Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů, dílenských příruček, strojírenských tabulek, konstrukčních výkresů Praktické předvedení
c Získat potřebné technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení
d Předvést zadaný úkol na technické dokumentaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat k zadanému úkolu technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému postupu potřebné prostředky k opravě štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní diagnostika poruch štěpkovacích strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení
b Identifikovat závady určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení
c Navrhnout postup opravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch štěpkovacích strojů s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného štěpkovacího stroje a zařízení pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení
b Identifikovat závady, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž včetně seřizování štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže štěpkovacích strojů Ústní ověření
b Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách štěpkovacích strojů Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro provádění demontážních a montážních prací štěpkovacích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit opotřebení a funkční způsobilost určené součásti (sekací ústrojí, ventilátor aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a nezbytnou dobu k preventivní opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na štěpkovacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění údržbářských a opravárenských prací na štěpkovacích strojích Ústní ověření
b Provést údržbu určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení (jeho části – sekací zařízení, výmetné ústrojí, voštinové síto aj.) s kapacitou štěpkování kmenů do průměru 23 cm Praktické předvedení
c Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravárenské práce štěpkovacích strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základních renovačních metod při obnově součástí štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti štěpkovacího stroje Ústní ověření
b Předvést zvolenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace (např. řezání, vrtání, ohýbání, soustružení, frézování, broušení apod.) Praktické předvedení
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro obrábění a zpracování kovových, technických materiálů, popř. plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola funkčnosti, údržba a oprava elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a provést systém údržby elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů (jeho částí – hydraulická ruka, elektronická řídicí jednotka aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit příčinu konkrétní poruchy Praktické předvedení
c Navrhnout postup odstranění konkrétní poruchy Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při údržbě a opravě elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení a předvedení funkčnosti opraveného štěpkovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost opraveného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem lesnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést písemnou a ústní profesní komunikaci s výrobcem nebo autorizovaným servisem Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít odbornou terminologii Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

Svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T

Řízení nákladních automobilů – řidičský průkaz sk. C

Jeřábnický průkaz třídy N

Bez předložení výše uvedených platných certifikátů není uchazeč ke zkoušce připuštěn.

U kompetence "Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství" v kritériu a) vypracuje uchazeč písemně technologický postup a následně jej ústně obhájí.

U kompetencí "Základní diagnostika poruch štěpkovacích strojů a zařízení" a "Diagnostika poruch štěpkovacích strojů s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy" pracuje uchazeč se štěpkovacím strojem s kapacitou štěpkování kmenů stromů do průměru 23 cm taženého na tříbodovém závěsu univerzálního kolového traktoru.

U kompetence "Demontáž a montáž včetně seřizování štěpkovacích strojů" provede uchazeč demontáž a montáž štěpkovacího nože nebo hydraulické hadice u hydraulické ruky štěpkovače.

Ověřování kritérií musí být spojeno do navazujících činností, které povedou k ucelenému opravárenskému úkonu. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládaných operací. Je nutné posuzovat dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na lesnickou nebo zemědělskou techniku a střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnickou nebo zemědělskou techniku a 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti opravárenských služeb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnickou nebo zemědělskou techniku a 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku ve střední škole s oborem vzdělávání zaměřeným na lesnickou nebo zemědělskou techniku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na lesnickou nebo zemědělskou techniku nebo vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru zaměřeném na lesnickou nebo zemědělskou techniku a 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti opravárenských služeb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Vysokoškolské vzdělání v oboru zaměřeném na lesnickou nebo zemědělskou techniku a 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti opravárenských služeb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e)Vysokoškolské vzdělání v oboru zaměřeném za lesnickou nebo zemědělskou techniku a 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oborech zaměřených na lesnickou nebo zemědělskou techniku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí mít u všech výše uvedených variant také svářečský průkaz (základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05), řidičský průkaz sk. T a C a jeřábnický průkaz skupiny N.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí včetně příslušného vybavení:

pracoviště na údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy lesnické mechanizace, traktorů a motorových vozidel

pracoviště pro ruční a strojní obrábění kovů

pracoviště vybavené svařovací technikou

lesnickou mechanizaci – štěpkovací stroj s kapacitou štěpkování kmenů do průměru 23 cm

dílenské příručky, technickou dokumentaci lesnických mechanizačních prostředků

PC s připojením na internet

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesy České republiky, s. p.

Triumfa Energo, s. r. o.

SOŠ Nové Město na Moravě