Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a vysvětlit stanovené údaje z katalogů štěpkovacích strojů, dílenských příruček, návodů k obsluze, strojírenských tabulek a konstrukčních výkresů Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat potřebné technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií a reprodukovat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat technologický postup opravy sekacího zařízení štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné pracovní prostředky, včetně speciálních přípravků pro montáž a demontáž, a popsat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní diagnostika poruch štěpkovacích strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a popsat technický stav určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat postup opravy zjištěných závad štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch štěpkovacích strojů s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a popsat technický stav určeného štěpkovacího stroje a zařízení pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady, nastavit předepsané parametry a zkontrolovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s požadavky předpisů pro technický stav, stanovit způsob opravy a posoudit předpokládanou životnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž včetně seřizování štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady demontáže a montáže sekacího ústrojí štěpkovacího stroje Ústní ověření
b Provést demontáž a montáž sekacího ústrojí štěpkovacího stroje Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro provádění demontážních a montážních prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit opotřebení a funkční způsobilost určené součásti štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti, stanovit nezbytnou dobu k provedení preventivní opravy a termín provedení opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na štěpkovacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění údržbářských a opravárenských prací na štěpkovacích strojích Ústní ověření
b Provést údržbu a opravu určeného štěpkovacího stroje nebo zařízení s kapacitou štěpkování kmenů do průměru 23 cm Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravárenské práce štěpkovacích strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základních renovačních metod při obnově součástí štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti štěpkovacího stroje a posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu renovace Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat zvolenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů na nejméně 3 konkrétních součástech štěpkovacích strojů s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a popsat kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro obrábění a zpracování kovových, technických materiálů, popř. plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola funkčnosti, údržba a oprava elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém kontroly funkčnosti a údržby elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů a údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a popsat příčinu konkrétní poruchy elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postup odstranění konkrétní poruchy a provést opravu Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při údržbě a opravě elektrických, hydraulických a pneumatických součástí štěpkovacích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení a předvedení funkčnosti opraveného štěpkovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a popsat závěrečnou kontrolu provedené opravy štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet a předvést funkčnost opraveného štěpkovacího stroje Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem lesnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyhledání informací o výrobcích a autorizovaných servisech štěpkovacích strojů dostupnými komunikačními prostředky Praktické předvedení
b Předvést praktickou profesní komunikaci s výrobcem a autorizovaným servisem štěpkovacích strojů Praktické předvedení
c Vysvětlit zajištění záručního a pozáručního servisu určeného štěpkovacího stroje u autorizovaného servisu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům opravárenské činnosti na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit postup při zdolávání uniklých závadných látek Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat třídění, roztřídit a uložit odpad podle platné legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP https://www.nsp.cz/jednotka-prace/opravar-tezebne-dopravnic).

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

Svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T (§ 3 odst. 3 a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Jeřábnický průkaz skupiny N (ČSN 12480-1 a ČSN ISO 9926-1)

 

U kompetence Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství v kritériu c) se informačními a komunikačními technologiemi rozumí zejména využití internetu, případně telefonu.

 

U kompetence Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství v kritériu a) v rámci zkoušky vypracuje uchazeč technologický postup a následně jej popíše.

 

U kompetencí Základní diagnostika poruch štěpkovacích strojů a zařízení a Diagnostika poruch štěpkovacích strojů s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy pracuje uchazeč se štěpkovacím strojem s kapacitou štěpkování kmenů stromů do průměru 23 cm taženého na tříbodovém závěsu univerzálního kolového traktoru.

 

U kompetence Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz v kritérii a) bude posouzen stupeň opotřebení a funkční způsobilost součástí štěpkovacího stroje u drapáku hydraulické ruky a sekacího ústrojí štěpkovacího stroje.

 

U kompetence Provádění základních renovačních metod při obnově součástí štěpkovacích strojů v kritérii b) se zvolenou renovační metodou rozumí navařování, tváření apod.

 

U kompetence Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů v kritérii a) se stanovenou operací rozumí řezání, vrtání, ohýbání, soustružení, frézování, broušení do kovu různých tlouštěk od 1 do 5 cm.

 

U kompetence Kontrola funkčnosti, údržba a oprava elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí štěpkovacích strojů v kritérii a) a b) se rozumí zejména hydraulická ruka a elektronická řídicí jednotka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Hanušovická lesní, a. s.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.