Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v manipulačním skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a správně vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s ručním nářadím a motorovou pilou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést postupy práce s ručním nářadím (sekera, kalač, sapina) dle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady BOZP při přepravě motorové pily, předvést její správné držení, bezpečný postoj při práci a pohyb na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady BOZP při příčném přeřezávání, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami a hydraulickými kapalinami z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených ručním nářadím a motorovou pilou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Optimální volba sortimentace a kvality surového dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozpoznávací znaky a určit předložené druhy dřevin (alespoň 2 listnaté a 2 jehličnaté dřeviny) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat základní vady dřeva a určit kvalitu surového dříví Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít pomůcky pro měření délek a tlouštěk dříví a předvést praktické měření dříví Praktické předvedení
d Zatřídit jednotlivé výřezy do příslušných sortimentů dle předložené sortimentace (z jednoho listnatého a jednoho jehličnatého "surového kmene") Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha motorové pily, sortimentace za pomoci ručního nářadí a motorové pily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, rozvalit skládku za pomoci ručního nářadí a zajistit zamezení samovolného rozvalení Praktické předvedení
b Popsat a předvést způsoby příčných řezů s ohledem na tahovou a tlakovou stranu dříví Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob vyjmutí sevřené řezací části motorové pily z řezu Ústní ověření
d Předvést příčné přeřezávání slabšího i silnějšího dříví než je délka lišty motorové pily Praktické předvedení
e Předvést následnou manipulaci s dřívím za pomoci ručního nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha mechanizačních prostředků v manipulačním skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést obsluhu hydraulické ruky (jeřábu) při vykládání i nakládání dopravních prostředků, včetně zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést obsluhu sortimentační linky - včetně zkracování, odkorňování a třídění dřeva, včetně zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést obsluhu ruční štípačky nebo linky na výrobu palivového dříví, včetně zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést obsluhu štěpkovače (pojízdný nebo statický), včetně zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení čelního nakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady BOZP při práci s čelním nakladačem Ústní ověření
b Předvést přemisťování dřeva v rámci manipulačního skladu Praktické předvedení
c Předvést nakládání dřeva na dopravní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočty objemu dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy a pomůcky pro měření, sortimentaci a stanovení objemu dříví Ústní ověření
b Popsat a předvést měření dříví v sortimentech, stanovení objemu jednotlivých sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést měření dříví v hráních, stanovení objemu hrání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby a stanovit objem dříví v prostorových metrech (prm) a v metrech kubických Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů evidence v manipulačním skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení prvotní evidence Ústní ověření
b Vyplnit doklady prvotní evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101775).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T a jeřábnického průkazu třídy N.

Zkouška proběhne v lesním skladu, kde je možné ověřit znalosti a dovednosti práce s motorovou pilou, ručním nářadím i mechanizačními prostředky. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

U kompetence Obsluha motorové pily, sortimentace za pomoci ručního nářadí a motorové pily v kritériu b) předvede uchazeč 2 způsoby příčných řezů (jednou tah na spodní straně kmene a jednou tah na horní straně kmene).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ÚHUL Brandýs nad Labem

Střední lesnická škola Hranice

Leoš Novotný, a. s. / správce obory Arnošt Buček