Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik tavení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technické parametry zadaných tavicích agregátů Ústní ověření
b Popsat obsluhu zadaného tavicího agregátu podle platných zásad ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace tavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní technické a provozní parametry zadaného typu tavby Ústní ověření
b Vést potřebné záznamy určených parametrů tavby u zadaného typu tavení Písemné a ústní ověření
c Vyhodnotit záznam sledovaného parametru tavby podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro tavení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodnost sklářských surovin a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a připravit suroviny a materiál v potřebném množství pro přípravu sklářského kmene v souladu s technologickou dokumentací Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola a dodržování technologických postupů tavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup tavby na zadaném tavicím agregátu Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh tavení u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat řízení procesu tavení u zadaného tavicího agregátu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést řízení procesu tavení na zadaném tavicím agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit průběh procesu tavení u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu utavené skloviny u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Koordinovat výrobní činnosti personálu při přípravě sklářského kmene (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Koordinovat klíčové výrobní činnosti tavičů při tavbě u zadaného tavicího agregátu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-taveni#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oblečení a obuv odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

U odborných kompetencí Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí, kritérium a), b); Kontrola a dodržování technologických postupů tavení, kritérium a), b), c); Řízení technologického úseku sklářské výroby, kritérium a), b), c); Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla, kritérium b) autorizovaná osoba určí typ tavicího agregátu (vanový agregát, pánvová pec), k němuž se budou vztahovat zadané úkoly.

U odborné kompetence Vedení pracovní dokumentace tavení, kritérium a), b) autorizovaná osoba určí typ tavby, ke které se budou vztahovat zadané úkoly.

U odborné kompetence Řízení technologického úseku sklářské výroby autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci z výrobního procesu v návaznosti na ověřovanou kompetenci. Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu sklářské výroby.

U odborné kompetence Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla, kritérium a), b) připraví autorizovaní osoba jednu modelovou situaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

SUPŠS, Kamenický Šenov

Glassschool, Nový Bor

Firma Pačinek Glass