Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, popsat značení materiálů a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Před pracovní operací zkontrolovat stroj, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit funkční částí stroje na olepování bočních ploch tvarových dílců, zejména pracovní teplotu a rychlost podávání tak, aby nedošlo k poškození olepovaných dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stav lepidla a případně doplnit lepidlo v zásobníku olepovací jednotky Praktické předvedení
d Spustit stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky; v případě potřeby ho délkově upravit pro danou operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit stacionární a ruční stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Založit olepovací materiál do podávacího zařízení stacionárního a ručního stroje Praktické předvedení
d Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Před pracovní operací zkontrolovat stroj nebo stroje, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit obráběcí nástroj nebo nástroje v souladu s typem použitého stroje nebo strojů s dodanou výrobní dokumentací a z hlediska olepovacího materiálu a jeho tloušťky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout obráběcí nástroj nebo nástroje na pracovní hřídel stroje nebo strojů Praktické předvedení
d Seřídit a nastavit stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení Praktické předvedení
e Ověřit správnost nastavení opracováním zkušebního dílce při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení
b Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy na stacionárním olepovacím stroji Praktické předvedení
c Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu na stacionárním olepovacím stroji Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení
b Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy pomocí ručního olepovacího stroje Praktické předvedení
c Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu pomocí ručního olepovacího stroje Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční olepování bočních ploch nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení
b Zvolit olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací a v případě potřeby ho upravit pro danou operaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Olepit ručně požadovaný nábytkový dílec za pomoci kontaktního lepidla Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch nábytkového dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončování bočních ploch po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit délkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu Praktické předvedení
b Odfrézovat šířkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu se současným tvarováním hran v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Očistit hrany nábytkového dílce od zbytků lepidla Praktické předvedení
d Zkontrolovat hotový dílec z hlediska přesnosti a čistoty olepení, kapování a frézování a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla Praktické předvedení
b Zkontrolovat stroje pro olepování bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní prvky, ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vyměnit používaný obráběcí nástroj nebo nástroje Praktické předvedení
b Očistit stroj nebo stroje od zbytků lepidla a olepovacího materiálu Praktické předvedení
c Zkontrolovat stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní prvky, ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po skončení práce Praktické předvedení
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení povede navazujícími činnostmi k opracování 12 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů a tlouštěk materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF/, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska /DDTD/, laminovaná dřevotřísková deska /LDTD/, pracovní deska/PD/) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. Jako olepovací materiál jsou použity hranovací pásky z ABS (akrylonitrilbutadienstyren), laminátu, dýhy a melaminové fólie různých tloušťek a šířek.

AOs ke zkoušce může využít odpadový materiál z nábytkářské výroby, který lze po stržení již provedené hrany použít opakovaně k dalšímu olepení, čímž se minimalizují materiálové náklady zkoušky.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede olepení uvedených dílců:

a) LDTD 18 mm kruh min. průměr 300 mm + ABS 2 mm

b) MDF 22-25 mm ovál + dýha 1 mm

c) překližka 16-18 mm + dýha 2 mm

d) PD (pracovní deska) 28/38 mm oválné zakončení boční strany (600 mm) + originální laminát

e) LDTD 22 mm vnitřní roh a vnitřní ovál + ABS 1 mm

f) DTD 50 mm nebo více + laminát

g) laťovka 16-22 mm + dýha 0,6 mm

h) LDTD 18 mm + ABS 2 mm bez radiusů

i) LDTD 8-10 mm + ABS 1 mm

j) LDTD 18 mm vnitřní kruh průměru 100 mm + folie

k) LDTD 18 mm vnirřní kruh průměru 200-300 mm + ABS 2 mm

m) LDTD 22 mm vnitřní otvor (200 x 300) mm + ABS 1 nebo 2 mm

 

Dílce budou olepeny ze všech stran. Minimálně jedna strana bude tvarová (vypouklá, vydutá, esíčková).

 

Kontrola bude autorizovanou osobou provedena zrakovou prohlídkou hotových dílců. Důraz bude kladen na kvalitu spojů dvou hran, nepoškození pohledových ploch, výsledné provedení radiusů hran.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

EMBRE, s. r. o.

Jitona, a. s.

Dřevařský magazín