opravárenských prací na těžební technice v kritériích a) a b) se těžební technikou rozumí motorová pila, UKT (universální kolový traktor), SLKT (speciální lesní kolový traktor), lesní lanovka. V kritériu b) bude uchazeč v rámci zadané opravy svařovat.

 

U kompetence Provádění základních renovačních metod při obnově součástí těžební techniky v kritérii a) se zadanou součástí rozumí opotřebované lano lesní lanovky, poškozené táhlo závěsných vozíků nebo kleštin pro uchycení kmenů nebo kladky. V kritérii b) se renovační metodu pro obnovu zadané součásti rozumí navařování, tváření, apod.

 

U kompetence Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů v kritérii a) se stanovenou operací rozumí řezání, vrtání, ohýbání, soustružení, frézování, broušení.

 

U kompetence Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům v kritériu d) se jedná o prokázání správného roztřídění odpadu, zejména separace nebezpečného odpadu (použité oleje, baterie, zářivky, chemický odpad, postřiky, obaly od barev), kovů, plastů a papíru.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládaných operací. Je nutné posuzovat dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Hanušovická lesní, a. s.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.