Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik tavení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technické parametry zadaných tavicích agregátů Ústní ověření
b Popsat obsluhu zadaného tavicího agregátu podle platných zásad ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace tavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní technické a provozní parametry zadaného typu tavby Ústní ověření
b Vést potřebné záznamy určených parametrů tavby u zadaného typu tavení Písemné a ústní ověření
c Vyhodnotit záznam sledovaného parametru tavby podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro tavení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodnost sklářských surovin a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a připravit suroviny a materiál v potřebném množství pro přípravu sklářského kmene v souladu s technologickou dokumentací Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola a dodržování technologických postupů tavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup tavby na zadaném tavicím agregátu Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh tavení u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat řízení procesu tavení u zadaného tavicího agregátu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést řízení procesu tavení na zadaném tavicím agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit průběh procesu tavení u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu utavené skloviny u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Koordinovat výrobní činnosti personálu při přípravě sklářského kmene (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Koordinovat klíčové výrobní činnosti tavičů při tavbě u zadaného tavicího agregátu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-taveni#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oblečení a obuv odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

U odborných kompetencí Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí, kritérium a), b); Kontrola a dodržování technologických postupů tavení, kritérium a), b), c); Řízení technologického úseku sklářské výroby, kritérium a), b), c); Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla, kritérium b) autorizovaná osoba určí typ tavicího agregátu (vanový agregát, pánvová pec), k němuž se budou vztahovat zadané úkoly.

U odborné kompetence Vedení pracovní dokumentace tavení, kritérium a), b) autorizovaná osoba určí typ tavby, ke které se budou vztahovat zadané úkoly.

U odborné kompetence Řízení technologického úseku sklářské výroby autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci z výrobního procesu v návaznosti na ověřovanou kompetenci. Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu sklářské výroby.

U odborné kompetence Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla, kritérium a), b) připraví autorizovaní osoba jednu modelovou situaci.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technologie skla nebo technologie silikátů se zaměřením na výrobu skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.

  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti technologie skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.

  4. Profesní kvalifikace 28-066-M Sklářský technik / sklářská technička tavení pro ruční výrobu užitkového skla a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti sklářské výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC a nainstalovaným kancelářským SW a tiskárnou
  • Pracoviště umožňující provedení praktické části zkoušky, tj. vybavený sklářský provoz s přístupem k procesu tavení skloviny /vanový agregát nebo pánvová pec připojená na měřicí a regulační techniku; podle zaměření výroby a místa konání zkoušky/
  • Sklářské suroviny a materiál pro vykonání zkoušky
  • Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace pro sklářskou výrobu (v min. počtu 3 kusy)
  • Osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné brýle, rukavice).

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

SUPŠS, Kamenický Šenov

Glassschool, Nový Bor

Firma Pačinek Glass